Kalat

Kalat

Virikealtaat pitävät kalat terveempinä

Kotimaa
Virikekasvatusta tutkittiin Luonnonvarakeskuksen Kainuun kalantutkimusasemalla Paltamossa.

Vi­ri­ke­al­tais­sa kas­va­te­tut ka­lat kär­si­vät vä­hem­män hai­tal­li­sis­ta loi­sis­ta ja nii­den ai­heut­ta­mis­ta tau­deis­ta. Myös poi­kas­kuol­lei­suus on vi­ri­ke­al­tais­sa pie­nem­pää. Myön­tei­set tu­lok­set ovat pe­räi­sin tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa et­sit­tiin eko­lo­gi­sia...

Tutkijoiden löytö: Kala hakeutuu kuivalle maalle vilvoitellakseen

Tiede
Mangrovekalalle tulee tukala olo, jos vesi lämpenee liikaa.

Kun ih­mi­set ha­lua­vat vil­voi­tel­la, he hyp­pää­vät ve­teen, mut­ta pie­nen troop­pi­sen mang­ro­ve­ka­lan on ha­vait­tu hyp­pää­vän vil­voit­te­le­maan maal­le. Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun min­kään ka­lan on ha­vait­tu ha­keu­tu­van maal­le jääh­dyt­tääk­seen it­seään. Mang­ro­ve­soil­la...

Mangrovekala vilvoittelee maalla

Tiede
Mangrovekala elää lämpimissä vesissä.

Kun ih­mi­set ha­lua­vat vil­voi­tel­la, he hyp­pää­vät ve­teen. Pie­ni troop­pi­nen mang­ro­ve­ka­la hyp­pää vil­voit­te­le­maan maal­le. Mang­ro­ve­soil­la ve­si voi kuu­me­ta niin et­tä ka­lat kuo­le­vat tai saa­vat neu­ro­lo­gi­sia vau­rioi­ta. To­sin myös il­man läm­pö­ti­la voi nous­ta hy­vin kor­keak­si.

Rausku ei osaa räpyttää, mutta vetää silmänsä syvälle päähän

Tiede
Jättikitararausku pystyy kiskaisemaan silmiänsä melkein 40 millimetriä tavallista syvemmälle.

Jät­ti­ki­ta­ra­raus­kun, Rhync­ho­ba­tus djid­den­sis, kans­sa ei kan­na­ta läh­teä ki­saa­maan sii­tä, kum­pi jak­saa tui­jot­taa pi­tem­pään. Tuo ka­la ei ni­mit­täin rä­py­tä sil­miään iki­nä, kos­ka sil­lä ei ole lain­kaan sil­mä­luo­mia. Tä­mä voi­si ai­heut­taa on­gel­mia hiek­kai­sis­sa troop­pi­sis­sa...

Tutkimus: Kalat tuntevat kipua

Kotimaa
Helena Telkänranta

Uu­sim­pien tut­ki­mus­tu­los­ten mu­kaan ka­lat tun­te­vat ki­pua. Juu­ri jul­kais­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa tie­to­kir­jas­sa Mil­lais­ta on ol­la eläin? (SKS 2015) esi­te­tään li­säk­si, et­tä ka­lat voi­vat tun­tea jo­pa pa­hem­paa ki­pua kuin ih­mi­nen. Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa eläin­ten käyt­täy­ty­mis­tä...

Tutkimus: Öljy­onnettomuudet vaikuttavat kalakantoihin vuosien viiveellä

Tiede
Exxon Valdez -tankkerin öljyturma tapahtui huhtikuussa vuonna 1989 Alaskassa. Silli- ja lohikannat notkahtivat vasta neljä vuotta onnettomuuden jälkeen, ja NOAA-tutkimuslaitos halusi nyt selvittää, miksi.

Raa­ka­öl­jyl­le si­kiö­vai­hees­sa al­tis­tu­neet ka­lat kär­si­vät ra­ken­teel­li­sis­ta sy­dä­non­gel­mis­ta, osoit­taa tuo­re tut­ki­mus. NOAA-tut­ki­mus­lai­tok­sen tut­ki­muk­ses­sa ha­lut­tiin sel­vit­tää, mik­si ka­la­kan­nat usein ro­mah­ta­vat vas­ta vuo­sia öl­jy­on­net­to­muu­den jäl­keen.