Kalat

Norjan lohen pyyntipäivän ilmoittaminen tulossa pakolliseksi

Kotimaa
Anssi Pöllänen (vas.) ja Jouni Joensuu fileoivat Norjan lohta Vihiluodon kalassa Limingassa. Yritys voisi kertoa kalojensa pyyntipäivät.

Myös nor­ja­lai­sen lo­hen pyyn­ti­päi­vä pi­täi­si il­moit­taa kau­pois­sa ai­na, kat­soo maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö. Mi­nis­te­riö val­mis­te­lee ase­tuk­sen muu­tos­ta, jol­la tuo­ret­ta tuon­ti­ka­laa ja­los­ta­va teol­li­suus vel­voi­tet­tai­siin ker­to­maan kau­pal­le ka­lan pyyn­ti- ja nos­to­päi­vä.

Suihkulähteestä Keravalta löytynyt kalaparvi muutti Kotkaan

Kaupunki
Keravalta syksyllä 2012 löytyneet ja evakossa Helsingin Sea Lifessa olleet ruutanat muuttivat Kotkan Maretariumiin.

Kak­si vuot­ta me­ri­maail­ma Sea Li­fes­sa Hel­sin­gis­sä eva­kos­sa ol­leet ruu­ta­nat muut­ti­vat sun­nun­tai­na ak­vaa­rio­ta­lo Ma­re­ta­riu­miin Kot­kaan. Ka­lo­jen al­ku­pe­rä on mys­tee­ri. Suu­reh­ko ka­la­par­vi löy­tyi Vol­ma­ri Iso-Hol­lon pat­saan ve­si­al­taas­ta Ke­ra­val­ta syk­syl­lä 2012.

Tutkimus: Tylsästi kasvatettu kala jää koukkuun

Tiede

Kas­vu­ym­pä­ris­tö muok­kaa ka­lan käyt­täy­ty­mis­tä ja vai­kut­taa sen alt­tiu­teen tul­la ka­las­te­tuk­si, osoit­taa Itä-Suo­men yli­opis­ton se­kä Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sen (RKTL) tut­ki­mus. RKTL:n Pal­ta­mon ase­mal­la teh­ty koe sel­vit­ti vil­jel­ty­jen tai­men­ten sel­viy­ty­mis­tä luon­no­no­lois­sa.

Kärppä vai näätä? – Testaa, tunnistatko Suomen villieläimiä

Kotimaa
Näätä.

Val­ta­osal­le kar­hun ja su­den tun­nis­ta­mi­nen lie­nee help­poa. Mut­ta mil­tä näyt­tää­kään kärp­pä, ja mi­ten sen erot­taa nää­däs­tä? Ja mi­kä ih­me on pii­sa­mi, kon­tiai­nen tai pa­su­ri? Hel­sin­gin Sa­no­mat koos­ti vi­san Suo­men luon­nos­sa elä­vis­tä eläi­mis­tä. Sen avul­la voit tes­ta­ta,...

Tutkijat: Ensimmäinen parittelu tapahtui Skotlannin alueella

Tiede
Kuvakaappaus tutkimusta johtaneen australialaisen Flindersin yliopiston videolta. Muinaiskalat harrastivat seksiä kyljittäin ruumiinrakenteensa vuoksi, tutkijat kertoivat maanantaina tiedelehti Naturessa.

Kan­sain­vä­li­nen tut­ki­ja­ryh­mä on on­nis­tu­nut jäl­jit­tä­mään pa­rit­te­lun al­ku­pe­rän, ker­too tie­de­jul­kai­su Na­tu­re. Na­tu­re ker­too Mic­rob­rac­hius dic­ki -ka­lan ole­van en­sim­mäi­nen eläin, jon­ka tie­de­tään luo­pu­neen ku­te­mi­ses­ta ja ryh­ty­neen pa­rit­te­le­maan. Ky­sees­sä...

Hylkeet hävittävät liikakalastuksen harventamia turskakantoja Atlantilla

Tiede

At­lan­tin län­si­osis­sa turs­kat ovat vä­hen­ty­neet uh­kaa­vas­ti, kun hyl­keet syö­vät jo en­nes­tään har­ven­tu­nei­ta kan­to­ja. Alun pe­rin kan­to­ja on ku­tis­ta­nut lii­ka­ka­las­tus. Hyl­kei­tä toi­saal­ta ei enää met­säs­te­tä, ja nii­den kan­nat ovat vah­vis­tu­neet. Myös mo­net muut At­lan­tin...