Päivän lehti 26.1.2018

Hallitus sai valmiiksi esitykset tiedustelulaeista ja kiirehtii niitä – ”Olemme jo pitkään olleet muita länsimaita jäljessä”

Eduskunnalle annettiin laajaa keskustelua herättäneet valtuudet tiedustella ilman rikosepäilyä.

Hallitus esitteli torstaina lopulliset versiot laajaa keskustelua herättäneistä tiedustelulaeista ja korosti, että ne tulisi saada kiireellisesti voimaan.

Kyse on kansallisen turvallisuuden takaamiseksi valmistuneista siviili- ja sotilastiedustelulaeista sekä tiedustelun valvontaa koskevista laeista, jotka menevät eduskunnan käsittelyyn.

Tiedustelulakien tarkoituksena on torjua muun muassa terrorismia ja vakoilua nykyistä tehokkaammilla ja salaisemmilla keinoilla. Uutta on, että suomalaisten tai ulkomaalaisten tiedustelu ei edellyttäisi konkreettista rikosepäilyä.

Sisäministeri Paula Risikko (kok) perusteli lakien tarpeellisuutta ennen muuta turvallisuusympäristön muutoksella digitalisoituneessa maailmassa.

”Meillä on paljon enemmän uhkia kuin hallituskauden alussa”, hän sanoi.

Lait antavat suojelupoliisille (Supo) ja Puolustusvoimille uusia valtuuksia.

Tällaisia olisivat muun muassa paikkatiedustelu, viestin jäljentäminen sekä postilähetyksen pysäyttäminen jäljentämistä varten. Uutta nykyiseen rikostutkintaan nähden on myös se, että Suomen kansalaisilla ei enää olisi ehdotonta oikeutta aina jälkikäteen tietää itseensä kohdistuneesta tiedustelusta.

Supo ja Puolustusvoimien tiedustelu voisivat muun muassa tehdä salaisia vierailuja työpaikoille, jäljentää asiakirjoja ja puhuttaa ihmisiä salaisesti, vaikka heitä ei epäillä rikoksesta.

Uutta on myös tietoliikennetiedustelu, eli Suomen rajat ylittävien internetverkkojen tietoliikenteen suodattaminen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) halusi korostaa, että tietoliikennetiedustelu olisi mahdollisimman kohdennettua ja edellyttäisi tuomioistuimen ennakkolupaa kiireellisiksi katsottuja tapauksia lukuun ottamatta.

”Mitään massavalvontaa ei siis ole luvassa”, hän vakuutti.

Lakikokonaisuus on herättänyt laajaa keskustelua esimerkiksi siitä, missä määrin uudet valvontakeinot kaventavat ihmisten yksityisyyden suojaa ja missä määrin kyse voisi olla kielletystä massavalvonnasta.

Käytännössä massavalvonta tietoliikennetiedustelun kautta on hallituksen mukaan tarkoitus estää useilla eri tavoilla. Esimerkiksi siten, että valvonnalle on tarkasti rajatut kohteet ja käyttötarkoitukset.

Jokaisessa erillisessä tapauksessa pitäisi myös kyetä perustelemaan, että kyseinen toiminta on uhka kansalliselle turvallisuudelle. Kyse voisi olla esimerkiksi terrorismista tai ulkomaisesta tiedustelusta.

Muuhun kuin valtiolliseen toimijaan kohdistuvan tietoliikennetiedustelun edellytys olisi myös, ettei tietoa kyseisestä toiminnasta saada millään muulla menetelmällä kuin tietoliikennetiedustelulla.

Lupaa tiedusteluun haettaisiin käräjäoikeudelta. Uutena lakiin on lisätty, että tiedustelua valvovalla uudella viranomaisella eli tiedusteluvaltuutetulla olisi mahdollisuus olla läsnä aina, kun tiedustelulle haetaan lupaa tuomioistuimesta. Lisäksi Supon pitää aina ilmoittaa tiedusteluvaltuutetulle, kun se käyttää jotain tiedustelumenetelmää.

Hallituksen valmistelemien siviili- ja sotilastiedustelulakien säätäminen suunnitellussa muodossa vaatii perustuslain muuttamista. Syy on, että nykyisen perustuslain mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Tätä salaisuutta voidaan rajoittaa tietyin perustein, muttei vetoamalla kansalliseen turvallisuuteen. Tämä haluttaisiin muuttaa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) toisti torstaina haluavansa, että perustuslakimuutos hyväksyttäisiin kiireellisenä, eli kuluvalla vaalikaudella.

Kiireellisyys vaatisi eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistöä. Ilman tätä lait voidaan hyväksyä seuraavalla vaalikaudella perustuslakimuutoksen levättyä vaalien yli. Häkkänen laski, että tämä viivyttäisi lakien hyväksymistä noin vuodella.

Häkkäsen arvion mukaan tiedustelulait voivat tulla voimaan jo tämän vuoden lopulla, jos oppositiopuolueet antavat riittävästi tukea kiireelliseen lainvalmisteluun. Oppositiopuolueista ratkaisevassa asemassa on Sdp, jonka äänet tarvitaan riittävän tuen saamiseksi. Se ei toistaiseksi ole päättänyt kantaansa kiireellisyyteen.

Myös ministerit Risikko ja Niinistö painottivat lakien kiireellisyyttä. ”Me tietenkin toivomme, että tämä menisi mahdollisimman nopeasti läpi. Suomi tarvitsee tätä”, sanoi Risikko.

Niinistö korosti turvallisuusympäristön muuttumista esimerkiksi Krimin valtauksen ja Georgian sodan jälkeen. Hänen mukaansa kriittisiin tiedustelutietoihin on hyvin vaikeaa päästä käsiksi ilman uusien lakien menetelmiä.

”Haluan painottaa, että laki on tarkoitettu toimimaan kaikkien suomalaisten puolesta, ei ketään suomalaista vastaan”, Niinistö sanoi.

”Olemme jo pitkään olleet muita länsimaita jäljessä tiedustelulainsäädännön kehittämisessä.”

Keskustelu tiedustelulaeista jatkuu eduskunnassa, mutta keinot käyttöön ottava Puolustusvoimat ja Supo ovat lopputulokseen tyytyväisiä. Asiantuntijana työryhmissä työskennellyt eversti Pekka Turunen sanoi, että sotilastiedustelulaeista ei jäänyt pois mitään tarvittavaa.

”Toimivaltuuksien näkökulmasta hyvä. Tämä on paketti, jolla me tulemme toimeen”, Turunen sanoi ennen tiedotustilaisuuden alkua valtioneuvoston linnassa torstaina.

Sotilastiedustelulakia on arvosteltu sen vuoksi, että sotilaat saavat Suomen sisälläkin tiedustella kansalaisia.

Arvostelijoiden mielestä tämä on Supon eikä maanpuolustusta hoitavan Puolustusvoimien tehtävä. ”Tiedustelulle ei voi vetää valtakunnanrajaa. Se voi alkaa ulkomailla ja siirtyä maan rajojen sisäpuolelle”, Turunen vastasi arvosteluun.

Myös Supon päällikkö Antti Pelttari oli tyytyväinen.

”Erittäin huolella valmisteltu ja olemme olleet tiiviisti mukana. Olemme tyytyväisiä”, Pelttari sanoi.

Hänkään ei osannut mainita mitään puutetta Supon näkökulmasta.

”Kun tätä on vuosia valmisteltu, niin on ollut aikaa kiinnittää huomiota tärkeisiin asioihin.”

Pelttari myönsi, että isossa lakipaketissa on kohtia, joista Supo on joutunut taipumaan ”tiettyihin kompromisseihin”. Hänen mukaansa kyseessä on kuitenkin ”merkittävä askel Supolle ja koko Suomen turvallisuudelle”.

Helsingin Sanomat keräsi vastaukset viiteen olennaiseen kysymykseen, jotka liittyvät tiedustelulakeihin.

1 Miksi hallitus haluaa uudet tiedustelulait?

Suomella ei tätä nykyä ole varsinaista tiedustelulainsäädäntöä. Hallitus, eli kokoomus, keskusta ja siniset, perustelevat lakeja tarpeella taata kansallinen turvallisuus tilanteessa, jossa Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut muun muassa kansainvälistymisen ja digitalisaation takia. Päätöksenteon tueksi tarvitaan niiden mukaan nykyistä parempaa tietoa.

Esimerkiksi ulkomaantiedustelu perustuu nykyisin julkisiin lähteisiin ja vapaaehtoisen yhteistyön kautta saataviin tietoihin. Suomi haluaa lisäksi vaihdon välineitä, jotta se voisi saada entistä enemmän tietoa muiden maiden tiedustelupalveluilta. Sotilastiedustelu haluaa pääsyn tietoliikennekaapeleihin, koska yhä suurempi osa sitä kiinnostavasta tiedosta kulkee niitä pitkin.

2 Mitä uusia tiedustelu­keinoja lait sallisivat?

Kokonaan uusia toimivaltuuksia olisivat ainakin paikkatiedustelu, viestin jäljentäminen, viestin pysäyttäminen jäljentämistä varten ja tietoliikennetiedustelu. Paikkatiedustelu on etsintää esimerkiksi virastossa tai ajoneuvossa vaikka esineen tai asiakirjan löytämiseksi. Jäljentämistä on esimerkiksi asiakirjan valokuvaaminen. Lähetyksen pysäyttäminen puolestaan tarkoittaa esimerkiksi kirjeen pysäyttämistä postiin siksi aikaa, kun suojelupoliisi jäljentäisi sen.

Tietoliikennetiedustelu on Suomen rajat ylittävissä tietoliikennekaapeleissa kulkevan tiedon tiedustelua. Sitä saisivat tehdä Supo ja sotilastiedusteluviranomainen.

3 Seurataanko kaikkien suomalaisten viesti­liikennettä?

Tietoliikennetiedustelua on tarkoitus tehdä kohdennetusti siten, että laissa säädetään tarkoin, mihin tarkoituksiin sitä saa käyttää.

Tietoa voitaisiin hakea tuomioistuimen ennakkoluvalla kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta, esimerkiksi terrorismista. Erityisen kiireellisissä tapauksissa lupa voitaisiin hakea jälkikäteen. Tiedustelua kohdennettaisiin hakuehdoin, ainoastaan Suomen rajat ylittävää liikennettä saisi tarkastella. Edellytyksenä olisi, että muihin kuin valtiollisiin toimijoihin kohdistuvaa tietoa ei saataisi millään muilla keinoilla. Osa asiantuntijoista on painottanut, että rajauksista huolimatta ihmisten yksityisyydensuoja vaarantuisi. Hallitus puolestaan korostaa, ettei kyse ole massavalvonnasta.

4 Miten tiedustelua aiotaan valvoa?

Tarkoituksena on perustaa uusi tiedusteluvaltuutettu. Tämä toimisi tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä itsenäisesti.

Tiedusteluvaltuutetun nimittäisi valtioneuvosto. Kausi kestäisi enintään viisi vuotta kerrallaan.

Valtuutetun ja toimiston henkilökunnan tulisi olla Suomen kansalaisia. Laki ei kieltäisi kaksoiskansalaisuutta.

Valtuutetulla olisi laajat valtuudet. Se voisi esimerkiksi määrätä, että tiedustelumenetelmän käyttö pitää keskeyttää tai lopettaa, jos se katsotaan lainvastaiseksi tiedusteluksi. Valtuutettu voisi myös määrätä lainvastaisesti hankitut tiedot hävitettäviksi. Tiedustelutoimintaa valvottaisiin myös parlamentaarisesti uudessa eduskunnan erikoisvaliokunnassa, tiedusteluvalvontavaliokunnassa.

5 Saanko tietää, jos minua valvotaan?

Et välttämättä aina.

Henkilölle ilmoitettaisiin lähtökohtaisesti, kun tiedustelun tarkoitus olisi saavutettu ja viimeistään kahden vuoden kuluttua sen loppumisesta.

Ilmoitusta voitaisiin lykätä tuomioistuimen luvalla enintään kaksi vuotta kerrallaan. Perusteluna pitäisi olla esimerkiksi käynnissä olevan operaation turvaaminen tai kansallinen turvallisuus.

Ilmoitus voitaisiin tuomioistuimen luvalla jättää tekemättä, jos sitä pidettäisiin välttämättömänä esimerkiksi kansallisen turvallisuuden tai hengen tai terveyden suojaamiseksi.

Esimerkiksi suunnitelmallisesta tarkkailusta, peitellystä tiedonhankinnasta, peitetoiminnasta tai valeostoista ei tarvitsisi kertoa, ellei se johtaisi esitutkintaan.
Sisällysluettelo
 1. Pääuutiset
  1. Suuri osa presidentin­vaaliin osallistuvista on jo äänestänyt, mutta Uudellamaalla oltiin laiskimpia – Lähtevätkö helsinkiläiset sunnuntaina haastamaan Niinistöä?
  2. Niinistö joutui muiden presidenttiehdokkaiden arvostelun kohteeksi aktiivimallista – HS seurasi Ylen vaalitenttiä ja tarkasti ehdokkaiden väitteitä
  3. Pandojen pelättiin kulkevan kohti sukupuuttoa – sitten metsästä löytyi pieni Pan Pan, jolta paljastui hämmentävä poikkeuskyky
  4. Vuosi sitten tuhannet koululaiset eivät päässeet kyykkyyn, eivätkä pystyneet istumaan lattialla selkä suorassa ja jalat ojennettuina – eivätkä pysty vieläkään, kertoo tuore jättitutkimus
  5. Valtioneuvosto irtisanoi valta­kunnan­syyttäjä Matti Nissisen – Oikeus­ministeri Häkkänen: ”Näin vakavassa, poikkeuksellisessa tilanteessa irtisanominen on ainoa selkeä vaihtoehto”
 2. Pääkirjoitus
  1. Viisas varautuu jo hyvän sään aikana
  2. Turkin hallitus ei piittaa iskujensa hinnasta Syyriassa
  3. OAJ:llä erikoinen näkemys
  4. Mikä arktisessa yhteistyössä on niin erikoista?
  5. Sääntely ei ratkaise ruokaketjun ongelmia
  6. Kekkosen aikana kaikki oli toisin – mutta ei paremmin
  7. Karlsson
 3. Kotimaa
  1. Hallitus sai valmiiksi esitykset tiedustelulaeista ja kiirehtii niitä – ”Olemme jo pitkään olleet muita länsimaita jäljessä”
  2. Suurliitot osallistuvat aktiivimallin vastustamiseen järein päätöksin – bussiliikenne lähes pysähtyy ja sadoillatuhansilla työntekijöillä on oikeus marssia ulos työpaikoiltaan
  3. Lennonjohdon ja lentäjän virheet johtivat vaara­tilanteisiin Helsinki-Vantaalla peräkkäisinä päivinä – Asiantuntijoiden mukaan tapausten välillä ei ole yhteyttä
  4. Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen siirtyy yksityiselle sektorille – hallitus visioi seuraajaksi ”superhenkilöä”
  5. Lauri Kivisen ero Yleisradiosta ei ole ajolähtö, mutta ei myöskään ihme – entinen Nokia-johtaja ”koki kaiken” Yle-urallaan
  6. Jopa parisataa suomalaista kuolee joka vuosi sairauteen, joka ei Ruotsissa tapa enää juuri ketään – Timo Rantamäki oli onnekas ja pääsi hoitoon nopeasti
  7. Hallitus ei aio korvata rahalla loma­raha­leikkauksia – Ay-pomot eivät saaneet käännettyä tapaamisessa Sipilän päätä
  8. Aviopari tyhjensi kaljoittelututtavan asekaapin, ja siitä alkoi ammuskelu ja pitkä pakomatka – miestä syytetään useista murhayrityksistä
  9. JSN aikoo laatia kannanoton siitä, voiko journalisti julkaista tietoja salaisiksi määritellyistä asiakirjoista
  10. Nainen uhkaili lehdenjakajaa aidon näköisellä aseella Oulussa – Oikeus tuomitsi ehdottomaan vankeusrangaistukseen: Ei ole olennaista, oliko kyseessä leikkiase
  11. Vallankumousvuosi oli 1848
  12. Laura Sippola on suorittanut taiteellisen tohtorintutkinnon
 4. Kaupunki
  1. Kartanosta syttyi ilmiriita Espoossa: kaupunki heitti ulos yrittäjän, joka remontoi kartanoa ja maksoi vuokraa 4 500 euroa kuukaudessa – tilalle otettu maksaa vain murto-osan edeltäjänsä vuokrasta
  2. Pariskunta tuomittiin vastoin tahtoaan avioeroon Helsingin käräjäoikeudessa – ”Inhimillinen erehdys”
  3. Talvi palaa sunnuntaina pääkaupunki­seudulle rapakaaoksen jälkeen – lunta voi tulla viisikin senttiä
  4. Weekend-festivaali muuttaa pois Helsingin Kyläsaaresta – Uusi paikka on Hietaniemen uimaranta
  5. Viekkaasti katsova humanoidi­robotti ottaa Kalasataman jättiterveyskeskuksen haltuunsa – 55 000 euron kapistus toivottaa ihmiset tervetulleiksi
  6. Kaupunkipyörien kausimaksu kallistuu viidellä eurolla – Helsingissä niillä pääsee pyöräilemään jo huhtikuussa, Espoossa vapun jälkeen
  7. Helsinki pyrkii ”maailman toimivimmaksi kaupungiksi” – tavoitteeseen aiotaan päästä palkkaamalla uusi digijohtaja
 5. Ulkomaat
  1. ”Suomi on Venäjän kumppani joka tilanteessa”, ”Ruotsi jahtaa epä­oikeuden­mukaisesti Wikileaksin Assangea” – Venäjän valtion media maalaa naapureistaan harkittua kuvaa, kertoo selvitys
  2. Venäläistutkijat: Stalin korjaili itse Pravdan julkaisemat uutiset talvisodasta –lisäili jatkuvasti tiedotteisiin tuhottujen lentokoneiden määriä
  3. Lontoon herrakerhon sikailu osoitti, että eliitti ajattelee pelaavansa omilla säännöillään
  4. Sodasta 42 vuotta: Yhdysvaltain lentotukialus tulossa ensi kertaa kommunistiseen Vietnamiin, Kiinaa pelkäävät aasialaiset mielissään
  5. Australia-päivä vai invaasiopäivä? Aboriginaalit vaativat sortotoimista muistuttavan kansallisjuhlan siirtämistä
  6. Ranskan parlamentaarikoilta vaaditaan ”neutraalia pukeutumista” – näkyvät uskonnolliset symbolit kiellettiin
  7. EU-oikeus: Turvapaikan­hakijoille ei saa tehdä psykologisia ”homotestejä”
  8. Juna suistunut raiteilta Italiassa, ainakin kolme kuollut
 6. Talous
  1. Megatrendit suosivat Koneen liiketoimintaa, mutta euron vahvistuminen ja raaka-aineiden hintojen nousu söivät hissivalmistajan tulosta
  2. Nordean Casper von Koskull Ruotsissa vellovasta keskustelusta: ”Pääkonttorin siirto ei ole mikään Suomi–Ruotsi-maaottelu”
  3. ”Olin ylä­asteella ja yli­opistossa sosiaalinen hylkiö” – Applen perustaja Steve Wozniak raotti lapsuuttaan, samalla uusi iPhone-malli sai pienen piikin
  4. Hallituksen työllisyystavoite saattaa sittenkin toteutua – ”Täytyy myöntää, että hallituksessa sitä epäiltiin itsekin”
  5. EKP piti ennakoidusti korot ennallaan – pääjohtaja Draghi varoitti euron vahvistumisen aiheuttamasta epävarmuudesta
  6. Raakaöljy on kalliimpaa kuin kertaakaan sitten vuoden 2014 – hinta ylitti 71 dollaria barrelilta
  7. Kryptovaluutoilla käydään laitonta ase- ja huumekauppaa, mutta käyttäjien jäljille on vaikea päästä – Nyt ministeriö haluaa suitsia nimetöntä toimintaa
 7. Urheilu
  1. IAAF päästi 18 venäläistä yleisurheilijaa MM-kisoihin – yli 60 anomusta hylättiin: ”Venäjän dopinghistoria ei ole mitenkään nätti”
  2. KOK hyväksyy 169 venäläistä urheilijaa olympialaisiin – Venäjä aikoo järjestää varjokisat hyllytetyille urheilijoille
  3. Lauri Markkanen valittiin NBA:n nuorten tähtien otteluun: ”Suuri kunnia. En ollut edes ajatellut, että se voisi olla mahdollista”
  4. José Mourinho jatkaa Manchester Unitedissa vuoteen 2020 asti
  5. EM-finaalinkin tuominnut erotuomari pysäytti ottelun, kun rukouskutsu kuului – sai kiitosten vyöryn sosiaalisessa mediassa
  6. Manchester Unitedin tähtihankinta Alexis Sanchezilta jäi dopingtesti väliin – vastaavasta sähläyksestä on lätkäisty kahdeksan kuukauden kilpailukielto
  7. Real Madridin painajainen sai uuden luvun Espanjan cupissa: ”Tämä on fiasko ja surkein hetkeni valmentajana. En ymmärrä, mitä tapahtuu.”
  8. Suosikkijuontaja Ellen DeGeneresin ohjelmasta tuttu 5-vuotias poika hurmaa tanssillaan – sulavia liikkeitä ihasteltu jo yli miljoona kertaa
  9. NHL-kauden hämmentävin sääntötulkinta puhutti taas – pelaajat eivät tiedä, missä raja kulkee
  10. Lontoon maratonilla yritetään alittaa naisten kaikkien aikojen ennätys – miehet jäniksinä
  11. Rahaongelmissa painiva entinen tennissuuruus Boris Becker haluaisi myydä grand slam -pokaalinsa, mutta ”ei pysty muistamaan, missä palkinnot ovat”
  12. Brittiyllättäjä Kyle Edmundin lento Australian grand slam -turnauksessa päättyi – naisten välierissä maailmanlistan ykkönen tahkosi jälleen pitkän kaavan mukaan
  13. HJK:ssa maaleja sylkenyt Alfredo Morelos on Skotlannin pääsarjan paras maalintekijä ja aiheutti myös kohun – Rangers laittoi huiman hintalapun
  14. Jumbosijoista kisaavat kohtasivat Liigassa – Sport nappasi täydet kolme pistettä ensimmäisen kerran yli kuukauteen
  15. Valtroks ja Rio Crowe ovat luottohevoset Oulussa
  16. Torstain tulospörssissä muun muassa golfia, jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä
 8. Lasten uutiset
  1. Lasten uutiset haastatteli presidenttiehdokkaat – kuka heistä olisi lasten presidentti?
  2. Snapchatia ja kovia pakkasia
  3. Pikkulapset saivat oman lautasmallin
  4. Sanomalehtiviikko alkaa maanantaina
  5. 10-vuotias Tiia pääsi tenttaamaan presidenttiehdokkaita – lapset kertovat kuka heistä oli vakuuttavin
  6. Uutisvisa: Mitä koululaistoimittajamme Tiia kysyi presidenttiehdokkailta vaalitentissä?
  7. Oletko törmännyt valeuutiseen?
  8. Ankkalinnan alamaailma
  9. Aku Ankka ja kumppanit: Tehotrio
  10. Uunifeta
 9. Kulttuuri
  1. Rikkaat eurooppalaiset matkustavat nykyäänkin seksituristeina Aasian köyhiin maihin – ja siksi Madama Butterflyn tarina on edelleen ajankohtainen, sanoo ohjaaja Yoshi Oïda
  2. Turkoosinhohtava vesi ”romanttisessa kuvassa saaristosta” paljastuikin myrkkykaivokseksi sisämaassa – HS:n lukijat hoksasivat möhläyksen, soitimme valokuvakilpailun järjestäjälle
  3. Sir Rogerin Beethoven on terävää, puhdasta ja leppoisaa
  4. Milja Sarkolan ohjaus on omaa luokkaansa
  5. Huumaava elokuva ensirakkaudesta muistuttaa, että kehomme ja sydämemme annetaan meille vain kerran – Call Me by Your Name on viiden tähden elokuva
  6. Liam Neeson mätkii taas pahiksia kuonoon, tällä kertaa junassa – saman ohjaajan neljäs Neeson-toimintatrilleri The Commuter on mainiota viihdettä
  7. Labyrintti-trilogian päätös on kelvollista scifi-seikkailua
  8. Huolellisesti tehty dokumenttielokuva kansalaissodan alkutilanteesta keskittyy Etelä-Pohjanmaalle, jossa venäläissotilaita riisuttiin aseista tammikuussa 1918
  9. Huippu-urheilija heittäytyy oikeamieliseksi pokeriemännäksi
  10. Supermarsu-elokuvassa on yhtä paljon erikoistehosteita kuin Paddingtonissa – vaikka se tehtiin tavallisen suomalaiselokuvan budjetilla
  11. Amparo Sánchez sai 16-vuotiaana aviottoman lapsen ja alkoi elättää itseään laulamalla baareissa – Manu Chaon kannustuksen ansiosta lattarimusiikkia ja rockia sekoittava laulaja nousi huipulle
  12. Astrid Swan ja Timo Kaukolampi tavoittelevat Pohjoismaista musiikkipalkintoa – muina ehdokkaina muun muassa Björk, Fever Ray ja Kim Myhr
  13. Big Little Lies -sarjan kakkoskaudella nähdään Meryl Streep – näyttelee Alexander Skarsgårdin hahmon äitiä
  14. The Fall -yhtyeen solisti Mark E. Smith on kuollut
 10. Tiede
  1. Raptutkija Inka Rantakallio harmittelee seksismiä, mutta löytää rapin uhosta myös syvyyttä: ”Kappaleissa on viittauksia uushenkisyyteen”
  2. Sopiiko äidinmaidonkorvike koiranpennulle? Millaiselta näyttää maailma 3000-luvulla?
 11. Mielipide
  1. Euroopan unionin asepolitiikka on kriisissä
  2. Tein graduni neljässä kuukaudessa työn ja perheen ohessa, ja prosessista jäi pelkästään myönteinen muisto
  3. Moderni ay-liike ei lakkoile – kaikenlaiset ammattijärjestöjen uhkaukset ovat vahingollisia yhteiskuntarauhalle
  4. Vanhemman päihteidenkäyttö vaikuttaa aina lapseen
  5. Työttömyyden uhka on todellinen sote-alalla
  6. Opetustilojen akustiikkaa pitää parantaa
  7. Tavoitteena on tuottaa pandoille lähiruokaa
  8. En ollut yhteydessä suojelupoliisiin
 12. Tänään
  1. Tuntematon sotilas oli niin iso projekti, että Eero Aho ei hetkeen haaveile elokuvarooleista – Onneksi on teatteri, sitä hän rakastaa
  2. Ursula K. Le Guin 1929–2018
  3. Tuulikki Pennanen 1925–2017
  4. Räjähdysmäinen palo tuhosi 152 vangin parakin Pelsossa
  5. Tapahtumia perjantaina 26. tammikuuta
  6. Hulluuden äärellä
  7. Kosmisia ääniä
 13. Sarjakuvat
  1. Rip Kirby
  2. Fingerpori
  3. Viivi ja Wagner
  4. Lassi ja Leevi
  5. Harald Hirmuinen
  6. Wumo
 14. Radio ja TV
  1. David Letterman teki komean paluun – Uuden ohjelmansa avausjaksossa Netflixillä talk show -konkari jututtaa Barack Obamaa
  2. Koomikko Dave Chappellesta on tulossa vanha konservatiivinen äijä
  3. Elokuvissa miehen ja nuken liitto tietää ongelmia ihmissuhderintamalla
  4. Perjantain tv-elokuvia
 15. Ajanviete
  1. HS:n miniristikossa saatetaan tänään hirnua muutaman vihjeen kohdalla – Ratkaisetko ristikon?
  2. Kuka on Vuoden urheilija 2017? – Tämä ja muita kysymyksiä tänään Uutisgurussa

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Länsi-Helsingissä on saari, josta valta­osan omistavat uskonnolliset yhteisöt: Nyt sen keskuksena 60 vuotta toiminutta ostos­keskusta uhkaa purkaminen

  2. 2

   TV-tähti Pamela Anderson suuttui jalkapalloseuralle, joka lahjoitti keräysvaroja Notre Damen kirkon korjaamiseen

  3. 3

   Jatka kuluttamista ja istuta metsää – Tällaisten heittojen aika on ohi, sanoo professori Lassi Linnanen, sillä rikkaiden kuuluu nyt hävitä

   Tilaajille
  4. 4

   Monta brändiä, samat omistajat – katso grafiikasta, kuinka vaate­kauppa keskittyy muutamalle suur­ketjulle

  5. 5

   Veren­myrkytys murentaa muistin, syylliseksi paljastui sokeri

  6. 6

   Pitäisikö meidän oppia olemaan huonompia äitejä?

  7. 7

   HS testasi markkinoiden parhaat kännykkäkamerat, ja yhdessä asiassa ne päihittävät jopa ammattilais­kamerat

   Tilaajille
  8. 8

   Mitä puolueet vastaavat, kun Rinne kysyy? Hallituksen ovi aukeaa oikeilla vastauksilla

  9. 9

   Väitin, että vihreiden vaali­voitto ja Halla-ahon ääni­vyöry ovat merkkejä kahtia­jaosta – selitys on helppo mutta puutteellinen

  10. 10

   Facebook ja Attendo rakensivat bisneksensä oletuksille, jotka valtio voi nyt viedä pois

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Vatsa oireilee, mieli on äreä ja elämä pelkkää pinnistelyä – Oravanpyörä ajaa ihmisen tuhoisaan ylivireystilaan, ja näin se katkaistaan

   Tilaajille
  2. 2

   Unkarilaisesta opetusmenetelmästä tuli matematiikanopettajille lähes kultti, ja nyt vanhempia ahdistaa – Testaa, osaisitko itse alakoulun läksyjä

   Tilaajille
  3. 3

   Keskusta on historiansa syvimmässä kriisissä – eikä puolueen suosituinta poliitikkoa haluttu pelastamaan puoluetta ahdingosta

  4. 4

   ”Palvelijanhuoneella on uusi elämä” – Varakkaat ikäihmiset varautuvat pahimpaan ja se näkyy jo Helsingin asuntomarkkinoilla, väittää kiinteistönvälittäjä

  5. 5

   Tällainen on Linnanmäen yli kymmenen miljoonaa euroa maksanut uusi vuoristorata

  6. 6

   Menestynyt avaruustutkija Sini Merikallio harjoitteli Mars-lentoa Utahin autiomaassa ja pärjäsi astronauttien valintakokeessa – Sitten hän sai tarpeekseen

  7. 7

   Kesken partioinnin torkahteleva hevonen valittiin Helsingin poliisilaitoksen kuukauden työntekijäksi

  8. 8

   Espoo sulki arkkitehtonisesti arvokkaan koulun ja jätti sen vuosikausiksi tyhjilleen: Nyt rappio on häkellyttävää

  9. 9

   Hotelliravintola Platta avasi Pasilassa – Pihvi oli syömäkelvottoman raaka ja perusasiat muutenkin hukassa

  10. 10

   Salainen kikka salille – Puolitoistakertainen toisto parantaa leuanveto- ja penkkipunnerrustulosta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Muistatko Netscapen ja ponnahtavat porno­ikkunat? Internet täyttää 30 vuotta, ja nyt HS:n erikoisartikkeli vie hämmentävälle matkalle verkon alku­hämärään

   Tilaajille
  2. 2

   Rutiköyhän kainuulais­perheen selviytyminen on ihmeellinen tarina Suomesta

   Tilaajille
  3. 3

   Asiantuntijat pitävät Mannerheimin matkoiltaan keräämää historiallista esineistöä sensaatiomaisena – Miksi nämä aarteet makaavat varaston uumenissa?

   Tilaajille
  4. 4

   Kalliossa asuva Liisa Lehto on yksi niistä, jotka nostivat Jussi Halla-ahon ääni­haravaksi jopa puna­vihreiden koti­kentällä – Halla-ahoa äänestäneet kertovat, millainen heidän Helsinkinsä on

  5. 5

   ”Epämiellyttäviä tapauksia on ollut” – Kristina, 22, myy nettiseksiä suomalaistenkin suosimalla sivustolla

   Tilaajille
  6. 6

   Onko niin, että rahaa kyllä on pilvin pimein, vaikka köyhille ja vähätuloisille sitä ei riitäkään?

  7. 7

   Kaikkien aikojen kovakuntoisin Miss Suomi: äärimmäisen raskas treeni voi pelastaa Lotta Näkyvän hengen

   Tilaajille
  8. 8

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  9. 9

   Vaikeuksista vaikeuksiin kompastelleen Redin johtoon palkattiin farkku­kauppias Lahdesta ja yhtäkkiä kauppakeskus tunnetaan muustakin kuin sokkeloisuudestaan

  10. 10

   Unelmien keikka päättyi kauhutarinaan – Vuonna 2008 HS:n toimittaja ja valokuvaaja nousivat helikopteriin nähdäkseen Suomen, mutta matkan päässä odotti yllätys

   Tilaajille
  11. Näytä lisää