Kalat

Kalojen kutua autetaan helikopterilla

Kotimaa
Kultaankoskeen tuodaan helikopterilla soraa, jotta lohilla olisi helpompi kutea.

Ky­mi­joen yl­lä pör­rää pian he­li­kop­te­ri ar­viol­ta 2 000 ker­taa len­nät­tä­mäs­sä vael­lus­ka­loil­le ku­tu­so­raa. Kot­kan ja Ha­mi­nan seu­dun kun­nal­li­nen elin­kei­no­yh­tiö Cur­sor käyn­nis­ti ku­tu­so­raik­ko­jen ra­ken­ta­mi­sek­si Il­ma­sil­ta-ni­mi­sen hank­keen. Se pa­ran­taa Ky­mi­joen...

Soralentoja oli myös Ala-Koitajoella

Kotimaa

Ku­tu­so­ra­len­nä­tyk­siä on teh­ty Suo­mes­sa aiem­min ai­na­kin Poh­jois-Kar­ja­lan Ala-Koi­ta­joel­la. Siel­lä vii­me vuon­na al­ka­nei­ta len­nä­tyk­siä aio­taan jat­kaa tä­nä ke­vää­nä. Ka­la­ta­lous­pääl­lik­kö Ve­li-Mat­ti Kai­jo­maa Poh­jois-Kar­ja­lan ely-kes­kuk­ses­ta ker­too, et­tä he­li­kop­te­ri...

Kymijoen lohet saavat kutusoraa ilmasillalla

Kotimaa
Anjalan Kultaankoskea kunnostettiin maaliskuun alussa.

Ky­mi­joen yl­lä pör­rää pian he­li­kop­te­ri ar­viol­ta 2 000 ker­taa len­nät­tä­mäs­sä vael­lus­ka­loil­le ku­tu­so­raa. Kot­kan ja Ha­mi­nan seu­dun kun­nal­li­nen elin­kei­no­yh­tiö Cur­sor käyn­nis­ti ku­tu­so­raik­ko­jen ra­ken­ta­mi­sek­si Il­ma­sil­ta-ni­mi­sen hank­keen. Se pa­ran­taa Ky­mi­joen...

Kuhan alamitasta kiistaa kalastuslain uudistuksessa

Kotimaa
Tutkijat ovat esittäneet pitkään kuhan alamitan nostoa ja verkkojen silmäkoon kasvattamista.

Ka­lo­jen ylä­mi­tat ei­vät enää si­säl­ly maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön esi­tyk­seen uu­dek­si ka­las­tu­sa­se­tuk­sek­si. Alun pe­rin ylä­mit­taa suun­ni­tel­tiin ras­va­evät­tö­mäl­le jär­vi­lo­hel­le, ras­va­eväl­li­sel­le tai­me­nel­le se­kä ku­hal­le ja hauel­le. Myös saa­lis­kiin­tiöi­tä...

Uusi EU-asetus: Savossa myydään jo kaloja latinaksi

Kotimaa
Kuopion Kauppahallin kalakauppiaita on vaadittu ilmoittamaan myymiensä kalojen kauppanimen lisäksi tieteellinen nimi sekä tuotantomenetelmä, tiskin takana Risto Kuikka

Kuo­pio. Jos kaup­pa­kas­sii­si pää­tyy co­re­go­nus al­bu­la ja esox lu­cius, tie­dät­kö mi­tä tu­li os­tet­tua? Ai­na­kin Kuo­pion kaup­pa­hal­lin ka­la­tis­kien asiak­kaat tie­tä­vät nyt, et­tä kas­sis­sa on muik­kua ja hau­kea. Ka­lo­jen la­ti­nan­kie­li­set ni­met ovat nyt hal­lin ka­la­tis­keil­lä...

Tutkimus: Bambuhainaaras säilöi koiraan siittiöitä sisällään neljä vuotta

Tiede

Bam­bu­hait ovat teh­neet en­nä­tyk­sen sie­men­nes­teen säi­lö­mi­ses­sä. Ka­li­for­nia­lai­ses­sa ylei­sö­ak­vaa­rios­sa elä­nyt naa­ras sai poi­ka­sia, vaik­ka se ei ol­lut näh­nyt koi­ras­ta nel­jään vuo­teen. Ge­neet­ti­nen ana­lyy­si osoit­ti, et­tä poi­ka­set oli­vat koi­raan he­del­möit­tä­miä.