Kalat

Kymmeniä yhteydenottoja Tornionjoen mysteerisistä lohikuolemista

Kotimaa
Maanantaina Tornionjoelta löytyi paiseiden peittämä lohi.

La­pin ely-kes­kus ja Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to (E­vi­ra) ovat saa­neet ke­sän ai­ka­na kym­me­niä yh­tey­den­ot­to­ja Tor­nion­joen ka­la­kuo­le­mis­ta. Ky­se on pää­asias­sa lo­his­ta se­kä yk­sit­täi­sis­tä tai­me­nis­ta ja siiois­ta, ker­too ka­la­tau­tien eri­kois­tut­ki­ja Pert­tu Kos­ki Evi­ras­ta.

Tornionjokeen saattaa nousta tänä vuonna liki 100 000 lohta

Kotimaa
Juuso Jalkanen (vas.) ja Ville Vähä tutkivat lohenpoikasia Tornionjoella 25. kesäkuuta.

TOR­NIO. Tor­nion­jo­keen saat­taa tä­nä ke­sä­nä nous­ta lä­hes yh­tä pal­jon lo­hia kuin vii­me vuon­na, jol­loin ku­dul­le nou­si kaik­kiaan yli sa­ta­tu­hat­ta loh­ta. "Luul­ta­vas­ti tu­lee toi­sek­si pa­ras lo­hen nou­su­vuo­si pit­kään ai­kaan", lo­hi­tut­ki­ja At­so Ro­mak­ka­nie­mi Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­ta (Lu­ke) sa­noo.

Tutkija varoittaa: Akvaariosta vapautetut kultakalat voivat uhata kantasuomalaista kalakantaa

Kotimaa
Kultakala on uhka Suomen alkuperäislajistolle.

Suo­men si­sä- ja me­ri­ve­sien va­ki­nai­seen la­jis­toon kuu­luu noin 60 ka­la­la­jia, mut­ta ko­ti­mais­ten ve­si­asuk­kien li­säk­si Suo­mes­sa esiin­tyy noin kym­me­nen vie­ras­la­jia. 2000-lu­vun uu­sia tu­lok­kai­ta ovat mus­ta­täp­lä­tok­ko, val­koe­vä­tö­rö ja ho­pea­ruu­ta­na. Uu­sien ka­la­la­jien...

Uuden kalakirjan kuvitus saa vanhojen mestarien piirrokset kalpenemaan

Tiede
Sakke Yrjölän vesiväripiirroksia.

Kuin­ka kau­nii­ta ko­ti­mai­set ve­sien asu­kit voi­vat­kaan ol­la. Hau­ki on ka­la – ja hie­no sel­lai­nen! Graa­fik­ko ja ka­la­har­ras­ta­ja Sak­ke Yr­jö­lä on teh­nyt Suo­men ka­lat -teok­seen ve­si­vä­ri­piir­rok­set kai­kis­ta Suo­men 71 ka­la­la­jis­ta. Piir­rok­set ovat äl­lis­tyt­tä­vän tark­ko­ja:...

Luonnonvarakeskus toivoo havaintoja harvinaisista kaloista

Kotimaa

Luon­non­va­ra­kes­kus (Lu­ke) ke­rää va­paa­eh­toisil­ta tie­to­ja puut­teel­li­ses­ti tun­net­tu­jen ka­la­la­jien esiin­ty­mi­ses­tä. Ha­vain­to­ja voi lä­het­tää Ka­la­ha­vain­not.fi-verk­ko­pal­ve­luun. Puut­teel­li­ses­ti tun­net­tu­jen ka­la­la­jien esiin­ty­mi­ses­tä on vai­kea saa­da tie­toa,...

Kirjolohien tappajabakteerille etsitään toimivaa rokotetta

Kotimaa
Kirjolohi

Vil­jel­ty­jä kir­jo­lo­hia tap­pa­val­le bak­tee­ril­le voi­daan löy­tää tor­jun­ta­kei­no jo lä­hi­vuo­si­na. Fla­vo­bac­te­rium psych­rop­hi­lum -ni­mi­nen bak­tee­ri on ai­heut­ta­nut mit­ta­via ta­lou­del­li­sia va­hin­ko­ja ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­sil­le jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Bak­tee­rin...