Kalat

Urjalan Nuutajärven kalat kuolivat hapen puutteeseen

Kotimaa

Ur­ja­lan Nuu­ta­jär­ven ka­la­kuo­le­mien syy oli ka­lo­jen ha­pen­puu­te, ker­too Pir­kan­maan ely-­kes­kus. Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evi­ra te­ki kuol­leil­le ka­loil­le tut­ki­muk­sen, jos­sa kuo­le­mien syy sel­vi­si. Al­ku­pe­räi­ses­tä tie­dos­ta poi­ke­ten kuol­leet ka­lat oli­vat kiis­kiä ei­vät­kä ku­han­poi­ka­sia.

Urjalan Nuutajärvellä satoja kuolleita kaloja

Kotimaa

Ur­ja­lan Nuu­ta­jär­vel­lä on ha­vait­tu kuol­lei­ta ka­lo­ja, ker­ro­taan Pir­kan­maan ely-­kes­kuk­ses­ta. Kuol­leet ka­lat oli ha­vait­tu maa­nan­tai­na. Pai­kal­li­sil­ta saa­tu­jen tie­to­jen mu­kaan kuol­lei­ta ka­lo­ja on joi­ta­kin sa­to­ja. Ka­lat ovat il­mei­ses­ti ku­han poi­ka­sia. Ka­la­kuo­le­mien...

Englantilaisia ankeriaita lennätetään Suomeen

Kotimaa

Suo­men an­ke­rias­kan­taa vah­vis­te­taan jäl­leen tuo­mal­la an­ke­riai­ta Eng­lan­nis­ta. Ka­lo­jen on mää­rä saa­pua len­to­rah­ti­na Suo­meen tiis­tai­na. Tä­nä vuon­na Suo­men ve­siin is­tu­te­taan 147 000 an­ke­riaan­poi­kas­ta. Eu­roo­pan an­ke­rias­kan­nat ovat vä­hen­ty­neet ra­jus­ti ei­kä...

Kuolleet lohet Pohjois-Suomen joissa askarruttavat tutkijoita

Kotimaa
Riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Mikko Jaukkuri päästi syksyllä 2009 Iijokeen lohen, jonka sisälle oli asennettu lähetin.

Lo­hien li­sään­ty­neet kuo­le­mat Poh­jois-­Suo­men jois­sa as­kar­rut­ta­vat ka­la­tut­ki­joi­ta. Tut­ki­ja At­so Ro­mak­ka­nie­mi Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­ses­ta vah­vis­taa, et­tä pa­ri­na vii­me vuon­na on lä­hin­nä jo­ki­suis­sa ha­vait­tu aiem­paa enem­män kuol­lei­ta lo­hia.

Kaloja kuoli hapenpuutteeseen Etelä-Pohjanmaalla

Kotimaa

Tu­han­sia ka­lo­ja kuo­li il­mei­ses­ti ha­pen­puut­tee­seen Ete­lä-­Poh­jan­maal­la vii­kon­lop­pu­na, ker­too pai­kal­li­nen ely-­kes­kus. Lap­pa­jär­ven ja Evi­jär­ven vä­lil­lä ole­vas­ta Vä­li­joes­ta löy­tyi kuol­lei­na muun muas­sa ah­ve­nia, hau­kia, sär­kiä, lah­no­ja ja ma­tei­ta. Osa kuo­le­vis­ta...

Uusi kalalaji valkoevätörö löytyi Saimaan kanavalta

Kotimaa
Valkoevätörö (romanogobio albipinnatus)

Sai­maan ka­na­val­ta on löy­ty­nyt uu­si vie­ras­ka­la­la­ji val­koe­vä­tö­rö (Ro­ma­no­go­bio al­bi­pin­na­tus), jo­ta ei ole en­nen ta­vat­tu Suo­mes­sa. Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sen mu­kaan se oli tart­tu­nut on­ki­kil­pai­lus­sa kouk­kuun. Val­koe­vä­tö­rö on Mus­taan­me­reen...