Miksi köysirataa vähätellään? - Mielipide | HS.fi

Miksi köysirataa vähätellään?

Helsingin liikennesuunnitelmissa näyttää voittavan aina kallein vaihtoehto. Kaupunkikuvaa ylevöittävin ja samalla myös liikkumismuotona viehättävin ja ekologisin vaihtoehto eli köysirata kantakaupungista Laajasaloon on tieten tahtoen sivuutettu. Voisimme istua ilmavaunun hiljaisuudessa meren yllä iPadista aamun uutisia silmäillen ja antaa katseen harhautua Suomenlahden itäiseltä taivaanrannalta nousevan auringon valaisemaan maisemaan – mielestä pois ruuhkat, kiire ja meteli.

18.11.2012 2:28

Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­ni­tel­mis­sa näyt­tää voit­ta­van ai­na kal­lein vaih­toeh­to. Kau­pun­ki­ku­vaa yle­vöit­tä­vin ja sa­mal­la myös liik­ku­mis­muo­to­na vie­hät­tä­vin ja eko­lo­gi­sin vaih­to­eh­to eli köy­si­ra­ta kan­ta­kau­pun­gis­ta Laa­ja­sa­loon on tie­ten tah­toen si­vuu­tet­tu. Voi­sim­me is­tua il­ma­vau­nun hil­jai­suu­des­sa me­ren yl­lä iPa­dis­ta aa­mun uu­ti­sia sil­mäil­len ja an­taa kat­seen har­hau­tua Suo­men­lah­den itäi­sel­tä tai­vaan­ran­nal­ta nou­se­van au­rin­gon va­lai­se­maan mai­se­maan – mie­les­tä pois ruuh­kat, kii­re ja me­te­li.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide