Kotimaa    |   APURAHAT

Ympäristötutkimukseen yli 10 mmk

Nesslingin säätiö tukee Itämeren tilan parantamista

Tilaajille

Ympäristönsuojelua edistävä tutkimus saa ensi vuodelle 10,7 miljoonaa markkaa tukirahaa Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä.

Apuraha myönnettiin yhteensä 80 tutkimushankkeelle. Ne edustavat muun muassa ilmakehään ja sekä maahan ja veteen kohdistuvaa ympäristökuormitusta, ympäristötekniikkaa ja ympäristönsuojelun yhteiskunnallisia ohjauskeinoja setvivää tutkimusta.

Liki puolet apurahoista eli neljä miljoonaa markkaa myönnettiin Itämeren tilaa kartoittavaan tutkimukseen.

Hankkeissa selvitellään muun muassa viljelyperäisten ravinnepäästöjen vähentämistä suojakaistojen avulla, tulokaslajeja uhkana ekosysteemille, ajelehtivien rihmalevien aiheuttamia ympäristöhaittoja, sinileväkukintojen säätelyä ja vaikutusta sekä Itämeren rehevöitymishistoriaa. Myös uusia seurantamenetelmiä satelliittien avulla kehitellään.

Nesslingin säätiö järjestää ensi vuonna Ihminen ja Itämeri -seminaarin, jossa tarkastellaan Itämeren tilaa.

Säätiö osallistuu myös Suomen Akatemian biodiversiteettitutkimusohjelman rahoittamiseen 2000-2002 yhteensä kolmella miljoonalla markalla.

Vuodesta 1976 lähtien Nesslingin säätiö on myöntänyt yhteensä noin 110 miljoonaa markkaa ympäristötutkimuksen tukemiseen.

Rihmalevistä

vesidirektiiveihin Apurahoja saivat seuraavat hankkeet: Ajelehtivien rihmalevien vaikutus litoraalivyöhykkeeseen. Professori Erik Bonsdorff ja työryhmä, Åbo Akademi, 137120 mk.

Vesistökuormituksen arvioiminen uusien vesidirektiivien edellyttämien pohjalevätutkimusten avulla. Tohtori Pertti Eloranta ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 121464 mk.

Mikrobiyhteisön diversiteetti ja funktio saastuneen maaekosysteemin ennallistamisen mittarina. Dosentti Hannu Fritze ja työryhmä, Metsäntutkimuslaitos, 119340 mk.

Metsänkäsittelyn vaikutukset maaperän hajottajaeläinyhteisöön. Dosentti Jari Haimi ja työryhmä, Jyväskylän yliopisto, 91120 mk.

Vesiekosysteemin molekyyliekologia: mikrobiyhteisön geneettinen diversiteetti ja aktiivisuus. Tohtori Kaisa Haukka ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 113120 mk.

Maiseman visuaalisen seurannan menetelmät. Filosofian kandidaatti Tapio Heikkilä ja työryhmä, Taideteollinen korkeakoulu, 90000 mk.

Sisäinen ravinnekuormitus ja sedimentaatio Suomenlahden rannikkoalueella. Dosentti Anna-Stiina Heiskanen ja työryhmä, Suomen ympäristökeskus, 139553 mk.

Saaristomeren rehevöitymismekanismien kokeellinen analyysi. Dosentti Harri Helminen ja työryhmä, Lounais-Suomen ympäristökeskus, 160120 mk.

Vertailevan metsäoikeuden tutkimusprojekti. Professori Erkki Hollo ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 77000 mk.

Rautapellettitehtaan jätevesien vaikutus kaloihin Kostamuksessa, Karjalan tasavallassa. Professori Ismo Juhani Holopainen ja työryhmä, Joensuun yliopisto, 121120 mk.

Viron alkaalisten ja happamoittavien päästöjen laskeumien määrittäminen. Lisensiaatti Marke Hongisto ja työryhmä, Ilmatieteen laitos, 102509 mk.

Kulkeutumismallit sinilevien massaesiintymisen ennustamisessa. Dosentti Timo Huttula ja työryhmä, Pirkanmaan ympäristökeskus, 117000 mk.

Maankäytön muutoksien vaikutus Äyräpäänjärven kasvillisuuden ja linnuston kehitykseen. Professori Pertti Huttunen ja työryhmä, Joensuun yliopisto, 83751 mk.

Yksityismetsänomistajille suunnatun metsä- ja luonnonhoitoneuvonnan kehittäminen. Maisteri Leena Anneli Hytönen, Metsäntutkimuslaitos, 42060 mk.

Poronlaidunnuksen vaikutus poronjäkälien kemiaan ja maaperän ravinnetilaan. Dosentti Marko Hyvärinen ja työryhmä, Oulun yliopisto, 112680 mk.

Kreosootilla saastuneen järvisedimentin kunnostuksen ekotoksikologisen riskin identifioiminen. Maisteri Tarja Hyötyläinen, Jyväskylän yliopisto, 70600 mk.

Männyn kasvullisen lisäyksen kehittäminen sienijuurisienten avulla. Tohtori Hely Häggman ja työryhmä, Metsäntutkimuslaitos, 15000 mk.

Surviaissääskitoukkien epämuodostumat sedimenttien haitallisuuden bioarvioinnissa. Filosofian kandidaatti Heikki Hämäläinen ja työryhmä, Joensuun yliopisto, 108120 mk.

Ultraviolettisäteilyn aiheuttamat immuunipuolustuksen muutokset kalassa. Dosentti Ilmari Jokinen ja työryhmä, Jyväskylän yliopisto, 75120 mk.

Viron juomavettä

yritetään parantaa Viron juomaveden ja käyttöveden laadun parantamismahdollisuuksien selvittäminen. Tohtori Juha Kallas ja työryhmä, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, 124933 mk.

Tietokonekartografiaan perustuvan ympäristön tilan seurantamenetelmän kehittäminen Saaristomerelle. Tohtori Risto Kalliola ja työryhmä, Turun yliopisto, 140120 mk.

PCB- ja PAH-yhdisteiden kertyminen petokaloihin: bioenergeettinen lähestymistapa. Professori Juha Sakari Karjalainen ja työryhmä, Jyväskylän yliopisto, 120700 mk.

Alailmakehän orgaaniset pienhiukkaset. Tohtori Veli-Matti Kerminen ja työryhmä, Ilmatieteen laitos, 101120 mk.

Humusperäiset klooratut epäpuhtaudet vedessä - solutransformaatiotesti syöpävaaran arviointiin. Dosentti Hannu Komulainen ja työryhmä, Kansanterveyslaitos, 118388 mk.

Saastealueiden kasvillisuuden palauttaminen tunturikoivun taimia istuttamalla. Tohtori Mikhail Kozlov, Turun yliopisto, 46986 mk.

Fysiologisten mittausten käyttö Itämeren levien perustuotannon mittaamisessa. Tohtori Harri Kuosa ja työryhmä, Merentutkimuslaitos, 130120 mk.

Predaation vaikutukset eläinplanktonyhteisössä. Erityistapauksena tulokasvesikirppu C. pengoi. Dosentti Pirjo Kuuppo ja työryhmä, Suomen ympäristökeskus, 118980 mk.

Seasonal nutricline: nature and physically mediated variability in the Gulf of Finland. Tohtori Jaan Laanemets ja työryhmä, Estonian Marine Institute, 64000 mk.

Nanoteknologian sovellutukset paperiteollisuuden vesien käsittelyssä. Professori Jaakko Laine ja työryhmä, Teknillinen korkeakoulu, 95120 mk.

Ympäristönsuojelu ja yrityksen kilpailukyky. Diplomi-insinööri Leena Lankoski, Teknillinen korkeakoulu, 43210 mk.

Boorin puute kuusella ja sen yhteys hienojuurten kasvuun ja kuivuuden kestävyyteen. Dosentti Tarja Lehto ja työryhmä, Joensuun yliopisto, 145120 mk.

Ionisoitumattomien orgaanisten kemikaalien biosaatavuus suomalaisissa järvisedimenteissä. Filosofian kandidaatti Matti Leppänen, Joensuun yliopisto, 68420 mk.

Biodiversiteettitutkimusohjelma: vesistöjen biodiversiteetti, eutrofoituminen ja habitaatin arvo. Saaristomeren ja Saimaan vertailu. Professori Erkki Leppäkoski ja työryhmä, Åbo Akademi, 850000 mk.

Ritsosfääribakteerien populaatiodynamiikka öljymaiden puhdistuksessa DGGE-menetelmällä. Professori Kristina Lindström ja työryhmä, Helsingin Yliopisto, 115120 mk.

Orgaanisen maatalousmaan kasvihuonekaasupäästöt. Maisteri Marja Maljanen, Kuopion yliopisto,10000 mk.

Lintujen hyödyntäminen ja faunahistoria Suomessa esihistoriallisten luuaineistojen perusteella. Maisteri Kristiina Mannermaa, Helsingin yliopisto, 31000 mk.

Viljelyperäisten valumapäästöjen vähentäminen suojakaistoilla: puiden ja pensaiden merkitys. Tphtori Jocelyn Martel ja työryhmä, Turun yliopisto, 149400 mk.

Ihmistoiminnan vaikutus Suomen ja Venäjän Karjalan luontoympäristöön. Tohtori Olli Marttila ja työryhmä, Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti, 75120 mk.

Rehevöitymisen vaikutukset kala-saaliseläinten vuorovaikutussuhteisiin matalilla saaristoalueilla. Dosentti Johanna Mattila ja työryhmä, Husö biologiska station, 148120 mk.

Mikrokystiinien vaikutukset kasveihin ja mikrokystiinianalytiikan kehittäminen. Dosentti Jussi Meriluoto ja työryhmä, Åbo Akademi, 226000 mk.

Ultravioletti-B-säteilyn, perimän ja ympäristöstressin vaikutus sammakoiden yksilönkehitykseen. Professori Juha Merilä ja työryhmä, Upsalan yliopisto, 145120 mk.

Varpukasvien raskasmetallien sietokyky ja toleranssimekanismit. Maisteri Satu Monni ja työryhmä, Metsäntutkimuslaitos, 47420 mk.

Otsonoinnin vaikutus biohajoamattomiin orgaanisiin yhdisteisiin. Tohtori Rein Munter ja työryhmä, Tallinnan teknillinen korkeakoulu, 50000 mk.

Metallien vaikutus metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten toimintaan. Professori Raimo Määttä ja työryhmä, Teknillinen korkeakoulu, 115120 mk.

Biodiversiteettitutkimusohjelma: alue-ekologisen metsäsuunnittelun ekologiset työkalut ja taloudelliset vaikutukset. Dosentti Mikko Mönkkönen ja työryhmä, Oulun yliopisto, 400000 mk.

Minkin poistopyyntiä

tutkitaan Tulokaspeto Itämeren monimuotoisuuden uhkana: minkin kokeellisen poistopyynnin vaikutukset saaristolinnustoon. Maisteri Karl Mikael Hansson Nordström, Turun yliopisto, 80120 mk.

Ekologiset, historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät Kokemäenjoen suiston kestävän käytön perustana. Dosentti Mikko Ojanen ja työryhmä, Satakunnan ympäristökeskus, 108620 mk.

Ympäristöhormonit: biomonitorointi, vaikutukset varhaiseen sukupuoliseen erilaistumiseen ja follikulogeneesiin. Dosentti Jorma Paranko ja työryhmä, Turun yliopisto, 127120 mk.

Spesifiset mikrobiryhmät kaatopaikan suotovesien biologisessa käsittelyssä sekä typen poistossa. Lisensiaatti Markku Pelkonen ja työryhmä, Teknillinen korkeakoulu, 97 000 mk.

Metallien katalyyttinen aktiivisuus tukiaineen pinnalla: arviointi pintatieteen menetelmillä. Professori Veikko Pohjola ja työryhmä, Oulun yliopisto, 60080 mk.

Biomarkkerit apuna Itämeren tilan arvioinnissa; menetelmien kehittely ja testaus. Dosentti Eeva-Liisa Poutanen ja työryhmä, Merentutkimuslaitos, 104580 mk.

Jäteveden puhdistaminen hapettamalla paineistetussa kuumassa vedessä. Professori Marja-Liisa Riekkola ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 86426 mk.

Ympäristöä saastuttavien raskasmetallien ja hiilivetyjen pitoisuuden mittaaminen biosensoreiden avulla. Dosentti Martin Romantschuk ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 215240 mk.

Kaupunki-ilman PM10- ja NO2-pitoisuuksien lyhyen ajan ennustaminen. Professori Juhani Ruuskanen ja työryhmä, Kuopion yliopisto, 117120 mk.

Metsämaan metaanin hapetukseen vaikuttavat ympäristötekijät. Maisteri Anne Saari, Kansanterveyslaitos, 35350 mk.

Metsiensuojelun vaikutukset paikallistalouteen: tapaustutkimus Ilomantsin kunnassa. Tohtori Olli Saastamoinen ja työryhmä, Joensuun yliopisto, 130120 mk.

Järvisedimentin toiminnan analysointi uusin menetelmin. Tohtori Mirja Salkinoja-Salonen ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 183725 mk.

Selluloosamateriaalien mikrobiologinen hajotus. Diplomi-insinööri Outi Salminen, Cornell University, 12000 mk.

Kvantitatiivisen piileväanalyysin hyödyntäminen Viron ympäristönmuutostutkimuksessa. Tohtori Veli-Pekka Salonen ja työryhmä, Turun yliopisto, 59862 mk.

Pohjavesitutkimukset - ohjeita tutkimusten teettäjille ja suorittajille, pohjaveden käytön ja suojelun valvojille sekä lupa-asioiden käsittelijöille. Tohtori Pertti Seuna ja työryhmä, Vesiyhdistys ry, 20000 mk.

Metapopulaatiodynamiikka harvinaisilla kasvilajeilla. Dosentti Pirkko Siikamäki ja työryhmä. Oulun yliopisto, 135120 mk.

Kompleksinmuodostajat prosessi-, jäte- ja luonnonvesissä. Tohtori Mika Sillanpää ja työryhmä, Teknillinen korkeakoulu, 125120 mk.

Saastuneiden sedimenttien vaikutukset järvisimpukan lisääntymiseen ja biomarkkeihin. Tohtori Markus Soimasuo ja työryhmä, Jyväskylän yliopisto, 119000 mk.

Data-assimilaatio Suomenlahdella: optimaalinen arvio ravinnevoille ja sekoittumiselle. Lisensiaatti Tapani Stipa ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 47284 mk.

Iridoidiglykosidien analytiikka. Maisteri Johanna Suomi, Helsingin yliopisto, 9000 mk.

Poron laidunnuksen vaikutus metsänpohjan eliöyhteisön monimuotoisuuteen. Maisteri Otso Suominen ja työryhmä, Turun yliopisto, 123120 mk.

Hirvieläinten vaikutus boreaalisen metsän kasvillisuuteen. Tohtori Jorma Tahvanainen ja työryhmä, Joensuun yliopisto, 97620 mk.

Kansainvälisen jäkäläseuran (IAL) neljäs kongressi 3.-8. 9. 2000, Barcelona. Maisteri Sari Tarhanen, Kuopion yliopisto, 8000 mk.

Harvinaistuneen niittykasvillisuuden esiintyminen, suojelu ja ennallistaminen. Maisteri Päivi Tikka, Jyväskylän yliopisto, 47420 mk.

Ympäristöasenteiden muutospaineista EU-Suomessa. Kylähengen ja luonnonsuojelun ristiaallokko saimaannorpan suojelussa. Maisteri Mika Tonder, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 75120 mk.

Bakteerien kasvu ja denitrifikaatio sinileväaggregaateissa-ovatko sinilevät typen lähde vai nielu? Tohtori Liisa Tuominen ja työryhmä, Merentutkimuslaitos, 125120 mk.

UV-säteily ja metsänrajan kasvit. Dosentti Minna Turunen ja työryhmä. Lapin yliopisto, 155120 mk.

Monimuotoisuuden

uudet haasteet Luonnon monimuotoisuus vuosituhannen vaihteessa - Biodiversiteettitutkimuksen uudet haasteet. Dosentti Mari Walls, Turun yliopisto, 60750 mk.

Ilmastonmuutoksen ja ravinteiden saannin vaikutukset metsäpuiden fotosynteesiin ja kasvuun. Dosentti Elina Margareta Vapaavuori ja työryhmä, Metsäntutkimuslaitos, 99120 mk.

Haitallisten leväkukintojen vaikutus Itämeren vapaan veden ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan. Dosentti Markku Viitasalo ja työryhmä, Helsingin yliopisto, 145998 mk.

Järvien sedimenttien iänmääritysmenetelmän kehittäminen. Tohtori Ari Virtanen ja työryhmä, Jyväskylän yliopisto, 132120 mk Saaristomeren kasvillisuuden pitkäaikaismuutokset ja niiden syyt. Tohtori Mikael von Numers ja työryhmä, Lounais-Suomen ympäristökeskus, 113675 mk.

Eurooppalaisten kasvifysiologian seurojen 12. Kongressi Budapestissä, 21.-25. 8. 2000. Tohtori Anu Wulff, Kuopion yliopisto, 5000 mk.

Harvinaisten kasvilajien ekologia Virossa: siementuoton, elinpaikan ja symbiontin tärkeys. Profesori Martin Zobel ja työryhmä, Tarton yliopisto, 120000 mk.

Lisäksi säätiön hallitus varasi määrärahan Itämeren sinileväkukintojen historiaa selvittävään hankkeeseen, jota koordinoi säätiön tutkimuspäällikkö, dosentti Kaisa Kononen.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  3. 3

   Helsinki-Vantaan lentokenttä meni sekaisin: Laukkujensa etsijöitä kehotettiin tiistaina lähtemään pois ja palaamaan aamulla asiaan

  4. 4

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  5. 5

   Egyptiläinen laulajatar söi musiikkivideolla banaania alusvaatteissaan – tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan siveettömyydestä

  6. 6

   Erikoisen ”tappaja-ankan” fossiili löytyi Mongoliasta – dinosaurus oli niin erikoinen, että tutkijat epäilivät otusta väärennökseksi

  7. 7

   Väitteet siitä, että presidenttipari ei kutsunut Linnan juhliin kulttuuriväkeä, ovat totaalista hölynpölyä

  8. 8

   Äärimmäisen vaikean My Summer Car -pelin suomalainen tekijä ansaitsi yli puoli miljoonaa euroa – Hittipeli on ”käytännössä tyhmää sekoilua kännissä”

  9. 9

   Paloasema ilman sähköä Espoossa – Helsingissä piti tarkistaa, onko ratikka vielä kiskoilla vai ei

  10. 10

   Uusi Tähtien sota -elokuva The Last Jedi on niin hyvä, että se pääsee jo lähelle alkuperäistä trilogiaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   #Metoo-kampanja voi lannistaa ujot ja kokemattomat pojat

  3. 3

   Venäjä saattaa antaa Ruotsille ikävän joululahjan: Iskander-ohjuksia naapuriin – Mutta miksi ohjus­kohut hymyilyttävät Venäjän tuntevia suomalais­sotilaita?

   Tilaajille
  4. 4

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  5. 5

   Sikarin muotoista asteroidia tarkkaillaan radioteleskoopilla – se on niin outo, että siinä voisi olla merkkejä vieraasta sivilisaatiosta

  6. 6

   Vuosikymmeniä paraatipaikalla polkuhintaan kirjoja myynyt antikvariaatti kaatui Helsingin kaupungin vuokran­korotuksiin – ”Olemme pelanneet tähänkin asti minimikatteella”

  7. 7

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  8. 8

   Ensin Vantaa kaatoi tonnikaupalla lasten ruokaa roskiin, nyt kaupunkilaiset maksavat siitä miljoona euroa – ”Käsittämätön virhe”, luonnehtii poliitikko

  9. 9

   Mielikuva automarketissa ravaavasta ”prisma­perheestä” lykkää lapsen­tekoa – kolme–nelikymppisten ruuhka­vuodet pakkautuvat yhä lyhyempään jaksoon

  10. 10

   Suomalaismies vaati Googlelta 120 000 euron korvauksia henkisestä kärsimyksestä, kivusta ja särystä, mutta joutui itse maksajaksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörä­tielle pysäköidystä paketti­autosta – autosta tuli poliisi ja vei ilman henkilöllisyys­todistusta liikkeellä olleen naisen putkaan

  2. 2

   Kuvia Suomesta, osa 27: Mikko Suutarinen valokuvasi kuljettajia, jotka muistuttavat ajoneuvojaan

  3. 3

   Alma on julkaissut musiikkia vain vajaat 17 minuuttia – Onko hän todella kansain­välisesti menestynein suomalainen artisti?

   Tilaajille
  4. 4

   Tämä kysymys kysytään lähes jokaisessa työhaastattelussa, sillä se paljastaa työntekijästä paljon – Näin vastaat siihen oikein

   Tilaajille
  5. 5

   Onko tässä Linnan juhlien hervottomin kuva – Oletko koskaan nähnyt Timo Soinia yhtä onnellisena?

  6. 6

   HS:n lukijat äänestivät suosikkinsa Linnan juhlien näyttävimmistä puvuista – kärki­viisikossa säihkyviä paljetteja, upeita laahuksia ja Suomen leijonalla koristeltu housupuku

  7. 7

   Kummelin Heikki Silvennoinen on ymmällään ja otettu sketsinsä maailmanlaajuisesta suosiosta: ”Pääasia, että ihmiset nauravat”

  8. 8

   Viiden lapsen isä Topi Linjama erosi vanhoillislestadiolaisuudesta ja puolustaa nyt isien asemaa – Isä on monessa perheessä juoksupoika ja äiti projektipäällikkö, hän sanoo

   Tilaajille
  9. 9

   Järjestäjän Facebook-kirjoitus osoittaa: Töölöntorin alpakka­tapahtumalla haluttiin viedä huomio pois 612-kulkueesta ja saada se siirtymään muualle

  10. 10

   Toimittaja kyykkäsi viikon ajan: asennon vaikeus ja kivistys yllättivät, muiden kummastelu ja muotikin haittasivat – lopulta käteen jäi uusi, terveellinen tapa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää