Kalat

Kalat

Miksi kalan pyrstö on juuri pyrstön muotoinen?

Tiede

Lot­ta Ra­ja­la, 6 Ka­lo­jen pyrs­tö­evät ovat ke­hit­ty­neet luon­non­va­lin­nas­sa kul­le­kin la­jil­le omi­nai­sik­si. Ton­ni­ka­lan sirp­pi­mäi­nen pyrs­tö aut­taa ui­maan te­hok­kaas­ti pit­kiä mat­ko­ja. Hauen le­veä pyrs­tö on omiaan py­räh­dyk­siin. Tyy­pil­li­nen sym­met­ri­nen ka­lan­pyrs­tö...

Miksi hauki on pitkula ja kampela litteä – selvitimme, mistä kalojen erilaiset ulkonäöt johtuvat

Nyt.fi
Ahven on kalamaailman Toyota Corolla.

Me olem­me kaik­ki ta­val­laan ka­lo­ja, sil­lä mer­ten uu­me­nis­ta ih­mi­sen­kin esi-isä on ai­koi­naan köm­pi­nyt maal­le. Ve­teen jää­neet ka­lat ovat ne­kin evo­luu­tion saa­tos­sa muo­tou­tu­neet eri­lai­siin elin­ym­pä­ris­töi­hin so­pi­vik­si. Ka­lo­jen eri­lai­sia olo­muo­to­ja pää­see ihas­te­le­maan...

Luonnonsuojelujärjestö varoittaa: Myrkyllinen leijonakala voi levitä Välimerellä

Ulkomaat
”Leijonakala” eli Pterois miles on levinnyt aggressiivisesti Yhdysvaltain itärannikolla ja Karibialla.

Kan­sain­vä­li­nen luon­non­suo­je­lu­liit­to IUCN va­roit­taa Pte­rois mi­les -ni­mi­sen vie­ras­la­jin yleis­ty­mi­ses­tä Vä­li­me­rel­lä. Lei­jo­na­ka­lak­si­kin kut­sut­tu Pte­rois mi­les on pe­to­ka­la, jo­ta esiin­tyy luon­tai­ses­ti Tyy­nen­me­ren ete­lä­osis­sa ja In­tian val­ta­me­rel­lä. IUCN:n...

Kuva meduusan sisälle jääneestä kalasta villitsi internetin – ”Se ohjasi meduusan kulkua”

Ulkomaat
Erikoinen tilanne meduusan sisälle joutuneesta kalasta taltioitiin viime joulukuussa Australian itärannikolla.

Har­vi­nai­nen va­lo­ku­va ka­las­ta, jo­ka on jou­tu­nut it­seään hie­man suu­rem­man me­duu­san si­säl­le, le­viää in­ter­ne­tis­sä. Eri­koi­sen ti­lan­teen tal­tioi ve­den­alai­nen va­lo­ku­vaa­ja Tim Sa­muel lä­hel­lä tu­ris­ti­koh­de By­ron Bay­ta Itä-Aust­ra­lias­sa. ”Ka­la sel­keäs­ti oh­ja­si me­duu­san liik­kei­tä”, ker­too Sa­muel.

Tutkimus: Kala tunnistaa ihmisen kasvoista

Tiede
Ampujakala tekee suustaan vesipyssyn, jolla se ampuu hyönteisiä alas veteen syötäväksi.

Uu­si aust­ra­lia­lais-brit­ti­läi­nen tut­ki­mus aset­taa uu­teen va­loon niin Tap­pa­ja­hai-e­lo­ku­van kuin pyy­dys­tä ja pääs­tä -ka­las­tuk­sen­kin. Sen mu­kaan ka­lat ni­mit­täin tun­nis­ta­vat ih­mis­kas­vo­ja. Tut­ki­mus to­sin teh­tiin vain yh­del­lä ka­la­la­jil­la, am­pu­ja­ka­lal­la. Ni­men­sä...

Roskakalojen suosio kasvaa – kymmenen kiloa särkiä katoaa nopeasti kalatiskistä

Kotimaa
Särkiä K-Supermarket Ykkösen kalatiskillä Torniossa. Punasilmäinen särki kasvaa noin kaksikymmentäsenttiseksi. Merialueilla ja rehevissä vesissä silmät voivat olla vaaleat.

Sär­ki te­kee kaup­pan­sa tor­nio­lai­sen ruo­ka­kau­pan ka­la­tis­kis­sä. Ka­la­mes­ta­ri Han­nu-Pek­ka Au­tin mu­kaan kym­me­nen ki­loa sär­kiä ka­toaa no­peas­ti, ja os­ta­ji­na ovat pää­asias­sa ul­ko­maa­lais­taus­tai­set asiak­kaat. K-Su­per­mar­ket Yk­kö­ses­sä ryh­dyt­tiin li­sää­mään sär­jen...