Kalat

Särki maistui koululaisille – särkiateriat toisivat töitä ja säästäisivät ympäristöä

Kotimaa
Särkipitsapiirakka maistui keskiviikkona Eemeli Huttuselle ja Helmiina Ahopellolle Vesangan koululla Jyväskylässä.

Ruo­ka­pal­ve­lu­esi­mies  Sa­ri Ruu­sa­la kat­taa kes­ki­viik­ko­na vä­li­pa­la­pöy­tään sär­ki­pit­sa­pii­rak­kaa Ve­san­gan kou­lul­la Jy­väs­ky­läs­sä. "Tä­mä mais­tuu hy­väl­tä. Isän kans­sa olen ka­las­tel­lut mö­kil­lä ja olen al­ka­nut ty­kä­tä ka­las­ta", sa­noo Ee­me­li Hut­tu­nen, 7. Nel­jän...

Limettisiikaa ja muita kielenvieviä joulukaloja

Ruoka

Graa­vat­tu ka­la saa uu­den muo­don ja maun: sii­kaa pil­ko­taan kuu­tioik­si ja maus­te­taan li­me­til­lä, lo­hi ma­ri­noi­daan soi­ja­kas­tik­kees­sa ja pyö­räy­te­tään jou­lu­maus­teis­sa. Sil­li ui glö­giin ja an­jo­vis  kuu­tioi­daan si­pu­lin kans­sa sme­ta­naan.

Suomalaistutkimus: Itämeren ruokavaliota noudattavilla kapeampi vyötärö

Terveys
Pohjoismaiset viljat, kuten ruis, saattavat ehkäistä vyötärölihavuutta.

Poh­jois­mai­siin raa­ka-ai­nei­siin pe­rus­tu­vaa Itä­me­ren ruo­ka­va­lio­ta nou­dat­ta­vil­la ih­mi­sil­lä on 40 pro­sent­tia pie­nem­pi ris­ki vyö­tä­rö­li­ha­vuu­del­le kuin niil­lä, jot­ka ei­vät lain­kaan nou­da­ta ky­seis­tä ruo­ka­va­lio­ta, käy il­mi Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa per­jan­tai­na...

Norjan lohen pyyntipäivän ilmoittaminen tulossa pakolliseksi

Kotimaa
Anssi Pöllänen (vas.) ja Jouni Joensuu fileoivat Norjan lohta Vihiluodon kalassa Limingassa. Yritys voisi kertoa kalojensa pyyntipäivät.

Myös nor­ja­lai­sen lo­hen pyyn­ti­päi­vä pi­täi­si il­moit­taa kau­pois­sa ai­na, kat­soo maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö. Mi­nis­te­riö val­mis­te­lee ase­tuk­sen muu­tos­ta, jol­la tuo­ret­ta tuon­ti­ka­laa ja­los­ta­va teol­li­suus vel­voi­tet­tai­siin ker­to­maan kau­pal­le ka­lan pyyn­ti- ja nos­to­päi­vä.

Suihkulähteestä Keravalta löytynyt kalaparvi muutti Kotkaan

Kaupunki
Keravalta syksyllä 2012 löytyneet ja evakossa Helsingin Sea Lifessa olleet ruutanat muuttivat Kotkan Maretariumiin.

Kak­si vuot­ta me­ri­maail­ma Sea Li­fes­sa Hel­sin­gis­sä eva­kos­sa ol­leet ruu­ta­nat muut­ti­vat sun­nun­tai­na ak­vaa­rio­ta­lo Ma­re­ta­riu­miin Kot­kaan. Ka­lo­jen al­ku­pe­rä on mys­tee­ri. Suu­reh­ko ka­la­par­vi löy­tyi Vol­ma­ri Iso-Hol­lon pat­saan ve­si­al­taas­ta Ke­ra­val­ta syk­syl­lä 2012.

Tutkimus: Tylsästi kasvatettu kala jää koukkuun

Tiede

Kas­vu­ym­pä­ris­tö muok­kaa ka­lan käyt­täy­ty­mis­tä ja vai­kut­taa sen alt­tiu­teen tul­la ka­las­te­tuk­si, osoit­taa Itä-Suo­men yli­opis­ton se­kä Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sen (RKTL) tut­ki­mus. RKTL:n Pal­ta­mon ase­mal­la teh­ty koe sel­vit­ti vil­jel­ty­jen tai­men­ten sel­viy­ty­mis­tä luon­no­no­lois­sa.