Politiikka

Valtiovarainministeriön uusi arvio: soten valinnanvapaudella säästetään nolla euroa

Valtiosihteeri Martti Hetemäki arvioi eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle toimitetussa muistiossa, että valinnanvapausmallin säästöpotentiaali on nolla euroa. Hetemäen muistion mukaan sote-uudistuksen säästöistä valtaosa, 4 miljardia euroa, tulisi ”tiedon ja teknologian käytöstä”.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta arvostelee lausunnossaan kovasanaisesti hallituksen sote-uudistusta. Valiokunnan lausunto valmistui torstaina.

Kaikki oppositiopuolueet antavat yhdessä vielä eriävän, kriittisemmän kannanoton lausuntoon.

Valiokunnan saamassa muistiossa valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki arvioi, että itse valinnanvapauden säästöpotentiaali on nolla euroa. Toisin sanoen sote-keskusten välisen kilpailun ei arvioida säästävän menoja nettomääräisesti lainkaan.

Sote-uudistuksen säästöt tulevat Hetemäen muistion mukaan lähes yksinomaan, 4 miljardin euron arvosta, tiedon ja teknologian käytöstä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

HS käy läpi keskeiset asiat valtiovarainvaliokunnan lausuntoon liittyen.

Sote-uudistuksen kustannussäästöt

Valiokunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, miten epävarmalla pohjalla sote-mallin kustannussäästöt ovat.

Valiokunta ei HS:n tietojen mukaan ollut saanut pyynnöistä huolimatta valtiovarainministeriöstä arviota kustannussäästöistä edes skenaariotasolla. Lopulta keskiviikkoiltana koko valiokunta sai sähköpostilla 23-sivuisen muistion valtiovarainministeriön valtiosihteeriltä Martti Hetemäeltä.

Hetemäen muistiossa on arvioitu eri säästöpotentiaaleja sote-uudistuksessa. Hetemäen arvio valinnanvapausmallin säästöpotentiaalista on karu: nolla euroa.

”Valinnanvapauden säästöpotentiaali on tässä arvioitu kaavamaisesti kumoutuvan sen menoja potentiaalisesti lisäävän vaikutuksen takia. Peruspalveluihin pääsyä parantamalla valinnanvapaus vähentää erikoissairaanhoidon menojen kasvua. Toisaalta peruspalveluihin pääsy lisää menoja”, Hetemäki kirjoittaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoi eduskunnassa torstaina, ettei valinnanvapaudella ollut tarkoituskaan saada säästöjä.

Palveluintegraation eli eri palveluiden yhteensovittamisen säästöpotentiaaliksi Hetemäki arvioi 0,6 miljardia euroa.


Sote-uudistuksen säästöt tulevat Hetemäen muistion mukaan lähes yksinomaan teknologiasta ja digitalisaatiosta. Muistiossa todetaan, että teknologian laajamittaisella käyttöönotolla voitaisiin saavuttaa 4 miljardin euron säästöt.

”Käytännössä 4 mrd. euron säästöpotentiaali edellyttää tiedon ja teknologian hyvin kattavaa käyttöä koko sote-sektorissa alkaen ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja väestön toimintakyvyn parantamisesta”, Hetemäki kirjoittaa.

Hetemäen mukaan lukuun sisältyvät myös esimerkiksi ”johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen” sekä muut kohdat, joille hän ei ole arvioinut muistiossaan omaa osuutta sote-uudistuksen säästöihin.

Hetemäen muistiossa todetaan, että siirtyminen 190 järjestäjästä 18 sote-järjestäjään on ”keskeistä tiedon ja teknologian hyödyntämisessä mm. toimintatapojen muutoksen ja vertaiskehittymisen kautta, ja se parantaa myös edellytyksiä johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen”.

Hetemäki kirjoittaa, että ”jos siis tiedon ja teknologian hyödyntäminen estäisi kokonaan väestön ikääntymisen aiheuttaman arvioidun sote-menojen kasvun, olisi tästä syntyvä säästöpotentiaali yksin suurempi kuin koko sote-uudistukselle asetettu 3 mrd. euron menojen kasvun hidastumistavoite”.

 

”Hallituksen esityksestä ei edelleenkään muodostu kokonaiskuvaa uudistuksen kokonaisvaikutuksista.”

Ovatko säästötavoitteet uskottavia?

Valtiovarainministeriö on nyt tiettävästi sanonut ensimmäistä kertaa, mikä on valinnanvapausmallin arvioitu säästöpotentiaali. Se on siis nolla euroa, koska vaikka kilpailu voi tuoda säästöjä, niin palveluiden saatavuuden kasvu voi syödä niitä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin johtava tutkija Mika Kortelainen sanoo HS:lle, että arviot 4,6 miljardin euron säästöpotentiaalista ovat hataralla pohjalla.

HS:n tietojen mukaan valtiovarainvaliokunnassa kiisteltiinkin siitä, voidaanko Hetemäen muistioon viitata lausunnossa. Lopulta päätettiin, ettei lausunnossa viitata Hetemäen laskelmiin lainkaan, koska niitä pidettiin niin epävarmoina.

Hetemäki kirjoittaa, että tiedon ja teknologian tuottavuushyödyt ovat suuret esimerkiksi vanhustenhuollossa. Hän viittaa muistiossa esimerkiksi Etelä-Karjalan Eksote-mallin toimitusjohtajan Pentti Itkosen arvioihin siitä, miten digitalisaatio voi mullistaa terveydenhuollon.

Eksoteen Hetemäki viittaa myös perustellessaan palveluintegraatiosta saavutettavia kustannussäästöjä.

”Suurimmista kunnista Espoo, Helsinki, Tampere ja Turku ovat suurimpien kuntien keskiarvoa tehottomampia, kolme viime mainittua vähintään 5 % tehottomampia”, Hetemäki kirjoittaa.

”Olettaen nyt, että sote-uudistuksen mukainen palveluintegraatio alentaa 52 suurimman kunnan tarvevaki-oituja sote-menoja niiden keskiarvosta 100 Eksoten tasolle, laskisivat nuo menot 3 %:lla.”

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa lausunnossaan, että ”hallituksen esityksestä ei edelleenkään muodostu kokonaiskuvaa uudistuksen kokonaisvaikutuksista”.

”Vaikutusten kokonaisarviointi onkin maakunta-sote-uudistuksen tapauksessa erittäin vaativaa. Tarkastusvirasto kuitenkin katsoo, että hallituksen esitykseen olisi ollut tarpeellista ja mahdollista tuottaa kattavampia ja selkeämpiä arvioita palvelujen saatavuuden parantumisen mahdollisista vaikutuksista julkisiin menoihin”, lausunnossa kirjoitetaan.

Tähän kiinnittää huomiota myös valtiovarainvaliokunta.

”Valiokunta toteaa, ettei uudistuksen vaikutuksista ole kokonaisarviota, ei edes eri skenaarioiden tasolla”, valiokunnan lausunnossa kirjoitetaan.

”Uudistuksen suurimmat riskit liittyvät maakuntien rahoituksen riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen tilanteessa, jossa palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat. Kokonaisuuden laajuus sekä valinnanvapausmallin vaikutukset lisäävät taloudellista epävarmuutta, joka saattaa myöhemmin lisätä julkisen talouden menopaineita. Uudistuksen toimeenpanoa vaikeuttaa myös se, että tietojärjestelmähankkeiden arvioidaan olevan osin keskeneräisiä uudistuksen voimaantullessa.”

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valinnanvapausmalli lisää sote-uudistuksen taloudellisten vaikutusten epävarmuutta, vaikka se voikin tuottaa kilpailun lisääntymisen kautta hyötyjä.

”Hallituksen esitykseen sisältyvät arviot valinnanvapausmallin epävarmuustekijöistä näyttäytyvät merkittävinä. Valinnanvapausmalli lisää koko maakunta-soteuudistuksen monimutkaisuutta, mikä lisää uudistuksen onnistumiseen liittyviä riskejä.”

Maakuntien sote-menojen katto

Valiokunnan keskeinen huoli on maakunnille kaavailtu budjettirajoite. Se asettaisi käytännössä sosiaali- ja terveysmenojen vuotuiselle kasvulle 0,9 prosentin katon. Tällä tasolla saavutettaisiin soten tavoite hillitä menojen kasvua 3 miljardilla eurolla.

Tällä hetkellä sote-menojen kasvu on noin 2,4 prosenttia.

”Kun menorajoitin sallii vain 0,9 prosentin vuotuisen kasvun, on vaarana, että maakunta ei selviä velvoitteistaan toiminnan tehostamisesta huolimatta”, valiokunnan lausunnossa todetaan.

”Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa onkin arvioitu, että historiatietojen ja kansainvälisen vertailun perusteella esityksen mukainen menojen kasvu olisi poikkeuksellinen kehityskulku, sillä se tarkoittaisi käytännössä sote-menojen BKT-osuuden kasvun pysähtymistä 2020-luvulla. Kustannusten kasvun voimakas hillintä on vaikeaa myös siitä syystä, että Suomen sote-menot ovat muutoinkin jo kohtuullisella tasolla.”

THL:n johtaja Markku Pekurinen kirjoittaa lausunnossaan pitävänsä tavoitetta 0,9 prosentin menokatosta epärealistisena, koska ”pelkästään väestön ikääntymisestä aiheutuva menopaine arvioidaan mm. kestävyysvajelaskelmissa noin 1,5 prosentiksi vuodessa”.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa voidaan aina tehostaa ja tuottavuutta parantaa, mutta en pidä uskottavana, että lakikokonaisuuden mahdollistamilla toimilla päästään asetettuun menojen kasvutavoitteeseen”, Pekurinen kirjoittaa.

”Nordic Health Care Groupin valtioneuvoston kanslialle laatima selvitys arvioi, että sote-uudistuksella voitaisiin säästää kolme miljardia euroa, jos kaikki tuottajat pystyisivät tuottamaan sote-palvelut yhtä kustannustehokkaasti, so. yhtä edullisesti kuin paras tuottaja. Tämä ei käytännössä ole mahdollista.”

Kilpailu, kermankuorinta ja kustannukset

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Otto Toivanen ja projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto arvostelevat lausunnossaan nykyistä esitystä esimerkiksi kilpailun suhteen.

”Lakiesityksen perusteluissa on hyvin puutteellisesti, jos ollenkaan, analyysiä siitä, millaiseksi kilpailu palveluntarjoajien välillä muodostuu. Tästä seuraa se, että uudistuksen keskeisen onnistumisenedellytyksen täyttymisestä ei ole analyysiin perustuvaa näkemystä”, tutkijat kirjoittavat.

”Keskeisimpiä, täysin mahdollisia, kilpailun puutteeseen liittyviä riskejä ovat: markkinoiden keskittyminen muutamalle toimijalle sekä alueelliset monopolit erityisesti pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla. Näiden kehityskulkujen estämiseen esitetty valinnanvapauslainsäädäntö antaa vähän työkaluja.”

Toivanen ja Nokso-Koivisto myös arvioivat, että asiakasmäärän perusteella maksettava kiinteä maksu eli kapitaatiomalli luo yksityisille sote-keskuksille kannustimia valikoida terveimpiä ja näin tuottavimpia asiakkaita.

”Kapitaatiojärjestelmä luo palveluntuottajille voimakkaan kannustimen valikoida asiakkaat. Olisi naivia olettaa, ettei palveluntuottajilla olisi tai ettei niille syntyisi kyky valikoida asiakkaitaan. Itse asiassa lakiesitykseen kirjatut velvoitteet yhdessä toiminnan luonteen kanssa synnyttävät automaattisesti palveluntuottajille kyvyn valikointiin.”

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että ”valinnanvapauslaki sisältää merkittäviä riskejä, joiden osittainenkin laukeaminen voi aiheuttaa kustannuksiltaan ja järjestelmävaikutuksiltaan eri tasoisia ongelmia”.

”Systeemitason kriisitkään eivät ole esitetyllä valinnanvapauden mallilla poissuljettuja. Näistä syistä suosittelemme, että riskien kohtuullistamiseksi valinnanvapauslakia olisi ratkaisevilta osiltaan muutettava tai lain käyttöönottoa olisi merkittävästi vaiheistettava alueellisesti.”

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt suhtautuu kermankuorinnan riskiin varovaisemmin. Vattin tutkijat kirjoittavat, että ”lakiesityksen mukaisessa korvausmallissa riski potilaiden kermankuorintaan voikin olla merkittävä, joskin käytännössä riskin suuruus riippuu korvausjärjestelmän yksityiskohdista”.

”Hyvin toteutetussa kapitaatiomallissa tuottajille jää kannustimet tehdä kustannussäästöjä karsimalla turhia toimenpiteitä ja tehostamalla toimintaansa ilman, että potilaan tarvitsema, aidosti hyödyllinen hoito kärsii merkittävästi.”

Miten tästä eteenpäin?

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) on sanonut eduskunnassa, että sote-uudistuksen keskeisten osien käsittely menee juhannuksen yli.

Eduskunta äänestää juuri sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä, jonka pitää odottaa muiden valiokuntien lausuntoja.

”Perjantaina käsitellään tuoretta lausuntoa. Asia on heti aamukahdeksalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöydällä. Olemme kutsuneet paikalle myös VM:n valtiosihteerin Martti Hetemäen esittelemään asiaa”, Kiuru sanoo.

”Kyllähän se tietysti on nyt tärkeää, että tämä rahoitus käydään seikkaperäisesti läpi valiokunnassa ja katsotaan tämän valtiovarainvaliokunnan lausunto huolellisesti läpi.”

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tunnelma ”voisi olla parempikin”.

”Hallituspuolueilla on ymmärrettävästi todella kovat paineet, jotka kohdistuvat hallituspuolueiden omiin jäseniin valiokunnassa. Pääministeri Juha Sipilä onkin julkisuudessa todennut, että hallitus kaatuu, jos uudistusta ei saada läpi. Ymmärrän hyvin nämä suuret paineet.”

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on aiemmin sanonut, että hallituksen ehdoton takaraja sote- ja maakuntalainsäädännön hyväksymiseen eduskunnassa on heinäkuun alku. Näin maakuntavaalit ehdittäisiin järjestää lokakuussa.

Pari viikkoa sitten Jääskeläinen sanoi kuitenkin HS:lle, ettei soten käsittelyn lykkääntyminen heinäkuun alun yli välttämättä vaikuta maakuntavaalien aikatauluun.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   James Bluntin keikka Porissa kiteyttää, kuinka vähän uudet ulkomaiset nimet kiinnostavat kotimaisilla festivaaleilla

  2. 2

   Disney antoi potkut elokuvaohjaajalle vanhojen twiittien vuoksi – Guardians of the Galaxy -ohjaaja oli vitsaillut raiskauksilla

  3. 3

   This is Finland: After Trump and Putin leave, the president heads across the street for a drink

  4. 4

   Päivi Anttikosken valinta Aamulehden päätoimittajaksi saattoi kariutua, koska toimitusjohtajalle ei kelvannut perheestään erillään asuva äiti – Alman Kai Telanne: ”Olen pahoillani, että hakijalle syntyi väärä käsitys”

  5. 5

   12-vuotiaana Kalle esitti netissä himokasta kotiäitiä – Verkossa tekaistulla identiteetillä esiintyminen on yleistä, ja sen avulla Kalle löysi itsensä

   Tilaajille
  6. 6

   Ainakin yhdeksän haavoittui veitsihyökkäyksessä Saksan Lyypekissä – matkustajat pysäyttivät hyökkääjän

  7. 7

   3d-tulostettujen aseiden piirustuksia saa pian jakaa laillisesti Yhdysvalloissa – Vastustajat pelkäävät ”aaveaseiden” leviämistä

  8. 8

   New York Times: Trumpin asianajaja nauhoitti salaa keskustelun Playboy-mallin maksamisesta hiljaiseksi

  9. 9

   Kattorakenteiden välissä tursunnut ja viikon kadoksissa ollut kuristajakäärme Olli karkasi taas Vantaalla – Omistaja: ”Voin taata, ettei tämä enää toistu”

  10. 10

   Heidi Juvonen on ollut pian vuoden ostamatta mitään turhaa, vaikka hänellä on kolme alaikäistä lasta ja kaksi kissaa – Näin se onnistui

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Rakastuin laitoksemme lehtoriin, mutta suhde päättyi rumasti – nyt hän pitää mykkäkoulua ja kielsi tulemasta luennoilleen

  2. 2

   This is Finland: After Trump and Putin leave, the president heads across the street for a drink

  3. 3

   Päivi Anttikosken valinta Aamulehden päätoimittajaksi saattoi kariutua, koska toimitusjohtajalle ei kelvannut perheestään erillään asuva äiti – Alman Kai Telanne: ”Olen pahoillani, että hakijalle syntyi väärä käsitys”

  4. 4

   Kattorakenteiden välissä tursunnut ja viikon kadoksissa ollut kuristajakäärme Olli karkasi taas Vantaalla – Omistaja: ”Voin taata, ettei tämä enää toistu”

  5. 5

   12-vuotiaana Kalle esitti netissä himokasta kotiäitiä – Verkossa tekaistulla identiteetillä esiintyminen on yleistä, ja sen avulla Kalle löysi itsensä

   Tilaajille
  6. 6

   Seppo Järvinen unelmoi matkustavansa vielä jonain päivänä Afrikkaan – Hän on seissyt Myllypuron leipäjonossa kaksi kertaa viikossa vuodesta 2008, koska hänellä on nälkä

  7. 7

   James Bluntin keikka Porissa kiteyttää, kuinka vähän uudet ulkomaiset nimet kiinnostavat kotimaisilla festivaaleilla

  8. 8

   Ainakin yhdeksän haavoittui veitsihyökkäyksessä Saksan Lyypekissä – matkustajat pysäyttivät hyökkääjän

  9. 9

   Muotitalo Burberry on polttanut vuoden aikana tuotteitaan 32 miljoonan euron arvosta

  10. 10

   Hittiräppärin uutuuskappale synnytti kesän kuumimman nettivillityksen – ja se oli hauska siihen asti, kunnes teinit alkoivat hyppiä ulos liikkuvista autoista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Republikaani­senaattori John McCain: Helsingin huippu­kokous oli hirvittävä virhe – lue HS:n seuranta Trumpin ja Putinin tapaamisen käänteistä

  2. 2

   This is Finland: After Trump and Putin leave, the president heads across the street for a drink

  3. 3

   Tällainen on Suomi: Kun Trump ja Putin olivat poistuneet, presidentti Niinistö lähti terassille kuin kuka tahansa

  4. 4

   Trump tuhosi Helsingin huippukokouksen yhdellä iskulla – amerikkalaiset tyrmistyivät Trumpin ”antautumisesta” Venäjän presidentille

  5. 5

   Suomen hipsterein paikka on pieni kylä Nokian hylkäämässä Salossa – ”Elämäntilanteeni on niin hyvä, ettei siitä melkein kehtaa puhua”

  6. 6

   Donald ja Melania Trumpin saattue saapui Kalastaja­torpalle suuren väkijoukon saattelemana – lue HS:n seuranta sunnuntain tapahtumista

  7. 7

   Jäämies Ötzi kuoli täysin vatsoin, mutta nykyihmistä hänen viimeinen ateriansa voi hirvittää

  8. 8

   Trump teki etikettimokan ja saattoi kuningatar Elisabetin kiusalliseen tilanteeseen Britanniassa

  9. 9

   ”Ostin kaksi kuumemittaria ja söin elohopeat niistä” – tutkija selvittää laittoman abortin teettäneiden naisten kohtaloita

   Tilaajille
  10. 10

   Näistä syistä Kalastajatorppa on ylivoimainen paikka Trumpin yöpaikaksi

  11. Näytä lisää