Kalat

Kuhan alamitasta kiistaa kalastuslain uudistuksessa

Kotimaa
Tutkijat ovat esittäneet pitkään kuhan alamitan nostoa ja verkkojen silmäkoon kasvattamista.

Ka­lo­jen ylä­mi­tat ei­vät enää si­säl­ly maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön esi­tyk­seen uu­dek­si ka­las­tu­sa­se­tuk­sek­si. Alun pe­rin ylä­mit­taa suun­ni­tel­tiin ras­va­evät­tö­mäl­le jär­vi­lo­hel­le, ras­va­eväl­li­sel­le tai­me­nel­le se­kä ku­hal­le ja hauel­le. Myös saa­lis­kiin­tiöi­tä...

Uusi EU-asetus: Savossa myydään jo kaloja latinaksi

Kotimaa
Kuopion Kauppahallin kalakauppiaita on vaadittu ilmoittamaan myymiensä kalojen kauppanimen lisäksi tieteellinen nimi sekä tuotantomenetelmä, tiskin takana Risto Kuikka

Kuo­pio. Jos kaup­pa­kas­sii­si pää­tyy co­re­go­nus al­bu­la ja esox lu­cius, tie­dät­kö mi­tä tu­li os­tet­tua? Ai­na­kin Kuo­pion kaup­pa­hal­lin ka­la­tis­kien asiak­kaat tie­tä­vät nyt, et­tä kas­sis­sa on muik­kua ja hau­kea. Ka­lo­jen la­ti­nan­kie­li­set ni­met ovat nyt hal­lin ka­la­tis­keil­lä...

Tutkimus: Bambuhainaaras säilöi koiraan siittiöitä sisällään neljä vuotta

Tiede

Bam­bu­hait ovat teh­neet en­nä­tyk­sen sie­men­nes­teen säi­lö­mi­ses­sä. Ka­li­for­nia­lai­ses­sa ylei­sö­ak­vaa­rios­sa elä­nyt naa­ras sai poi­ka­sia, vaik­ka se ei ol­lut näh­nyt koi­ras­ta nel­jään vuo­teen. Ge­neet­ti­nen ana­lyy­si osoit­ti, et­tä poi­ka­set oli­vat koi­raan he­del­möit­tä­miä.

Suomalaistutkijat opettavat kasvatuskaloja pärjäämään vapaina

Tiede
Värikäs kolmipiikkikoiras rakentaa levistä ja kasvinosista pesän, jonka kelvollisuuden naaras tarkistaa. Koiraan harteille jää myös poikasista huolehtiminen.

Kaik­ki in­hi­mil­li­nen näyt­tää ole­van ka­loil­le yl­lät­tä­vän tut­tua. Ka­lat leik­ki­vät, pal­ve­le­vat asiak­kai­ta ja hui­jaa­vat – ja me­nes­ty­vät äly­kou­lus­sa. "Ih­mi­set ovat vain muun­tu­nei­ta ka­lo­ja", sa­noi aust­ra­lia­lai­sen Mo­nash-ylio­pis­ton gee­ni­tut­ki­ja, pro­fes­so­ri Pe­ter Cur­rie muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

Tutkimus: Diabeteslääke saastuttaa Suuria järviä Pohjois-Amerikassa

Tiede

Yh­dys­val­tain Mic­hi­gan­jär­ves­sä on niin kor­kei­ta pi­toi­suuk­sia dia­be­tes­lää­ke met­for­mii­nia, et­tä se voi häi­ri­tä jo ka­lo­jen nor­maa­lia hor­mo­ni­toi­min­taa. Löy­tö on yl­lät­tä­vä, sil­lä tä­hän as­ti min­kä ta­han­sa lää­ke­jää­mien on aja­tel­tu liu­den­tu­van Suur­ten jär­vien...

Näin syntyy paras graavilohi

Ruoka

Keit­tiö­mes­ta­ri Hen­ri Alé­nin yk­kös­neu­vo kuu­luu: vä­hem­män suo­laa ja enem­män ai­kaa. Sil­loin syn­tyy par­haim­man ma­kui­nen graa­vat­tu lo­hi. En­sim­mäi­nen as­kel on­nis­tu­nee­seen graa­vi­lo­heen ote­taan kau­pas­sa. Alén muis­tut­taa, et­tä ka­la kan­nat­taa va­li­ta tis­kis­tä tark­kaan.