Kalat

Kalat

Syvän meren huijarikala toimii kuin Restamax-ravintolayhtiö

Tiede
Hurjan näköinen krotti elää kilometrien syvyydessä.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi täl­lä vii­kol­la, kuin­ka suu­ret ra­vin­to­la­ket­jut an­ta­vat ym­mär­tää, et­tä julk­kik­set pyö­rit­tä­vät suo­sit­tu­ja ra­vin­to­loi­ta omal­la ni­mel­lään ja ra­hoil­laan, vaik­ka he ovat­kin vain pai­kan keu­la­ku­via. Pien­tä su­mu­tus­ta on luon­nos­sa­kin. Kun...

Etniset kalaruuat kiinnostavat ravintoloissa, mutta kotona kala valmistetaan perinteiseen tapaan

Ruoka
Poke-kulhossa on kalaa ja kasviksia, jotka kasataan usein riisin päälle.

Vii­me vuo­sien et­no­ruo­ka­buu­mi on tuo­nut ra­vin­to­loi­den lis­toil­le uu­sia ka­la­herk­ku­ja pe­rin­teis­ten pais­te­tun ka­lan ja ka­la­kei­ton ohel­le. Sus­hi al­kaa ol­la jo mo­nil­le tut­tua, mut­ta tren­di­ra­vin­to­lat tar­joa­vat nyt myös mek­si­ko­lai­sia ka­la­ta­co­ja, pe­ru­lais­ta...

Miekkakala vähentää kitkaa voitelemalla päänsä

Tiede
Miekkakalan pää on täynnä pikkuruisia pyöreitä huokosia

Miek­ka­ka­la ui jo­pa sa­dan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia. Tie­de­tään, et­tä sen pit­käk­si, te­rä­väk­si “mie­kak­si” kas­va­nut ylä­leu­ka pie­nen­tää kit­kaa ja sii­vit­tää si­ten me­noa. Li­sää pot­kua ka­la saa öl­jyä­mäl­lä pään­sä, huo­ma­si­vat hol­lan­ti­lais­tut­ki­jat häm­mäs­tyk­sek­seen.

Puhdistajakala ei olekaan pyyteetön – se näpistelee loisien lisäksi limaa

Tiede
Puhdistaja kasvaa noin 14 sentin pituiseksi. Se elää koralliriutoilla Tyynenmeren ja Intian valtameren trooppisilla vesillä.

Puh­dis­ta­ja­ka­la jos mi­kä elää luot­ta­muk­ses­ta: se ui vaik­ka hai­ka­lan suu­hun syö­däk­seen siel­lä ma­jai­le­via loi­sia. Toi­set ka­lat pääs­tä­vät sen lä­hel­leen, kos­ka luot­ta­vat pik­ku­ka­lan hy­viin ai­kei­siin. To­si­asias­sa puh­dis­ta­ja­ka­lat­kin syyl­lis­ty­vät vä­lil­lä asia­kas­käyn­neil­lään nä­pis­te­lyyn.

Miksi kalan pyrstö on juuri pyrstön muotoinen?

Tiede

Lot­ta Ra­ja­la, 6 Ka­lo­jen pyrs­tö­evät ovat ke­hit­ty­neet luon­non­va­lin­nas­sa kul­le­kin la­jil­le omi­nai­sik­si. Ton­ni­ka­lan sirp­pi­mäi­nen pyrs­tö aut­taa ui­maan te­hok­kaas­ti pit­kiä mat­ko­ja. Hauen le­veä pyrs­tö on omiaan py­räh­dyk­siin. Tyy­pil­li­nen sym­met­ri­nen ka­lan­pyrs­tö...

Miksi hauki on pitkula ja kampela litteä – selvitimme, mistä kalojen erilaiset ulkonäöt johtuvat

Nyt.fi
Ahven on kalamaailman Toyota Corolla.

Me olem­me kaik­ki ta­val­laan ka­lo­ja, sil­lä mer­ten uu­me­nis­ta ih­mi­sen­kin esi-isä on ai­koi­naan köm­pi­nyt maal­le. Ve­teen jää­neet ka­lat ovat ne­kin evo­luu­tion saa­tos­sa muo­tou­tu­neet eri­lai­siin elin­ym­pä­ris­töi­hin so­pi­vik­si. Ka­lo­jen eri­lai­sia olo­muo­to­ja pää­see ihas­te­le­maan...