Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomen metsien tila on parantunut

Metsistä saatavissa olevat tiedot osoittavat, että sekä metsien monimuotoisuus että puuntuotanto ovat kehittyneet suotuisaan suuntaan.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Suomen metsien tilasta on viime aikoina luotu osittain katteettomia uhkakuvia. Myös pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen tavoittelemien 15 miljoonan kuutiometrin lisähakkuiden kestävyys on kyseenalaistettu. Niitä ovat arvostelleet varsinkin kansalaisjärjestöt sekä jotkut yksityiset henkilöt ja tutkijat.

Arvostelijoiden mukaan metsien monimuotoisuus on kehittynyt erityisen epäedullisesti kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Syyksi on esitetty metsätaloutta, mukaan lukien soiden ojitus. Monimuotoisuuden turvaamiseksi on vaadittu etenkin metsien suojelualan laajentamista ja kuolleen puun lisäämistä metsissä.

Metsistä saatavissa olevat tiedot osoittavat kuitenkin sekä metsien monimuotoisuuden että puuntuotannon kehittyneen parempaan suuntaan.

Suomen metsien puuston kasvu on lisääntynyt 1950-luvun alun noin 55 miljoonasta kuutiometristä nykyiseen noin 105 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Kasvun lisäys johtuu pääasiassa metsien käsittelytapojen muuttumisesta ja soiden ojituksista 1950–1980-luvuilla.

Puuntuotantoon käytettävissä metsissä kasvu on 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston vuotuinen kokonaispoistuma (hakkuukertymä, hakkuutähde ja luontainen poistuma) on ollut viime vuosina keskimäärin 70 miljoonaa kuutiometriä.

Kasvu on ollut 1970-luvulta lähtien jatkuvasti hakkuita suurempi. Se on nostanut puuvarannon 1950-luvun alun runsaasta 1,5 miljardista kuutiometristä nykyiseen lähes 2,4 miljardiin kuutiometriin. Myös lehtipuiden varanto on noussut, samoin vähintään 30 senttimetrin vahvuisen puuston määrä.

Hakkuiden yhteydessä metsään lahoamaan jätetty puu on lisännyt vähintään 10 senttimetrin vahvuisen kuolleen pystypuun määrää 1990-luvun puolivälistä, mistä lähtien myös käyttökelvottomat lahopuut on mitattu valtakunnan metsien inventoinneissa. Vähintään 10 senttimetrin vahvuisen käyttökelpoisen kuolleen puun määrä on Etelä-Suomessa yli kaksinkertainen 1930-luvun tilanteeseen verrattuna.

Puuton metsän uudistusala oli suurimmillaan 1960-luvun jälkipuoliskolla, kun vanhoja ja vajaapuustoisia metsiä uudistettiin. Se oli silloin noin neljä prosenttia metsämaan alasta, kun vastaava osuus on nyt noin yksi prosentti. Soiden uudisojitus lakkasi 1990-luvun alussa. Karuimpia ojitettuja soita ennallistetaan tai ennallistuu nykyisin takaisin ojittamattomiksi.

Suomen 30,4 miljoonan hehtaarin maa-alasta luokitellaan metsämaaksi 22,2 miljoonaa hehtaaria. Metsämaasta noin 2,8 miljoonaa hehtaaria eli 12 prosenttia on rajattu laeilla, asetuksilla tai muilla päätöksillä puuntuotannon ulkopuolelle.

Metsämaan lisäksi metsätalousmaaksi luetaan neljä miljoonaa hehtaaria luontaisesti harvapuustoisia tai puuttomia kankaita ja soita sekä metsätalouden tiet ja varastot. Teitä ja varastoja lukuun ottamatta näillä alueilla ei tehdä juuri lainkaan metsätalouden toimenpiteitä.

Suojelualueverkosto kattaa kaikki biotoopit, myös Etelä-Suomessa. Suojellun metsämaan osuus metsämaasta on eurooppalaista keskitasoa. Koska Suomi on Euroopan metsäisin maa, suojellun alueen osuus koko maa-alasta on kuitenkin huomattavasti yli keskitason. Useissa maissa myös suojeltuja metsiä käytetään puuntuotantoon.

Maamme talousmetsät luokitellaan kansainvälisesti luonnontilaisen kaltaisiksi (semi-natural), ja ne tarjoavat elinympäristön useimmille metsästä riippuvaisille lajeille.

Harvinaisia elinympäristöjä vaativien lajien elinmahdollisuudet pyritään varmistamaan lisäämällä kuolleen puun määrää talousmetsissä ja rajaamalla metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät biotoopit käsittelyn ulkopuolelle.

Kokonaisuutena tarkastellen metsät eivät useimpien monimuotoisuutta kuvaavien kriteerien osalta ole kehittyneet epäedulliseen suuntaan vaan pikemminkin päinvastoin. Lajien elinympäristöjen vaatimukset vaihtelevat, ja lajiston kokonaisuus edellyttää eri kehitysvaiheen metsiä. Kannat vaihtelevat myös luontaisesti ja metsätaloudesta riippumattomista syistä.

Se, missä suhteessa erilaisia elinympäristöjä tulisi olla ja miten niiden tulisi sijaita toisiinsa nähden tietyn lajiston saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, on paitsi arvokysymys myös erittäin laaja ja vaativa tutkimuskysymys.

Erkki Tomppo

Kirjoittaja on metsien inventoinnin emeritusprofessori.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat