Kalat

Jasper Pääkkösen verestä löytyi paljon DDT:tä

Tekniikka
Jasper Pääkkösestä imaistiin putkilollinen verta analysoitavaksi.

Piik­ki­kam­moi­nen näyt­te­li­jä ja in­no­kas ka­la­mies kä­vi ve­ri­ko­kees­sa sel­vit­tä­mäs­sä, kuin­ka pal­jon ka­lan­syön­nis­tä ker­tyy eli­mis­töön ym­pä­ris­tö­myrk­ky­jä. Hoi­ta­ja lä­hes­tyy pii­kin kans­sa Jas­per Pääk­kös­tä, jo­ka is­tuu her­mos­tu­neen nä­köi­se­nä Ter­veys­ta­lon näyt­tee­not­to­tuo­lis­sa.

Tornionjokeen nousi yli satatuhatta lohta

Kotimaa
Kalastajat uistelivat Tornionjoen lohta heinäkuun alussa Lappeassa Kolarissa.

Tor­nion­jo­keen nou­si ke­sän ai­ka­na joen mit­taus­his­to­rian suu­rin mää­rä lo­hia. Kat­ti­la­kos­ken kai­ku­luo­tai­met ha­vait­si­vat yh­teen­sä 100 417 nou­su­loh­ta tou­ko­kuun lo­pus­ta. Mää­rä on kak­sin­ker­tai­nen vii­me vuo­teen näh­den. "Vaik­ka kai­ku­luo­taus­ta on teh­ty vain kuu­si...

Helle tappoi kaloja eri puolilla Suomea

Kotimaa
Taasianjoesta Itä-Uudeltamaalta löytyi heinäkuun lopussa kuolleita kaloja. Ely-keskuksen tutkimuksissa joesta löytyi kohtia, joissa alusvesi oli lähes hapetonta.

Ka­lo­ja on kuol­lut hel­teen ai­heut­ta­maan hap­pi­ka­toon mo­nis­sa ve­sis­töis­sä eri puo­lil­la maa­ta. Vi­ra­no­mais­ten mu­kaan hap­pi­ka­to ja ka­la­kuo­le­mat ovat läm­pi­mien ke­sien il­miö. Ku­lu­va ke­sä on ol­lut niil­le otol­li­nen. "Tä­nä ke­sä­nä il­moi­tuk­sia ka­la­kuo­le­mis­ta on...

Tutkimus: Psyykenlääkkeiden jäämät vesistössä terapoivat myös ahvenia

Tiede
Ahven kalastajan käsissä.

Ve­sis­tö­jen saas­teet ei­vät ai­na ole yk­si­se­lit­tei­ses­ti hai­tal­li­sia kai­kil­le ve­sie­läi­mil­le. Ruot­sa­lais­tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin, et­tä ah­dis­tuk­sen lie­vit­tä­mi­seen tar­koi­te­tun ps­yy­ken­lääk­keen jää­mät ve­des­sä vä­hen­tä­vät ah­ve­nien kuol­lei­suut­ta. Uu­ma­jan...

Tuhansia kaloja kuollut Uudellamaalla

Kotimaa

Taa­sian­joes­sa Uu­del­la­maal­la on kuol­lut tu­han­sia ka­lo­ja, ker­ro­taan Uu­den­maan Ely-­kes­kuk­sel­ta. En­sim­mäi­set il­moi­tuk­set ka­la­kuo­le­mis­ta teh­tiin viik­ko sit­ten per­jan­tai­na Hei­kin­ky­län ja Pe­kin­ky­län lä­hei­syy­des­sä. Pai­kal­li­set ovat il­moit­ta­neet Ely-­kes­kuk­sel­le...

Urjalan Nuutajärven kalat kuolivat hapen puutteeseen

Kotimaa

Ur­ja­lan Nuu­ta­jär­ven ka­la­kuo­le­mien syy oli ka­lo­jen ha­pen­puu­te, ker­too Pir­kan­maan ely-­kes­kus. Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evi­ra te­ki kuol­leil­le ka­loil­le tut­ki­muk­sen, jos­sa kuo­le­mien syy sel­vi­si. Al­ku­pe­räi­ses­tä tie­dos­ta poi­ke­ten kuol­leet ka­lat oli­vat kiis­kiä ei­vät­kä ku­han­poi­ka­sia.