Ura

Hyväksi johtajaksi voi oppia, asiantuntijat sanovat – moni pomo toistaa silti yksinkertaisia virheitä

Työ ja sen vaatimukset muuttuvat nykymaailmassa nopeasti. HS kysyi kolmelta asiantuntijalta, millainen on hyvä johtaja.

Krista Pahkin: Etsi vaihtoehtoja ja siedä epävarmuutta

Työterveyslaitoksella asiantuntijana työskentelevän Krista Pahkinin mielestä hyvä johtaja osaa kuunnella muiden mielipiteitä ja arvostaa heidän osaamistaan. Hän kyseenalaistaa asioita, etsii vaihtoehtoja ja sietää epävarmuutta ja epätäydellisyyttä. Johtamiseen liittyy kyky tehdä päätöksiä saatavilla olevan tiedon varassa.

”Johtajan tehtävä on tukea organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa ja auttaa organisaatiota kehittymään muuttuvassa työelämässä. Hänellä on kyky keskustella asioista ja laatia työntekijöiden kanssa yhteisiä tavoitteita ja huolehtia, että työpaikalla toimitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Johtajan virheet ovat vastakohtia hyvän johtajan työtavoille. Krista Pahkinin mukaan huono johtaja ei kuuntele muita, koska hän kuvittelee tietävänsä itse kaiken. Hän keskittää liikaa valtaa itselleen, eikä arvosta muiden osaamista ja tietoja.

”Työelämä uudistuu niin nopeasti, että on virhe toimia niin kuin aina on tehty. Johtajan täytyy uskaltaa uudistaa työtapoja ja kokeilla uutta. Muutoksen myllerryksessä eilispäivän logiikan mukaan toimiminen on paha virhe.”

Johtaminen ei Pahkinin mielestä ole helppoa työtä, mutta sitä voi oppia. Johtajan kannattaa olla avoin ja tunnistaa oma rajallisuutensa ja puutteensa.

Työpaikoilla voi syntyä ristiriitatilanteita. Niitä syntyy, jos joku työntekijä ei esimerkiksi noudata sopimuksia tai työaikoja tai ylittää valtuutensa. Skaala on laaja. Toiseen, harvinaisempaan ääripäähän Pahkin listaa vakavat väärinkäytökset ja aggressiivisen käyttäytymisen.

”Ongelmista pitää keskustella. Huonoin ratkaisu on jättää ne huomioimatta. Ratkaisua ongelmiin voidaan etsiä yhdessä työntekijöiden kanssa.”

Johtajan käytös vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin, mutta Pahkinin mielestä työpaikan hyvää henkeä luovat kaikki työntekijät. Kannustaminen on tärkeää. Ihmiset kuitenkin kaipaavat rakentavaa palautetta eri määriä.

”Jos tuntee, että saa liian vähän palautetta, sitä voi pyytää johtajalta suoraan. Lisäksi työntekijät voivat antaa toisilleen palautetta. Kaikkea palautetta ei tarvitse odottaa johtajalta.”

Avoin keskustelu on Pahkinin mielestä avainasia työpaikan hyvinvoinnissa. Johtajan tehtävän hän kiteyttää neuvoon: kysy, kuuntele ja kannusta.

Kirsi Heikkilä-Tammi: Lisää osaamisen tunnetta myönteisellä palautteella

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi seuraa työssään työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä tutkimuksia. Myös hänen omat tutkimuksensa liittyvät työhyvinvointiin.

Monissa tutkimuksissa ilmenee, että työntekijät odottavat hyvältä johtajalta oikeudenmukaisuutta, reilua kohtelua ja tasapuolisuutta.

”Työntekijät toivovat vuorovaikutusta. Esimiehen täytyy kuunnella työntekijöitä. Hyvä johtaja ottaa työntekijät huomioon päätöksenteossa, osaa ratkaista työhön liittyvät kysymykset ja kantaa vastuun niistä”, Heikkilä-Tammi luonnehtii.

Johtajan on tärkeä tehdä työntekijälle selväksi työn tavoitteet ja päämäärä. Johtamisessa on monenlaisia tehtäviä.

”Henkilöstöjohtamisessa täytyy nähdä se, mitä työntekijä osaa ja kuinka saada hänen potentiaaliset kykynsä käyttöön. Rekrytoinnit tehdään niin, että osaaminen ja työ kohtaavat ja työntekijä voi antaa parastaan. Johtajan on ymmärrettävä toimialan logiikka ja organisaation periaatteet. Hänen täytyy ymmärtää myös ryhmän ja ihmisten käyttäytymistä.”

Johtaja tekee virheen, jos hän syyllistyy loukkaavaan käytökseen tai epäoikeudenmukaisuuteen. Näin johtaja voi menettää työntekijöiden luottamuksen. Epärehellisyys on suorastaan kohtalokasta.

Toisten suosiminen ja toisten vähättely eivät kuulu hyvään johtamistapaan. Jos johtaja ei arvosta työntekijää, työntekijän motivaatio työskentelyyn laskee.

Ristiriitatilanteita työpaikoilla voi syntyä useista syistä. Taustalla voi olla väärinkäsityksiä, epäoikeudenmukaisuutta, epäasiallista käyttäytymistä ja jopa työpaikkakiusaamista. Johtajan pitäisi ymmärtää, mistä ristiriidat johtuvat. Ne syvenevät usein stressaavassa työtilanteessa.

Heikkilä-Tammi neuvoo ratkaisemaan ristiriitoja matalalla kynnyksellä.

”Kaikkia ristiriitoja ei heti tarvitse tuoda johtajan ratkaistavaksi. Työntekijät voivat puhua kuormittavasta tilanteesta keskenään, mutta jos se ei auta, esimiehen täytyy puuttua asiaan nopeasti. Tilannetta voi alkaa purkaa keskustelemalla kahdestaan työntekijän kanssa ja kuuntelemalla, mistä on kyse. Sen jälkeen asiaa voidaan käydä läpi kaikkien osapuolien kanssa yhdessä.”

Ristiriidoista pitäisi keskustella asiallisesti ja ratkaisukeskeisesti. Syyttelyn sijasta keskitytään asioihin ja yritetään löytää tapoja päästä eteenpäin hankalasta tilanteesta. Kun työskentelytavan muutoksesta on sovittu, viikon tai kuukauden kuluttua voidaan seurata, onko parannusta tapahtunut.

Jos tiimityössä on ongelmia, kannattaa selvittää faktat. Työntekijät voivat tulkita työtehtäviä eri tavalla. Alisuoriutujalla voi olla taustalla terveysongelmia tai muita tilapäisesti työkykyä heikentäviä asioita. Heikkilä-Tammen mielestä johtaja voi harkita työtaakan väliaikaista keventämistä ja työn organisointia uudelleen.

”Jos alisuoriutuja laiskottelee, korjaava palaute on hyvä antaa omana palautteenaan. Se tehdään selkeästi, faktoihin perustuen ja työntekijää arvostaen. Palautteessa ei puututa persoonaan vaan keskitytään asiaan. Palautteen jälkeen esimiehen pitäisi olla työntekijän käytettävissä, jos työntekijä toivoo sitä.”

Johtaja luo osaltaan työpaikalle hyvää henkeä. Tutkimusten mukaan hyvä ilmapiiri on tärkein syy siihen, että ihminen pysyy työpaikassaan, eikä lähde etsimään uutta työtä.

”Työssä viihtymiseen vaikuttaa myös se, että työntekijä saa vastuuta omasta tekemisestään. Esimies kunnioittaa ja arvostaa työntekijöitä ja vahvistaa me-henkeä.”

Työ muuttuu nykyään niin nopeasti, että monissa työpaikoissa työntekijöiden on opittava jatkuvasti uusia asioita. Hyvässä työpaikassa työntekijät auttavat ja oppivat toisiltaan. Myös esimies voi oppia alaisiltaan.

”Myönteinen palaute on tärkeää, koska se lisää osaamisen tunnetta ja kannustaa tekemään työt hyvin. Hyvä esimies on aito ja antaa työntekijöiden olla aidosti oma itsensä.”

Erika Heiskanen: Johtaminen on yksinkertaista – ja vaikeaa

Vaatimukset työn tuottavuudesta ja yritysten menestymisestä kasvavat niin nopeasti, että yrityksillä ei ole varaa epäonnistua johtamisessa, arvioi johtamistaitoja kouluttava konsultti ja psykologi Erika Heiskanen. Hän kouluttaa johtajia erityisesti eettisestä näkökulmasta.

Eettisellä johtamisella Heiskanen tarkoittaa mallia, jossa johtajan täytyy pitää huolta tuottavuudesta ja työhyvinvoinnista. Johtajan tehtävä on organisoida työ hyvin ja samalla pitää huolta henkilökunnasta.

Lisäksi eettinen johtaminen edellyttää johdonmukaista toimintaa. Kun päätöksiä tehdään, niistä informoidaan ja niitä noudatetaan. Päätökset tehdään asiapohjalta.

”Johtajan pitää osata organisoida ja suunnitella työtä, mutta samalla hänen on kyettävä kuuntelemaan ihmisiä ja havainnoimaan, mitä työyhteisössä on pinnalla”, Heiskanen sanoo.

Jos jompikumpi taitoa puuttuu, johtajuus ontuu.

”Jos johtaja osaa vain organisoinnin ja saa työt etenemään, työpaikan tunnelma voi jäädä kylmäksi ja työntekijöillä on riski hajota. Mukavuuteen keskittyvä johtaja luo hyvän ilmapiirin, mutta työpaikalla voi olla turhauttavaa, jos työt eivät etene. Tuottavuus kärsii.”

Johtajan tehtävä on auttaa työntekijöitä ja työyhteisöä onnistumaan työssä, ja työn tuloksia on voitava mitata.

”Hyvä johtaja kehittää työpaikan toimintaa niin, että organisaatio ja yksilöt jalostuvat ja työ sujuu yhä paremmin. On tärkeää pitää tavoite kirkkaana. Johtamista ei voi tehdä miten sattuu. Työtapoja pitää korjata rohkeasti, jos siihen on tarvetta. Mitä vähemmän työpaikalla on sähläystä, sitä paremmin asiat sujuvat.”

Heiskasen mukaan tavallinen virhe johtamisessa on se, että johtaja keskittyy vain jompaankumpaan osaamiseen: organisoitiin tai henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Vielä huonompi tilanne on silloin, jos johtaja ei hallitse työn kumpaakaan puolta.

Johtamisen paradoksi on siinä, että se on samanaikaisesti yksinkertaista ja todella vaikeaa.

”Valmentajakokemukseni mukaan johtajien on haasteellista työskennellä itsensä kanssa. Johtajan on kehitettävä itseään ihmisenä siinä missä työntekijöidenkin. Johtajan on hyvä miettiä, miltä hänestä tuntuu, millaisia vaikuttimia ja arvoja hänellä on ja muuttuuko hän sokeaksi sitä kohtaan, mitä hän tekee ympäristölleen. Työyhteisö näkee, mitä johtaja tekee, mutta jos johtaja sokeutuu, voi seurata ongelmia.”

Erika Heiskasen mukaan itsensä kouluttaminen ei aina ole helppoa, hauskaa eikä mukavaa. Kehittyäkseen esimies voi itse aluksi analysoida omia toimintatapojaan. Siinäkin tosin on sokeuden vaara, jos uppoutuu vain omaan näkökulmaansa. Ohjatussa koulutuksessa voi harjoitella muiden kanssa johtamistapoja. Koulutuksia on nykyään paljon Suomessa tarjolla, mutta haasteena on löytää sopiva koulutus.

Työpaikalla syntyy ristiriitatilanteita sekä johtajalle itselleen tai ryhmälle. Johtajalle ristiriita voi tulla esille esimerkiksi silloin, kun pitää ratkaista vaikeita tilanteita työpaikalla.

”Johtaja voi haluta pysyä mukavuusalueellaan ja välttää ristiriitojen ratkaisemista. Hän voi ajatella, että aikuisten ihmisten pitäisi osata ratkaista riitansa keskenään. Johtajan pitäisi kuitenkin uskaltaa mennä tulta päin ja tarttua ristiriitoihin, vaikka ne ovat kaikille osapuolille ahdistavia ja epämiellyttäviä hetkiä.”

Työyhteisössä tyypillinen ristiriitatilanne syntyy silloin, kun joku osaa ja tekee enemmän kuin toinen. Aiheesta on usein tuskallista puhua. Heiskasen mukaan tilannetta helpottaisi, jos työssä suoriutumista voitaisiin mitata.

Tiimityössä hankaluuksia syntyy, jos joku alisuoriutuu ja jättää töitä toisten niskoille.

”Tuollaisessa tilanteessa pitäisi seurata, mitä kukin tekee. Esimies voisi keskustella alisuoriutujan kanssa ja kysyä, miten häntä voitaisiin auttaa. Ihminen ei välttämättä tiedä, mitä hänen olisi pitänyt tehdä ennen kuin asia kerrotaan hänelle selvästi. Kaikkien pitäisi tietää, mitä heiltä odotetaan. On kaistapäinen tilanne, jos joku saa perjantaisin kiitokseksi tikkarin, mutta toiset eivät, eikä kukaan ei tiedä, mistä hyvästä tikkari annettiin.”

Ihmiset haluavat onnistua työssään ja siinä johtajan tuki auttaa. Haukkuminen ja rankaisu ovat Heiskasen mukaan harvoin tarpeellisia. Myönteinen palaute ja kehuminen auttavat enemmän, sillä työntekijät haluavat tehdä lisää palkitsevaa työtä.

”Kannustaisin kaikkia kehittämään osaamistaan, vaikka olisi kuinka kiire työssä. Johtaja voi kehittää omaa johtamisen kapasiteettiaan. Myös omasta kunnosta huolehtiminen on tärkeää. Uupuneena kukaan ei ole parhaimmillaan.”

Krista Pahkin

 Valmistui valtiotieteen tohtoriksi sosiaalipsykologiasta Helsingin yliopistosta.

 44-vuotias.

 Työskentelee Työterveyslaitoksella.

 Tutkii esimiestyötä, erityisesti muutosjohtamista. Kouluttaa esimiehiä ja on itse toiminut esimiestehtävissä yli kuusi vuotta.

 Hyvää johtamista kuvaava lause: ”Mahdollistaa jokaisen yksilön onnistuminen työssään.”

Kirsi Heikkilä-Tammi

 Valmistui kasvatustieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta.

 56-vuotias.

 Työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosissa.

 Työhyvinvoinnin tutkimusryhmän johtaja ja ryhmän esimies. Opettaa Tampereen yliopistossa työhyvinvoinnin johtamista.

 Hyvää johtamista kuvaava lause: ”Hyvä johtaminen mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan ja luottamuksen niin, että jokainen voi antaa työssään parastaan.”

Erika Heiskanen

 Valmistui psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta.

 44-vuotias.

 Työskentelee Juuriharja Consulting Group Oy:ssä, joka on erikoistunut eettisen johtamisen ja kestävien toimintatapojen valmentamiseen ja kehittämiseen.

 Juuriharjan toimitusjohtaja, valmentaa johtajia ja johtoryhmiä.

 Hyvää johtamista kuvaava lause: ”Rohkea, eettinen johtaminen on kasvuprosessi itseen, kapasiteettia nähdä herkästi ja taitoa johtaa tinkimättömästi tuloksiin.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Työelämä
 • Johtaminen
 • Ura
 • Esimiestyö

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   11 altistunut kaasulle Mannerheimintiellä, pelastuslaitos etsii talossa olevan kaasun lähdettä – HS seuraa

  2. 2

   Keksittiinkö Malminkartanossa ikiliikkuja? Jätemäen portaat maalattiin tällä kertaa mustiksi

  3. 3

   ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

  4. 4

   Pian Helsingin ainoaksi synnytyssairaalaksi jäävä Naistenklinikka on vakavissa sisäilmaongelmissa – HUS on tiennyt asiasta jo keväällä

  5. 5

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  6. 6

   Ensin Mikko sai kuulla olevansa liian lihava, sitten liian laiha ja lopulta liian naismainen – Jatkuva pilkka sai sairastumaan syömishäiriöön ja samalla kariutui myös rakkauselämä

  7. 7

   Seinät ryskyvät ja aitaa kaatuu, mutta urheiluväki vaikenee: ”Edes tykkäyksiä ei uskalleta jakaa”

  8. 8

   Marko Junkkarin kommentti vihreiden gallup-suosion hurjasta noususta: ”Nyt huojuu toden teolla sekä Sipilän että Rinteen asema”

  9. 9

   Huumekuski kaahasi satasta keskellä aamuliikennettä Helsingissä – Pakenijat motitettiin Hämeentielle

  10. 10

   Globalisaation aika on ohi, kun Yhdysvaltain mahti murenee – ja silloin on tapana rytistä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  2. 2

   Poliisi sakotti Flow-festivaalilta ulos vietyä artistia – tapahtuneesta julkaistiin video sosiaalisessa mediassa

  3. 3

   ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

  4. 4

   Professori tyrmää pääsykoe­uudistuksen: ”Käytännössä oikeus­tieteelliseen pääsisi vain laudaturin papereilla” – Lukiolaisten mielestä uudistuksen lähtökohta on oikea

  5. 5

   Delfiininpoikanen ajautui rantaveteen Espanjassa ja kuoli vartissa, koska ihmiset halusivat ottaa kilvan kuvia sen kanssa

  6. 6

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  7. 7

   Globalisaation aika on ohi, kun Yhdysvaltain mahti murenee – ja silloin on tapana rytistä

  8. 8

   Ministeriö vaatii korkeakouluja luopumaan työläistä pääsykokeista jo ensi keväänä – näin muutos vaikuttaa korkeakouluun pyrkiviin lukiolaisiin ja välivuotta viettäviin

  9. 9

   Suomessa on jo niin paljon julkisesti hölynpölyyn hurahtaneita, että jopa ”ajatuksia lukeva” Pete Poskiparta kavahtaa

  10. 10

   Ensin Mikko sai kuulla olevansa liian lihava, sitten liian laiha ja lopulta liian naismainen – Jatkuva pilkka sai sairastumaan syömishäiriöön ja samalla kariutui myös rakkauselämä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuvakooste pääkaupunkiseutua riepotelleen myrskyn tuhoista

  2. 2

   Lauantaina salamoi yli 6 000 kertaa, Kiira-myrskyn tuhoja raivataan koko sunnuntai – ”Ihme, ettei mitään vakavampaa sattunut”

  3. 3

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  4. 4

   HS testasi eineslihapullat: Raati löysi kaksi pyörykkää, jotka nousivat ylitse muiden

  5. 5

   Unitutkija: Suomalaisten ruokailurytmi vaikeuttaa nukahtamista – Päivän pääateria kannattaisi syödä vasta illalla

  6. 6

   Järjestyksen­valvojat heittivät kaksi naisesiintyjää ulos alueelta Flow’ssa – festivaali hakee esiintyjille korvauksia

  7. 7

   Espoolainen Eva ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin naapurissa asuvaa ex-miestään – ”Minun kulttuurissani ajatellaan, että miehellä on oikeus lyödä naistaan”

  8. 8

   Nyt on jollakulla ollut ylimääräistä aikaa: Malminkartanon täyttömäen portaiden yli 200 askelmaa maalattiin valkoisiksi keskiviikkoyönä

  9. 9

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  10. 10

   On yksinkertaisesti väärin olla rikas

  11. Näytä lisää