Kotimaa

Vakavastakin väkivallasta voi Suomessa selvitä ilman rangaistusta, sanovat järjestöt – Lähisuhdeväkivallan sovittelu jakaa mielipiteitä jyrkästi

Sovitteluun ohjataan myös toistuvaa ja vakavaa väkivaltaa.

Lähisuhdeväkivallan sovittelu jakaa edelleen jyrkästi mielipiteitä. Ankarimmat vastustajat vaativat, että lähisuhdeväkivallan sovittelu pitää kokonaan lopettaa. Toiset taas pitävät sovittelusta saatuja kokemuksia hyvinä.

Lähisuhdeväkivallassa sovittelu voidaan aloittaa ainoastaan poliisin tai syyttäjän esityksestä. Jos molemmat osapuolet suostuvat sovitteluun, asia siirtyy sovittelutoimistoihin sen arvioimiseksi, voidaanko asia sovitella. Onnistuneella sovittelulla voi olla vaikutusta siihen, nostetaanko rikoksesta syyte.

Kattavan kuvan mielipide-eroista saa lausunnoista, jotka on annettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raporttiin lähisuhdeväkivallan sovittelusta. Lausuntoja on noin 50 taholta.

Arvostelijoiden mukaan perusongelma on se, että sovittelun takia Suomessa voi selvitä vakavastakin väkivallasta ilman rangaistusta. Tämä on hyvin väkivallantekijöiden tiedossa, ja siksi he saattavat jopa itse ehdottaa poliisille sovittelua.

Sovittelu on tekijälle kätevä tapa selvitä teosta ilman muuta seuraamusta ja jatkaa entiseen malliin, arvostelee esimerkiksi sosiaalityötä tekevä Setlementti Tampere.

”Sellaista tunne- ja muutostyöskentelyä, joka lopettaisi väkivallan, ei meidän pitkän kokemuksemme mukaan voi tapahtua parissa tapaamisessa.”

THL:n raportti perustuu pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Tarkoitus oli selvittää, miten naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan tapauksia ohjataan sovitteluun ja vaativatko Suomen kansainväliset velvoitteet lainmuutoksia.

Raportin lopputulos on, että lähisuhdeväkivallan sovittelua voidaan jatkaa. Työryhmä kuitenkin esittää muun muassa koulutusta ja tarkempaa ohjeistusta, jotta sovitteluun ei tule tapauksia, jotka eivät sinne sovi.

Raportin päätelmät saavat voimakasta kritiikkiä erityisesti ihmisoikeus- ja naisjärjestöiltä sekä rikosten uhrien parissa työskenteleviltä tahoilta.

Useassa lausunnossa arvostellaan, ettei työryhmä vastaa sille asetettuun kysymykseen lain muutostarpeista.

Tätä mieltä on esimerkiksi oikeusministeriö. Sen mukaan raportin perusteella on ilmeistä, että lähisuhdeväkivaltarikosten sovitteluun liittyy nykyisin uhrin aseman kannalta useita epäkohtia.

”Aineisto sisältää tapauksia, joita uhrin oikeusturvan ja edun vuoksi ei olisi pitänyt saattaa sovitteluun lainkaan”, oikeusministeriö toteaa.

Nykyisen lain mukaan esimerkiksi toistuvaa väkivaltaa ei pitäisi sovitella, mutta raportin mukaan tätä kieltoa ei noudateta. Raportista ilmenee, että raja on yleensä vedetty vasta ”parisuhdeterroriin”.

Havaintoa pitää huolestuttavana muun muassa Naisasialiitto Unioni. Se muistuttaa lakivaliokunnan nimenomaan kirjanneen, ettei toistuvaa väkivaltaa voi sovitella.

”Tähän kirjaukseen ei kuulunut mitään huomioita parisuhdeterrorista, vaan kyse oli toistuvasta väkivallasta.”

Sovitteluun päätyy myös vakavaa väkivaltaa.

Setlementti Tampere kertoo tapauksesta, jossa mies oli tulossa puukon kanssa vessan oven läpi tavoittelemaan sinne paennutta puolisoa. Poliisit ehtivät väliin juuri, kun mies hajotti oven. Suhteessa oli ollut väkivaltaa aiemminkin.

Setlementin mukaan uhri kertoi myöntyneensä sovitteluun, jotta hän selviäisi vähemmillä seurauksilla.

”Tekijät tietävät usein sen, että sovittelu voi olla keino välttää oikeuteen meno ja tuomio, ja se voi olla motiivi myöntää teko viranomaiselle päästäkseen sovitteluun. Koska muuta rangaistusta ei tule, motivaatio muutokseen voi lopahtaa sovittelun jälkeen, ja näin itse väkivaltaongelma ei muutu”, Tampereen Setlementti toteaa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty muistuttaa, että lähisuhdeväkivallan sovitteluun liittyy paljon ongelmia nimenomaan uhrin oikeusturvan kannalta.

Sovittelu on vaikuttanut usein kielteisesti uhrin hyvinvointiin, turvallisuuteen ja oikeusturvaan. Toivottua muutosta ei sovittelusopimuksen seurauksena ole tapahtunut, Amnesty kuvailee.

Monien muiden lausunnonantajien tavoin Amnesty nostaa esille Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet.

Ihmisoikeussopimukset edellyttävät, että tekijä joutuu väkivallasta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Merkittävä osa sovitelluista lähisuhdeväkivaltajutuista päättyy kuitenkin tutkinnan lopettamiseen tai syyttämättä jättämiseen. Tekijä ei siten saa rangaistusta.

”Raportti siis kertoo, että vakavasta väkivaltarikoksesta voi Suomessa selvitä anteeksipyynnöllä, jos uhri on nainen ja väkivalta tapahtuu parisuhdekontekstissa”, Amnesty kiteyttää.

THL:n raportin mukaan lähisuhdeväkivallan sovittelussa päädytäänkin usein juuri anteeksipyyntöön ja lupaukseen parannuksesta. Alle kymmenesosassa tapauksista lähisuhdeväkivallan uhri sai rahallisia korvauksia. Silloinkin kyse oli usein kulujen korvaamisesta eli esimerkiksi poliklinikkamaksusta tai rikkoontuneista silmälaseista.

Suomi on saanut kansainvälisiltä valvontaelimiltä moitteita lähisuhdevallan sovittelun yleistymisestä. YK:n naisten oikeuksia koskevaa sopimusta valvova Cedaw-komitea on kahteen kertaan huomauttanut Suomea tästä. Se on arvioinut, että sovittelun yleistyminen voi johtaa siihen, että väkivallasta kärsineet naiset joutuvat uudelleen rikosten uhreiksi.

Tästä huolimatta sovittelu on lisääntynyt. Sovittelu lisääntyi jopa sen jälkeen, kun lainmuutoksella kiristettiin suhtautumista lähisuhdeväkivaltaan. Vuonna 2011 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen myös lievä pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos, jos se kohdistuu läheiseen.

Tuoreimman tilaston mukaan sovitteluun ohjattiin vuonna 2017 lähes 2 500 lähisuhdeväkivaltaa koskenutta tapausta. Näistä sovittelu käynnistyi 1 610 tapauksessa, ja sopimus saatiin aikaiseksi 1 409 tapauksessa.Tekijäksi epäillyistä lähes kolme neljäsosaa oli miehiä. Uhreista miehiä oli lähes kolmannes.

Raportissa arvioidaan, että lähisuhdeväkivallasta 20–30 prosenttia ohjataan sovitteluun.

Väkivallan tekijöiden parissa työskentelevä Lyömätön linja Espoossa suhtautuu kriittisesti sovitteluun. Se muistuttaa lähisuhdeväkivallan erityispiirteistä: väkivalta kehittyy, kasvaa ja voimistuu salaisuuksien verhon takana.

”On siis hyvin yleistä, että tekijän väkivaltainen käytös on ollut toistuvaa jo ennen kuin se tulee viranomaisten tietoisuuteen”, yhdistys toteaa.

Väkivaltaa seuraa ”kuherruskuukausi”, siis anteeksiantamisen ja katumisen vaihe. Sitten jännite alkaa taas kasvaa, ja se purkautuu uutena väkivallantekona.

Sekä raportissa että useissa lausunnoissa kuvataan tätä lähisuhdeväkivallan kiihtyvää kehää. Katumusvaiheessa väkivallantekijä saattaa itsekin uskoa, ettei enää aio sortua pahoinpitelyyn. Kuitenkin tutkimukset ovat osoittaneet, että kierteen jatkuessa väkivallalla on taipumusta raaistua.

Lyömätön linja Espoossa -yhdistys huomauttaa, että sovittelun lähtökohdassa on ongelmia.

”Jos rikokset nähdään osapuolien konflikteina, hyväksytään epäsuorasti ajatus, jonka mukaan lähisuhdeväkivalta on vuorovaikutuksen ongelma. Ongelma siis voidaan ratkaista asianosaisten sovittelulla. Mielestämme väkivaltaisen käyttäytymisen vastuu kuuluu aina väkivallan tekijälle. On hyvin mahdollista, että sovitteluprosessin aikana osa vastuusta siirtyy myös väkivallan uhrille.”

Moni kiinnitti huomiota siihen, että raportista puuttuu kokonaan uhrien kanssa työskentelevien tahojen ääni. Lausunnoissa toivottiin tietoa myös siitä, onko väkivaltakierre todellakin saatu katkaistua sovittelun avulla. Tällaista tietoa ei nyt ole saatavilla.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan sen jäsenyhdistyksillä on hyviä kokemuksia sovittelusta, mutta toisaalta on myös huonoja. Sovitteluun tulee tapauksia, joiden taustalla on pitkäkestoista väkivaltaa. Osapuolet eivät liioin ole aina tasavertaisia, vaan tekijällä on jopa räikeästi enemmän valtaa.

”Näissä kokemuksissa sovittelu on vaikeuttanut uhrin asemaa, muodostunut osaksi kasautuvia väkivaltakokemuksia, joskus jopa lisännyt esimerkiksi vainoa”, liitto toteaa.

”On eettisesti erittäin ongelmallista kannattaa järjestelmää, joka toistuvasti on osalle siihen joutuville selkeästi vahingollista.”

Vainon uhreja auttava Tukikeskus Varjo toteaa, että sovittelu saattaa jopa kiihdyttää eron jälkeistä vainoa. Sen takia eroon liittyvää vainoamista ei saisi sovitella lainkaan, Varjo arvioi.

Se muistuttaa, että vainon katkaisemisessa olennaista on tekijän ja uhrin välisten kohtaamisten välttäminen. Jokainen kontakti uhrin ja tekijän välillä voi kiihdyttää vainoa.

”Tekijälle voi riittää se, että hän jotain kautta saa yhteyden uhriin. Jatkuvat yhteydenotot eri viranomaisiin, kuten lastensuojeluun ja poliisin, oikeuskäsittelyt ja mahdollinen sovittelu ovat vainon uhrien kokemuksia jatkuvasta häirinnästä ja vallankäytöstä. Erilaisten prosessien ylläpitäminen voi olla vainoajan pyrkimystä vaikuttaa uhrin elämään ja voidaan katsoa vainokäyttäytymiseksi.”

Kaikki arviot sovittelusta eivät olleet synkkiä. Monen sovittelutoimiston mielestä lähisuhdeväkivallan sovittelusta on selkeää hyötyä. Hyvin toimiva, laadukas ja yhdenvertainen sovittelupalvelu on kansalaisten etu, moni niistä toteaa.

Myös Poliisihallitus tukee sovittelua.

”Käytäntö on osoittanut, että lähisuhdeväkivaltatapauksissa sovittelun kautta osapuolet voivat päästä sellaisen avun piiriin, mitä rikosprosessi ei pysty tarjoamaan.”

Samoilla linjoilla on esimerkiksi Miesjärjestöjen keskusliitto. Sen mukaan lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu on monissa tapauksissa hyvä tapa ehkäistä väkivallan uusiutumista ja rohkaista osapuolia hakemaan itselle apua kokemuksen käsittelyyn.

Miessakit huomauttaa, että sovittelu voi olla oikeuskäsittelyä tehokkaampi tapa purkaa väkivaltaisia toimintatapoja suhteessa. Miessakit tekee työtä sekä väkivaltaa tehneiden että sitä kokeneiden miesten parissa.

”Käytännön työn kautta voimme todeta, että lähisuhdeväkivallan sovittelu voi olla yhdessä elämäänsä jatkavan pariskunnan kannalta oikeuskäsittelyä helpompi ja halvempi tapa jatkaa yhteiseloa”, Miessakit toteaa.

Myönteisenä puolena se näkee myös nopeuden. Sovittelu saadaan usein valmiiksi nopeammin kuin oikeusprosessi, mikä helpottaa elämässä eteenpäin siirtymistä.

”On myös hyvä huomata, että lievissä teoissa oikeuden päätös on usein sakko, mikä on käytännössä rangaistus myös uhrille, mikäli yhteiseloa jatketaan yhteisin varoin.”

Sovittelun Tuki -yhdistyksen mielestä lähisuhdeväkivallan sovittelu puolustaa hyvin paikkaansa rikosprosessille rinnakkaisena tai sitä täydentävänä menettelynä.

”Asianosaiset ovat parhaita asiantuntijoita omassa asiassaan. Sovittelu vähentää myös oikeuden työtaakkaa ja säästää yhteiskunnan varoja.”

Fakta

Sovittelu on vapaaehtoista


 Sovittelu on sekä tekijälle että uhrille vapaaehtoista.

 Sovittelijat ovat siihen koulutettuja vapaaehtoisia.

 Sovittelun päätteeksi voidaan tehdä sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi korvauksesta, käytöksen muutoksesta tai muusta hyvityksestä.

 Sovittelu voi johtaa siihen, että rikosjuttu ei etene oikeuskäsittelyyn.

 Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen tai puolison lapseen, vanhempaan tai muuhun lähisukulaiseen tai läheiseen.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  2. 2

   Jussi Halla-ahon mielestä uhriutumisesta on tullut tavoiteltua pääomaa – piispa ei juuri haastanut poliitikkoa Kirkkopäivillä

  3. 3

   Sdp:n eurovaali­ehdokas Mikkel Näkkäläjärvi kertoi lyöneensä kissaa ja ajaneensa humalassa

  4. 4

   Öisin tapahtuu kummia, ihmettelivät naiset uskonnollisessa siirto­kunnassa – paljastui hyytävä raiskausten sarja, mutta nyt paikalliset johtajat haluavat vapauttaa syylliset

  5. 5

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  6. 6

   Snapchat julkaisi uuden sukupuoli­filtterin, joka villitsi sosiaalisen median mutta sai kritiikkiä transyhteisöiltä

  7. 7

   Gordon Ramsay oli oikeasti vielä pahempi kuin televisiossa, ja iltaisin Helena Puolakka itki itsensä uneen – Nyt Suomen menestynein kokki johtaa ravintolaklassikkoa aivan eri tyylillä

   Tilaajille
  8. 8

   Madonna ja Islanti rikkoivat Euroviisujen sääntöjä: Palestiinan liput esillä suorassa lähetyksessä Tel Avivissa

  9. 9

   Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen saavutti maalin äitinsä syntymäpäivänä – juhlisti saavutusta kiipeämällä mastoon ja avaamalla kuohuviinipullon

  10. 10

   HS-analyysi: Äärioikeiston keulakuva ja Venäjän ystävä Steve Bannon ilmestyi jälleen Eurooppaan, tavoite on selvä: EU:n heikentäminen

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  2. 2

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  3. 3

   Gordon Ramsay oli oikeasti vielä pahempi kuin televisiossa, ja iltaisin Helena Puolakka itki itsensä uneen – Nyt Suomen menestynein kokki johtaa ravintolaklassikkoa aivan eri tyylillä

   Tilaajille
  4. 4

   Madonna ja Islanti rikkoivat Euroviisujen sääntöjä: Palestiinan liput esillä suorassa lähetyksessä Tel Avivissa

  5. 5

   Öisin tapahtuu kummia, ihmettelivät naiset uskonnollisessa siirto­kunnassa – paljastui hyytävä raiskausten sarja, mutta nyt paikalliset johtajat haluavat vapauttaa syylliset

  6. 6

   Parivuotias lapsi katosi kauppareissulla äidiltään Vantaan Martinlaaksossa, ja päätyi yksin junalla Helsingin rautatieasemalle

  7. 7

   Poliisi on selvittänyt, kuka löi Jumbon pysäköintihallissa pyöräillyttä 3-vuotiasta poikaa

  8. 8

   Jussi Halla-ahon mielestä uhriutumisesta on tullut tavoiteltua pääomaa – piispa ei juuri haastanut poliitikkoa Kirkkopäivillä

  9. 9

   Isis sieppasi lapsia ja koulutti heitä julmaan ideologiaan – HS tapasi vapautettuja lapsia, jotka eivät enää tunne vanhempiaan ja kutsuvat näitä vääräuskoisiksi

   Tilaajille
  10. 10

   Kymmenet europarlamenttiin pyrkivät olleet syytettynä rikoksista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  2. 2

   Kirsi Hytönen on naimisissa, etsii netistä seuraa ja kertoo maksaneensa seksistä – Hän kertoo vilkkaasta seksielämästään, jotta naiset eivät häpeäisi itseään

   Tilaajille
  3. 3

   Moni tarkkailee luomiaan, mutta harva tunnistaa paljon yleisemmän ihomuutoksen – Tällainen on aurinkokeratoosi, joka altistaa ihosyövälle

  4. 4

   ”Vallassa on yksilön mieli­halujen käsittämätön palvonta” – Suomeen on kehittymässä uusi poliittinen voima, kun uskonto ja nationalismi lyövät kättä

   Tilaajille
  5. 5

   Tässä on ruokavalio, johon maapallolla on varaa: Uusi lautasmalli muuttaisi suomalaisten ruokailua radikaalisti, mutta mistään ei tarvitse luopua

   Tilaajille
  6. 6

   25 vuotta sitten muutama baari muutti koko Helsingin yöelämän, ja nyt ne kuolevat pois

  7. 7

   Aleksi elää kolmen miehen perheessä, ja nyt hän synnytti toisen vauvansa – ”Meillä on periaatteessa kaksi laitonta lasta”

   Tilaajille
  8. 8

   ”Kun hyväksyy yksinäisyytensä, ei tarvitse juosta muiden perässä” – Aura Raulo oli erikoinen lapsi, joka kasvoi ulkopuolisena ja päätyi maailman huipulle

   Tilaajille
  9. 9

   Simppeli ruutupaperi­kikka paljastaa, kannattaako halvat aurinko­lasit ostaa vai ei, sanoo professori

  10. 10

   Tuohtuneen vegaanin päivitys sai somen kuohumaan: menikö vihreä poliitikko liian pitkälle vaatiessaan huippuravintolaa boikottiin?

  11. Näytä lisää