Kalat

Kalat

Miekkakala vähentää kitkaa voitelemalla päänsä

Tiede
Miekkakalan pää on täynnä pikkuruisia pyöreitä huokosia

Miek­ka­ka­la ui jo­pa sa­dan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia. Tie­de­tään, et­tä sen pit­käk­si, te­rä­väk­si “mie­kak­si” kas­va­nut ylä­leu­ka pie­nen­tää kit­kaa ja sii­vit­tää si­ten me­noa. Li­sää pot­kua ka­la saa öl­jyä­mäl­lä pään­sä, huo­ma­si­vat hol­lan­ti­lais­tut­ki­jat häm­mäs­tyk­sek­seen.

Puhdistajakala ei olekaan pyyteetön – se näpistelee loisien lisäksi limaa

Tiede
Puhdistaja kasvaa noin 14 sentin pituiseksi. Se elää koralliriutoilla Tyynenmeren ja Intian valtameren trooppisilla vesillä.

Puh­dis­ta­ja­ka­la jos mi­kä elää luot­ta­muk­ses­ta: se ui vaik­ka hai­ka­lan suu­hun syö­däk­seen siel­lä ma­jai­le­via loi­sia. Toi­set ka­lat pääs­tä­vät sen lä­hel­leen, kos­ka luot­ta­vat pik­ku­ka­lan hy­viin ai­kei­siin. To­si­asias­sa puh­dis­ta­ja­ka­lat­kin syyl­lis­ty­vät vä­lil­lä asia­kas­käyn­neil­lään nä­pis­te­lyyn.

Miksi kalan pyrstö on juuri pyrstön muotoinen?

Tiede

Lot­ta Ra­ja­la, 6 Ka­lo­jen pyrs­tö­evät ovat ke­hit­ty­neet luon­non­va­lin­nas­sa kul­le­kin la­jil­le omi­nai­sik­si. Ton­ni­ka­lan sirp­pi­mäi­nen pyrs­tö aut­taa ui­maan te­hok­kaas­ti pit­kiä mat­ko­ja. Hauen le­veä pyrs­tö on omiaan py­räh­dyk­siin. Tyy­pil­li­nen sym­met­ri­nen ka­lan­pyrs­tö...

Miksi hauki on pitkula ja kampela litteä – selvitimme, mistä kalojen erilaiset ulkonäöt johtuvat

Nyt.fi
Ahven on kalamaailman Toyota Corolla.

Me olem­me kaik­ki ta­val­laan ka­lo­ja, sil­lä mer­ten uu­me­nis­ta ih­mi­sen­kin esi-isä on ai­koi­naan köm­pi­nyt maal­le. Ve­teen jää­neet ka­lat ovat ne­kin evo­luu­tion saa­tos­sa muo­tou­tu­neet eri­lai­siin elin­ym­pä­ris­töi­hin so­pi­vik­si. Ka­lo­jen eri­lai­sia olo­muo­to­ja pää­see ihas­te­le­maan...

Luonnonsuojelujärjestö varoittaa: Myrkyllinen leijonakala voi levitä Välimerellä

Ulkomaat
”Leijonakala” eli Pterois miles on levinnyt aggressiivisesti Yhdysvaltain itärannikolla ja Karibialla.

Kan­sain­vä­li­nen luon­non­suo­je­lu­liit­to IUCN va­roit­taa Pte­rois mi­les -ni­mi­sen vie­ras­la­jin yleis­ty­mi­ses­tä Vä­li­me­rel­lä. Lei­jo­na­ka­lak­si­kin kut­sut­tu Pte­rois mi­les on pe­to­ka­la, jo­ta esiin­tyy luon­tai­ses­ti Tyy­nen­me­ren ete­lä­osis­sa ja In­tian val­ta­me­rel­lä. IUCN:n...

Kuva meduusan sisälle jääneestä kalasta villitsi internetin – ”Se ohjasi meduusan kulkua”

Ulkomaat
Erikoinen tilanne meduusan sisälle joutuneesta kalasta taltioitiin viime joulukuussa Australian itärannikolla.

Har­vi­nai­nen va­lo­ku­va ka­las­ta, jo­ka on jou­tu­nut it­seään hie­man suu­rem­man me­duu­san si­säl­le, le­viää in­ter­ne­tis­sä. Eri­koi­sen ti­lan­teen tal­tioi ve­den­alai­nen va­lo­ku­vaa­ja Tim Sa­muel lä­hel­lä tu­ris­ti­koh­de By­ron Bay­ta Itä-Aust­ra­lias­sa. ”Ka­la sel­keäs­ti oh­ja­si me­duu­san liik­kei­tä”, ker­too Sa­muel.