Kalat

Tutkimus: Bambuhainaaras säilöi koiraan siittiöitä sisällään neljä vuotta

Tiede

Bam­bu­hait ovat teh­neet en­nä­tyk­sen sie­men­nes­teen säi­lö­mi­ses­sä. Ka­li­for­nia­lai­ses­sa ylei­sö­ak­vaa­rios­sa elä­nyt naa­ras sai poi­ka­sia, vaik­ka se ei ol­lut näh­nyt koi­ras­ta nel­jään vuo­teen. Ge­neet­ti­nen ana­lyy­si osoit­ti, et­tä poi­ka­set oli­vat koi­raan he­del­möit­tä­miä.

Suomalaistutkijat opettavat kasvatuskaloja pärjäämään vapaina

Tiede
Värikäs kolmipiikkikoiras rakentaa levistä ja kasvinosista pesän, jonka kelvollisuuden naaras tarkistaa. Koiraan harteille jää myös poikasista huolehtiminen.

Kaik­ki in­hi­mil­li­nen näyt­tää ole­van ka­loil­le yl­lät­tä­vän tut­tua. Ka­lat leik­ki­vät, pal­ve­le­vat asiak­kai­ta ja hui­jaa­vat – ja me­nes­ty­vät äly­kou­lus­sa. "Ih­mi­set ovat vain muun­tu­nei­ta ka­lo­ja", sa­noi aust­ra­lia­lai­sen Mo­nash-ylio­pis­ton gee­ni­tut­ki­ja, pro­fes­so­ri Pe­ter Cur­rie muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

Tutkimus: Diabeteslääke saastuttaa Suuria järviä Pohjois-Amerikassa

Tiede

Yh­dys­val­tain Mic­hi­gan­jär­ves­sä on niin kor­kei­ta pi­toi­suuk­sia dia­be­tes­lää­ke met­for­mii­nia, et­tä se voi häi­ri­tä jo ka­lo­jen nor­maa­lia hor­mo­ni­toi­min­taa. Löy­tö on yl­lät­tä­vä, sil­lä tä­hän as­ti min­kä ta­han­sa lää­ke­jää­mien on aja­tel­tu liu­den­tu­van Suur­ten jär­vien...

Näin syntyy paras graavilohi

Ruoka

Keit­tiö­mes­ta­ri Hen­ri Alé­nin yk­kös­neu­vo kuu­luu: vä­hem­män suo­laa ja enem­män ai­kaa. Sil­loin syn­tyy par­haim­man ma­kui­nen graa­vat­tu lo­hi. En­sim­mäi­nen as­kel on­nis­tu­nee­seen graa­vi­lo­heen ote­taan kau­pas­sa. Alén muis­tut­taa, et­tä ka­la kan­nat­taa va­li­ta tis­kis­tä tark­kaan.

Särki maistui koululaisille – särkiateriat toisivat töitä ja säästäisivät ympäristöä

Kotimaa
Särkipitsapiirakka maistui keskiviikkona Eemeli Huttuselle ja Helmiina Ahopellolle Vesangan koululla Jyväskylässä.

Ruo­ka­pal­ve­lu­esi­mies  Sa­ri Ruu­sa­la kat­taa kes­ki­viik­ko­na vä­li­pa­la­pöy­tään sär­ki­pit­sa­pii­rak­kaa Ve­san­gan kou­lul­la Jy­väs­ky­läs­sä. "Tä­mä mais­tuu hy­väl­tä. Isän kans­sa olen ka­las­tel­lut mö­kil­lä ja olen al­ka­nut ty­kä­tä ka­las­ta", sa­noo Ee­me­li Hut­tu­nen, 7. Nel­jän...

Limettisiikaa ja muita kielenvieviä joulukaloja

Ruoka

Graa­vat­tu ka­la saa uu­den muo­don ja maun: sii­kaa pil­ko­taan kuu­tioik­si ja maus­te­taan li­me­til­lä, lo­hi ma­ri­noi­daan soi­ja­kas­tik­kees­sa ja pyö­räy­te­tään jou­lu­maus­teis­sa. Sil­li ui glö­giin ja an­jo­vis  kuu­tioi­daan si­pu­lin kans­sa sme­ta­naan.