Kalat

Kalat

Ankeriaita istutettiin poikkeuksellisen vähän – Katso video poikasten matkasta Rusutjärveen

Kotimaa
Iktyonomiopiskelija Jari Kosonen laskee 2000 ankeriaanpoikasta Tuusulan Rusutjärveen. Kalastusosuuskunnan esimies Heikki Mattila seuraa toimitusta.

Tuu­su­la Ve­sis­töi­hin is­tu­tet­ta­vien an­ke­riai­den mää­rä on pie­nen­ty­nyt ta­sai­ses­ti vii­me vuo­si­na. Tä­nä vuon­na kol­me­vuo­tiai­ta an­ke­riaan poi­ka­sia las­ket­tiin Ete­lä-Suo­men ve­sis­töi­hin 79 000 kap­pa­let­ta. Esi­mer­kik­si tois­sa vuon­na mää­rä oli vie­lä kak­sin­ker­tai­nen.

Suomeen saapuu tiistaina 79 000 ankeriaanpoikasta – istutetaan eri puolille maata

Kotimaa
Suomeen on saapunut 79 000 ankeriaanpoikasta. Kymmenen senttimetrin pituiset poikaset istutetaan vesistöihin eri puolilla maata, sillä ankeriasmäärät ovat pienentyneet.

Suo­meen saa­puu tiis­tai­na 79 000 an­ke­riaan­poi­kas­ta, jot­ka is­tu­te­taan ve­sis­töi­hin eri puo­lil­le maa­ta. Eng­lan­nis­sa pyy­de­tyt poi­ka­set ovat noin 10 sent­ti­met­rin pi­tui­sia ja noin gram­man pai­noi­sia. Kym­me­nien tu­han­sien an­ke­riaan­poi­kas­ten is­tu­tus on vuo­sit­tai­nen...

Syvän meren huijarikala toimii kuin Restamax-ravintolayhtiö

Tiede
Hurjan näköinen krotti elää kilometrien syvyydessä.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi täl­lä vii­kol­la, kuin­ka suu­ret ra­vin­to­la­ket­jut an­ta­vat ym­mär­tää, et­tä julk­kik­set pyö­rit­tä­vät suo­sit­tu­ja ra­vin­to­loi­ta omal­la ni­mel­lään ja ra­hoil­laan, vaik­ka he ovat­kin vain pai­kan keu­la­ku­via. Pien­tä su­mu­tus­ta on luon­nos­sa­kin. Kun...

Etniset kalaruuat kiinnostavat ravintoloissa, mutta kotona kala valmistetaan perinteiseen tapaan

Ruoka
Poke-kulhossa on kalaa ja kasviksia, jotka kasataan usein riisin päälle.

Vii­me vuo­sien et­no­ruo­ka­buu­mi on tuo­nut ra­vin­to­loi­den lis­toil­le uu­sia ka­la­herk­ku­ja pe­rin­teis­ten pais­te­tun ka­lan ja ka­la­kei­ton ohel­le. Sus­hi al­kaa ol­la jo mo­nil­le tut­tua, mut­ta tren­di­ra­vin­to­lat tar­joa­vat nyt myös mek­si­ko­lai­sia ka­la­ta­co­ja, pe­ru­lais­ta...

Miekkakala vähentää kitkaa voitelemalla päänsä

Tiede
Miekkakalan pää on täynnä pikkuruisia pyöreitä huokosia

Miek­ka­ka­la ui jo­pa sa­dan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia. Tie­de­tään, et­tä sen pit­käk­si, te­rä­väk­si “mie­kak­si” kas­va­nut ylä­leu­ka pie­nen­tää kit­kaa ja sii­vit­tää si­ten me­noa. Li­sää pot­kua ka­la saa öl­jyä­mäl­lä pään­sä, huo­ma­si­vat hol­lan­ti­lais­tut­ki­jat häm­mäs­tyk­sek­seen.

Puhdistajakala ei olekaan pyyteetön – se näpistelee loisien lisäksi limaa

Tiede
Puhdistaja kasvaa noin 14 sentin pituiseksi. Se elää koralliriutoilla Tyynenmeren ja Intian valtameren trooppisilla vesillä.

Puh­dis­ta­ja­ka­la jos mi­kä elää luot­ta­muk­ses­ta: se ui vaik­ka hai­ka­lan suu­hun syö­däk­seen siel­lä ma­jai­le­via loi­sia. Toi­set ka­lat pääs­tä­vät sen lä­hel­leen, kos­ka luot­ta­vat pik­ku­ka­lan hy­viin ai­kei­siin. To­si­asias­sa puh­dis­ta­ja­ka­lat­kin syyl­lis­ty­vät vä­lil­lä asia­kas­käyn­neil­lään nä­pis­te­lyyn.