Kirkon tuska ei helpota - Pääkirjoitus | HS.fi

Kirkon tuska ei helpota

SAVON SANOMAT: "Keskustelu evankelisluterilaisen kirkon tilasta on taas vilkastunut viime aikoina, kun kirkosta eroaminen ei ota pysähtyäkseen." "Eron syistä ei ole pulaa. Joku on kyllästynyt joittenkin uskonnollisten piirien vanhoillisuuteen, jonkun toisen mielestä tämän päivän kirkko on aivan liian vapaamielinen.

19.11.2012 2:28

SA­VON SA­NO­MAT: "Kes­kus­te­lu evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon ti­las­ta on taas vil­kas­tu­nut vii­me ai­koi­na, kun kir­kos­ta eroa­mi­nen ei ota py­säh­tyäk­seen."

"E­ron syis­tä ei ole pu­laa. Jo­ku on kyl­läs­ty­nyt joit­ten­kin us­kon­nol­lis­ten pii­rien van­hoil­li­suu­teen, jon­kun toi­sen mie­les­tä tä­män päi­vän kirk­ko on ai­van liian va­paa­mie­li­nen. Jo­ku on me­net­tä­nyt yk­sin­ker­tai­ses­ti us­kon­sa."

Luitko jo nämä?