Kalat

Tursas kuoli Helsingissä ilman nimeä – miksi?

Nyt
Jättiläistursas esiintyi Merimaailma Sea Lifen Mustekalojen maailma -näyttelyssa tammikuussa 2014.

Pii­na­viik­ko sai tiis­tai­na en­tis­tä syn­kem­piä sä­vy­jä, kun kau­pun­gin tie­do­tus­vä­li­nei­den uu­tis­kyn­nyk­sen ylit­ti to­del­li­nen su­ru-uu­ti­nen: Sea Li­fe -ak­vaa­rion jät­ti­läis­tur­sas on kuol­lut. Tur­saat ovat ly­hy­ti­käi­siä, ja ky­sei­nen yk­si­lö­kin kuo­li vii­kon­lop­pu­na il­mei­ses­ti van­huu­teen.

Tutkimus: Kalat sekoavat ilmastonmuutoksesta ja uivat päin saalistajiaan

Tiede
Ilmastonmuutos saa kalat menettämään itsesuojeluvaistonsa.

Ka­lat me­net­tä­vät it­se­suo­je­lu­vais­ton­sa ja kiin­nos­tu­vat jo­pa hei­dän saa­lis­ta­jien­sa ha­jus­ta, ker­too tuo­re aust­ra­lia­lais­tut­ki­mus. Taus­tal­la on me­rien no­pea hap­pa­moi­tu­mi­nen, jo­hon ka­lat ei­vät eh­di so­peu­tua. Ja­mes Coo­kin ylio­pis­ton tut­ki­jat huo­ma­si­vat...

Kalastajat: WWF syrjii turhaan Itämeren villilohta

Kotimaa
Itämeren villilohen syömisen ekologisuus herättää keskustelua.

Am­mat­ti­ka­las­ta­jat ei­vät jaa ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö WWF Suo­men nä­ke­mys­tä Itä­me­ren lo­hes­ta. WWF jul­kis­ti muu­ta­ma päi­vä sit­ten ku­lut­ta­jan ka­laop­paan, jon­ka mu­kaan Itä­me­ren vil­li­lo­hen käyt­töä tu­li­si vält­tää ja is­tu­tet­tua, ras­vae­vä­lei­kat­tua­kin loh­ta os­taa vain har­ki­ten.

Suomalaisen kirjolohen pääsy pannasta riemastuttaa kotikokkia

Kotimaa
HSTiina Jämsénin pannulla tirisi maanantaina kuhafileitä, joiden kilohinta marketin kalatiskillä oli 39,90 euroa. ”Hinta on kipurajalla”, Jämsén toteaa.

Tii­na Jämsé­nin en­si­reak­tio on rie­mas­ta­nut "Jee!" kun hän kuu­lee, et­tä kas­va­tet­tu ko­ti­mai­nen kir­jo­lo­hi on nous­sut vih­reään luok­kaan ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö WWF:n maa­nan­tai­na päi­vit­tä­mäs­sä ku­lut­ta­jan ka­laop­paas­sa. En­si ker­taa se päi­hit­tää nyt ko­vim­man kil­pai­li­jan­sa nor­ja­lai­sen kas­va­te­tun lo­hen.

Kotimainen kirjolohi päihitti norjalaisen lohen

Kotimaa
Kirjolohi on tärkein Suomessa kasvatettu kalalaji. Sitä viljellään verkkoaltaissa ja maa-altaissa. Kirjolohi on yksi suomalaisten suosikkikaloista. Sitä syödään keskimäärin noin kuusi kiloa vuodessa. Alkujaan kirjolohi on kotoisin Pohjois-Amerikasta, Tyyneltämereltä. Se ei lisäänny luontaisesti Suomen vesissä.

"Nyt tu­lee va­lit­tua enem­män ko­ti­mais­ta ka­laa, ja sii­tä tu­lee oi­keas­ti hy­vä oma­tun­to", sa­noo es­poo­lai­nen Tii­na Jämsén, kun hän kuu­lee ku­lut­ta­jan ka­la­op­paan uu­sis­ta suo­si­tuk­sis­ta. Kas­va­tet­tu ko­ti­mai­nen kir­jo­lo­hi on nous­sut suo­si­tel­ta­vien ka­lo­jen jouk­koon...

Suosi kotimaista ja sertifioitua, vältä pohjatroolattua

Kotimaa

Vii­det­tä ker­taa il­mes­ty­nyt ku­lut­ta­jan ka­la­opas si­joit­taa 69 Suo­mes­sa tar­jol­la ole­vaa ruo­ka­ka­laa ym­pä­ris­tö­pe­rus­tein kol­meen ryh­mään.Vih­reän lis­tan ka­lo­jen kan­nat ovat elin­voi­mai­sia, ei­kä nii­den pyyn­ti tai kas­va­tus ai­heu­ta mit­ta­via ym­pä­ris­tö­hait­to­ja.