Kalat

Tutkimus: Öljy­onnettomuudet vaikuttavat kalakantoihin vuosien viiveellä

Tiede
Exxon Valdez -tankkerin öljyturma tapahtui huhtikuussa vuonna 1989 Alaskassa. Silli- ja lohikannat notkahtivat vasta neljä vuotta onnettomuuden jälkeen, ja NOAA-tutkimuslaitos halusi nyt selvittää, miksi.

Raa­ka­öl­jyl­le si­kiö­vai­hees­sa al­tis­tu­neet ka­lat kär­si­vät ra­ken­teel­li­sis­ta sy­dä­non­gel­mis­ta, osoit­taa tuo­re tut­ki­mus. NOAA-tut­ki­mus­lai­tok­sen tut­ki­muk­ses­sa ha­lut­tiin sel­vit­tää, mik­si ka­la­kan­nat usein ro­mah­ta­vat vas­ta vuo­sia öl­jy­on­net­to­muu­den jäl­keen.

Terveellistä ruokaa halvalla? 12 vinkkiä, joilla hankala yhtälö onnistuu

Ruoka
Linssikeitto on halpa ruoka.

Ter­veel­li­nen ruo­ka tun­tuu mak­sa­van pal­jon: ei­nek­siä saa kyl­lä hal­val­la, mut­ta vi­han­nek­set ja ka­la ah­mai­se­vat ai­mo osan ruo­ka­bud­je­tis­ta. Suo­mes­sa asu­va yh­dys­val­ta­lai­nen Ann Plough pi­tää Eat Simp­ly, Eat Well -ni­mis­tä ruo­kab­lo­gia, jos­sa hän kok­kaa ter­veel­lis­tä ja hy­vää hal­val­la.

HS listasi ohjeet kalaostostensa ekologisuudesta kiinnostuneille

Talous
Hauen kaupallinen kalastus ei vaaranna kotimaisia haukikantoja. Ahventa ostaessa kannattaa suosia Suomen sisävesiltä ja rannikolta pyydettyä ahventa.

Hyvin va­rus­tel­lul­la ka­la­tis­kil­lä on usei­ta ka­la­la­je­ja mis­tä va­li­ta, mut­ta mi­tä ka­la­os­tok­sil­la pi­täi­si ot­taa huo­mioon? Suo­si ko­ti­mai­sia ja pie­ni­ko­koi­sia ka­la­la­je­ja – täl­lai­sen nyrk­ki­sään­nön Maail­man luon­non­sää­tiön WWF:n suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Mat­ti...

Kasvatettu lohi on terveellisempää kuin Itämerestä pyydetty – mutta onko siitä haittaa, jos lohta syö monta kertaa viikossa?

Ruoka
Lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien tulisi syödä Itämeren lohta vain 1-2 kertaa kuukaudessa.

Nor­ja­lais­ta kas­va­tet­tua loh­ta syö­dään Suo­mes­sa run­saas­ti. Se on tär­kein tuon­ti­ka­la, ja suo­ma­lai­set syö­vät si­tä enem­män kuin kaik­kia ko­ti­mai­sia ka­lo­ja yh­teen­sä. Loh­ta saat­taa lä­hes huo­maa­mat­taan syö­dä mon­ta ker­taa vii­kos­sa: sus­his­sa, sa­laa­tis­sa, pas­tas­sa, pais­tet­tu­na ja graa­vi­na lei­vän pääl­lä.

Kymmeniä yhteydenottoja Tornionjoen mysteerisistä lohikuolemista

Kotimaa
Maanantaina Tornionjoelta löytyi paiseiden peittämä lohi.

La­pin ely-kes­kus ja Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to (E­vi­ra) ovat saa­neet ke­sän ai­ka­na kym­me­niä yh­tey­den­ot­to­ja Tor­nion­joen ka­la­kuo­le­mis­ta. Ky­se on pää­asias­sa lo­his­ta se­kä yk­sit­täi­sis­tä tai­me­nis­ta ja siiois­ta, ker­too ka­la­tau­tien eri­kois­tut­ki­ja Pert­tu Kos­ki Evi­ras­ta.

Tornionjokeen saattaa nousta tänä vuonna liki 100 000 lohta

Kotimaa
Juuso Jalkanen (vas.) ja Ville Vähä tutkivat lohenpoikasia Tornionjoella 25. kesäkuuta.

TOR­NIO. Tor­nion­jo­keen saat­taa tä­nä ke­sä­nä nous­ta lä­hes yh­tä pal­jon lo­hia kuin vii­me vuon­na, jol­loin ku­dul­le nou­si kaik­kiaan yli sa­ta­tu­hat­ta loh­ta. "Luul­ta­vas­ti tu­lee toi­sek­si pa­ras lo­hen nou­su­vuo­si pit­kään ai­kaan", lo­hi­tut­ki­ja At­so Ro­mak­ka­nie­mi Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­ta (Lu­ke) sa­noo.