Kalat

Tutkimus: Tylsästi kasvatettu kala jää koukkuun

Tiede

Kas­vu­ym­pä­ris­tö muok­kaa ka­lan käyt­täy­ty­mis­tä ja vai­kut­taa sen alt­tiu­teen tul­la ka­las­te­tuk­si, osoit­taa Itä-Suo­men yli­opis­ton se­kä Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sen (RKTL) tut­ki­mus. RKTL:n Pal­ta­mon ase­mal­la teh­ty koe sel­vit­ti vil­jel­ty­jen tai­men­ten sel­viy­ty­mis­tä luon­no­no­lois­sa.

Kärppä vai näätä? – Testaa, tunnistatko Suomen villieläimiä

Kotimaa
Näätä.

Val­ta­osal­le kar­hun ja su­den tun­nis­ta­mi­nen lie­nee help­poa. Mut­ta mil­tä näyt­tää­kään kärp­pä, ja mi­ten sen erot­taa nää­däs­tä? Ja mi­kä ih­me on pii­sa­mi, kon­tiai­nen tai pa­su­ri? Hel­sin­gin Sa­no­mat koos­ti vi­san Suo­men luon­nos­sa elä­vis­tä eläi­mis­tä. Sen avul­la voit tes­ta­ta,...

Tutkijat: Ensimmäinen parittelu tapahtui Skotlannin alueella

Tiede
Kuvakaappaus tutkimusta johtaneen australialaisen Flindersin yliopiston videolta. Muinaiskalat harrastivat seksiä kyljittäin ruumiinrakenteensa vuoksi, tutkijat kertoivat maanantaina tiedelehti Naturessa.

Kan­sain­vä­li­nen tut­ki­ja­ryh­mä on on­nis­tu­nut jäl­jit­tä­mään pa­rit­te­lun al­ku­pe­rän, ker­too tie­de­jul­kai­su Na­tu­re. Na­tu­re ker­too Mic­rob­rac­hius dic­ki -ka­lan ole­van en­sim­mäi­nen eläin, jon­ka tie­de­tään luo­pu­neen ku­te­mi­ses­ta ja ryh­ty­neen pa­rit­te­le­maan. Ky­sees­sä...

Hylkeet hävittävät liikakalastuksen harventamia turskakantoja Atlantilla

Tiede

At­lan­tin län­si­osis­sa turs­kat ovat vä­hen­ty­neet uh­kaa­vas­ti, kun hyl­keet syö­vät jo en­nes­tään har­ven­tu­nei­ta kan­to­ja. Alun pe­rin kan­to­ja on ku­tis­ta­nut lii­ka­ka­las­tus. Hyl­kei­tä toi­saal­ta ei enää met­säs­te­tä, ja nii­den kan­nat ovat vah­vis­tu­neet. Myös mo­net muut At­lan­tin...

Tiesitkö? Jos Nemoa etsimässä -elokuva olisi realistinen, Nemon isä olisi vaihtanut sukupuolta

Nyt.fi
Vuokkokalat ovat koralliahvenia, jotka elävät merivuokon polttavien lonkeroiden suojissa.

Muis­tat var­maan Pi­xar-yh­tiön Ne­moa et­si­mäs­sä -e­lo­ku­van rei­lun kym­me­nen vuo­den ta­kaa? Suo­si­tun ani­maa­tion pää­hen­ki­lö on vuok­ko­ka­la Mar­li, jon­ka puo­li­so kuo­lee elo­ku­van alus­sa bar­ra­ku­da­hyök­käyk­ses­sä. Tra­ge­dian seu­rauk­se­na Mar­lis­ta tu­lee yli­huo­leh­ti­vai­nen...

Yle: Heikot saaliit nostavat nahkiaisten hintaa

Ruoka
Täysikasvuiset nahkiaiset voivat olla 35 sentin mittaisia.

Nah­kiais­saa­liit ovat ol­leet heik­ko­ja tä­nä ke­sä­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ker­too Yle Poh­jois-Poh­jan­maa. Nah­kiai­sia on nous­sut noin kol­man­nes vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na, ii­läi­nen ka­la­kaup­pias ker­too Ylen ju­tus­sa. Huo­non saa­liin vuok­si nah­kiai­sen hin­ta on kor­keal­la.