Kalat

Kiiltolahna on ensimmäinen havaittu tasalämpöinen kala

Tiede

Hyi­sis­sä sy­vyyk­sis­sä elä­vä kiil­to­lah­na on ha­vait­tu en­sim­mäi­sek­si ta­sa­läm­pöi­sek­si ka­lak­si. Ai­na­kin se pys­tyy pi­tä­mään ke­hon­sa läm­pi­mä­nä ja toi­min­ta­val­mii­na kyl­mäs­sä­kin ve­des­sä. Ka­lat ovat yleen­sä vaih­to­läm­pöi­siä, eli nii­den liik­keet ja toi­min­not hi­das­tu­vat kyl­mäs­sä.

Vanhankaupunginkosken padon purkuaikeissa aikalisä

Kaupunki
Vanhankaupunginkosken läntisen haaran pato sijaitsee paikalla, johon Helsinki perustettiin vuonna 1550.

Van­han­kau­pun­gin­kos­ken pa­don pur­ka­mis­suun­ni­tel­mat jää­dy­tet­tiin tois­tai­sek­si. Hel­sin­gin kau­pun­gin­hal­li­tus jät­ti asian pöy­däl­le ko­kouk­ses­saan maa­nan­tai­na. Po­liit­ti­sen vään­nön pa­dos­ta aloit­ti näyt­te­li­jä ja ka­la-ak­tii­vi Jas­per Pääk­kö­nen, jo­ka eh­dot­ti...

Tutkimus: Kehittyvät aivot tarvitsevat kaloista tuttuja rasvahappoja

Tiede
Dha:ta on erityisesti rasvaisissa kaloissa, esimerkiksi lohessa.

Ras­vai­sen ka­lan­li­han ras­va­ha­pot tie­de­tään tär­keik­si her­mos­ton ke­hi­tyk­sel­le, ja nyt vai­ku­tus­ten sa­lai­suu­det al­ka­vat vä­hi­tel­len sel­vi­tä. Tut­ki­ja Su­sa­na Co­hen-Co­ryn ryh­mä ha­vait­si Yh­dys­val­lois­sa, et­tä Ome­ga-3-ras­va­ha­pot ovat tär­kei­tä her­mo­so­lu­jen ja...

30 vuoden tilastot todistavat: miljoonien meritaimenten istutuksilla ei ole parannettu kalakantaa

Kotimaa
Meritaimenia on istutettu muun muassa Vantaanjokeen jo useina vuosina. Istukkaisiin kiinnitettyjen kalamerkkien avulla tutkijat pystyvät seuraamaan istutusten onnistumista.

Me­ri­tai­men­ten is­tu­tus­poi­ka­set kas­va­vat no­peam­min kuin ta­ka­vuo­si­na, mut­ta is­tu­tuk­sil­la ei pys­ty­tä pa­ran­ta­maan ka­la­kan­to­ja Suo­men­lah­del­la tai Poh­jan­lah­del­la. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen maa­nan­tai­na jul­kais­tu ti­las­tol­li­nen tut­ki­mus vah­vis­taa aiem­pia ra­port­te­ja...

Kalojen kutua autetaan helikopterilla

Kotimaa
Kultaankoskeen tuodaan helikopterilla soraa, jotta lohilla olisi helpompi kutea.

Ky­mi­joen yl­lä pör­rää pian he­li­kop­te­ri ar­viol­ta 2 000 ker­taa len­nät­tä­mäs­sä vael­lus­ka­loil­le ku­tu­so­raa. Kot­kan ja Ha­mi­nan seu­dun kun­nal­li­nen elin­kei­no­yh­tiö Cur­sor käyn­nis­ti ku­tu­so­raik­ko­jen ra­ken­ta­mi­sek­si Il­ma­sil­ta-ni­mi­sen hank­keen. Se pa­ran­taa Ky­mi­joen...

Soralentoja oli myös Ala-Koitajoella

Kotimaa

Ku­tu­so­ra­len­nä­tyk­siä on teh­ty Suo­mes­sa aiem­min ai­na­kin Poh­jois-Kar­ja­lan Ala-Koi­ta­joel­la. Siel­lä vii­me vuon­na al­ka­nei­ta len­nä­tyk­siä aio­taan jat­kaa tä­nä ke­vää­nä. Ka­la­ta­lous­pääl­lik­kö Ve­li-Mat­ti Kai­jo­maa Poh­jois-Kar­ja­lan ely-kes­kuk­ses­ta ker­too, et­tä he­li­kop­te­ri...