Politiikka

Valtiovarainministeriön uusi arvio: soten valinnanvapaudella säästetään nolla euroa

Valtiosihteeri Martti Hetemäki arvioi eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle toimitetussa muistiossa, että valinnanvapausmallin säästöpotentiaali on nolla euroa. Hetemäen muistion mukaan sote-uudistuksen säästöistä valtaosa, 4 miljardia euroa, tulisi ”tiedon ja teknologian käytöstä”.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta arvostelee lausunnossaan kovasanaisesti hallituksen sote-uudistusta. Valiokunnan lausunto valmistui torstaina.

Kaikki oppositiopuolueet antavat yhdessä vielä eriävän, kriittisemmän kannanoton lausuntoon.

Valiokunnan saamassa muistiossa valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki arvioi, että itse valinnanvapauden säästöpotentiaali on nolla euroa. Toisin sanoen sote-keskusten välisen kilpailun ei arvioida säästävän menoja nettomääräisesti lainkaan.

Sote-uudistuksen säästöt tulevat Hetemäen muistion mukaan lähes yksinomaan, 4 miljardin euron arvosta, tiedon ja teknologian käytöstä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

HS käy läpi keskeiset asiat valtiovarainvaliokunnan lausuntoon liittyen.

Sote-uudistuksen kustannussäästöt

Valiokunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, miten epävarmalla pohjalla sote-mallin kustannussäästöt ovat.

Valiokunta ei HS:n tietojen mukaan ollut saanut pyynnöistä huolimatta valtiovarainministeriöstä arviota kustannussäästöistä edes skenaariotasolla. Lopulta keskiviikkoiltana koko valiokunta sai sähköpostilla 23-sivuisen muistion valtiovarainministeriön valtiosihteeriltä Martti Hetemäeltä.

Hetemäen muistiossa on arvioitu eri säästöpotentiaaleja sote-uudistuksessa. Hetemäen arvio valinnanvapausmallin säästöpotentiaalista on karu: nolla euroa.

”Valinnanvapauden säästöpotentiaali on tässä arvioitu kaavamaisesti kumoutuvan sen menoja potentiaalisesti lisäävän vaikutuksen takia. Peruspalveluihin pääsyä parantamalla valinnanvapaus vähentää erikoissairaanhoidon menojen kasvua. Toisaalta peruspalveluihin pääsy lisää menoja”, Hetemäki kirjoittaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoi eduskunnassa torstaina, ettei valinnanvapaudella ollut tarkoituskaan saada säästöjä.

Palveluintegraation eli eri palveluiden yhteensovittamisen säästöpotentiaaliksi Hetemäki arvioi 0,6 miljardia euroa.


Sote-uudistuksen säästöt tulevat Hetemäen muistion mukaan lähes yksinomaan teknologiasta ja digitalisaatiosta. Muistiossa todetaan, että teknologian laajamittaisella käyttöönotolla voitaisiin saavuttaa 4 miljardin euron säästöt.

”Käytännössä 4 mrd. euron säästöpotentiaali edellyttää tiedon ja teknologian hyvin kattavaa käyttöä koko sote-sektorissa alkaen ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja väestön toimintakyvyn parantamisesta”, Hetemäki kirjoittaa.

Hetemäen mukaan lukuun sisältyvät myös esimerkiksi ”johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen” sekä muut kohdat, joille hän ei ole arvioinut muistiossaan omaa osuutta sote-uudistuksen säästöihin.

Hetemäen muistiossa todetaan, että siirtyminen 190 järjestäjästä 18 sote-järjestäjään on ”keskeistä tiedon ja teknologian hyödyntämisessä mm. toimintatapojen muutoksen ja vertaiskehittymisen kautta, ja se parantaa myös edellytyksiä johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen”.

Hetemäki kirjoittaa, että ”jos siis tiedon ja teknologian hyödyntäminen estäisi kokonaan väestön ikääntymisen aiheuttaman arvioidun sote-menojen kasvun, olisi tästä syntyvä säästöpotentiaali yksin suurempi kuin koko sote-uudistukselle asetettu 3 mrd. euron menojen kasvun hidastumistavoite”.

 

”Hallituksen esityksestä ei edelleenkään muodostu kokonaiskuvaa uudistuksen kokonaisvaikutuksista.”

Ovatko säästötavoitteet uskottavia?

Valtiovarainministeriö on nyt tiettävästi sanonut ensimmäistä kertaa, mikä on valinnanvapausmallin arvioitu säästöpotentiaali. Se on siis nolla euroa, koska vaikka kilpailu voi tuoda säästöjä, niin palveluiden saatavuuden kasvu voi syödä niitä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin johtava tutkija Mika Kortelainen sanoo HS:lle, että arviot 4,6 miljardin euron säästöpotentiaalista ovat hataralla pohjalla.

HS:n tietojen mukaan valtiovarainvaliokunnassa kiisteltiinkin siitä, voidaanko Hetemäen muistioon viitata lausunnossa. Lopulta päätettiin, ettei lausunnossa viitata Hetemäen laskelmiin lainkaan, koska niitä pidettiin niin epävarmoina.

Hetemäki kirjoittaa, että tiedon ja teknologian tuottavuushyödyt ovat suuret esimerkiksi vanhustenhuollossa. Hän viittaa muistiossa esimerkiksi Etelä-Karjalan Eksote-mallin toimitusjohtajan Pentti Itkosen arvioihin siitä, miten digitalisaatio voi mullistaa terveydenhuollon.

Eksoteen Hetemäki viittaa myös perustellessaan palveluintegraatiosta saavutettavia kustannussäästöjä.

”Suurimmista kunnista Espoo, Helsinki, Tampere ja Turku ovat suurimpien kuntien keskiarvoa tehottomampia, kolme viime mainittua vähintään 5 % tehottomampia”, Hetemäki kirjoittaa.

”Olettaen nyt, että sote-uudistuksen mukainen palveluintegraatio alentaa 52 suurimman kunnan tarvevaki-oituja sote-menoja niiden keskiarvosta 100 Eksoten tasolle, laskisivat nuo menot 3 %:lla.”

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa lausunnossaan, että ”hallituksen esityksestä ei edelleenkään muodostu kokonaiskuvaa uudistuksen kokonaisvaikutuksista”.

”Vaikutusten kokonaisarviointi onkin maakunta-sote-uudistuksen tapauksessa erittäin vaativaa. Tarkastusvirasto kuitenkin katsoo, että hallituksen esitykseen olisi ollut tarpeellista ja mahdollista tuottaa kattavampia ja selkeämpiä arvioita palvelujen saatavuuden parantumisen mahdollisista vaikutuksista julkisiin menoihin”, lausunnossa kirjoitetaan.

Tähän kiinnittää huomiota myös valtiovarainvaliokunta.

”Valiokunta toteaa, ettei uudistuksen vaikutuksista ole kokonaisarviota, ei edes eri skenaarioiden tasolla”, valiokunnan lausunnossa kirjoitetaan.

”Uudistuksen suurimmat riskit liittyvät maakuntien rahoituksen riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen tilanteessa, jossa palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat. Kokonaisuuden laajuus sekä valinnanvapausmallin vaikutukset lisäävät taloudellista epävarmuutta, joka saattaa myöhemmin lisätä julkisen talouden menopaineita. Uudistuksen toimeenpanoa vaikeuttaa myös se, että tietojärjestelmähankkeiden arvioidaan olevan osin keskeneräisiä uudistuksen voimaantullessa.”

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valinnanvapausmalli lisää sote-uudistuksen taloudellisten vaikutusten epävarmuutta, vaikka se voikin tuottaa kilpailun lisääntymisen kautta hyötyjä.

”Hallituksen esitykseen sisältyvät arviot valinnanvapausmallin epävarmuustekijöistä näyttäytyvät merkittävinä. Valinnanvapausmalli lisää koko maakunta-soteuudistuksen monimutkaisuutta, mikä lisää uudistuksen onnistumiseen liittyviä riskejä.”

Maakuntien sote-menojen katto

Valiokunnan keskeinen huoli on maakunnille kaavailtu budjettirajoite. Se asettaisi käytännössä sosiaali- ja terveysmenojen vuotuiselle kasvulle 0,9 prosentin katon. Tällä tasolla saavutettaisiin soten tavoite hillitä menojen kasvua 3 miljardilla eurolla.

Tällä hetkellä sote-menojen kasvu on noin 2,4 prosenttia.

”Kun menorajoitin sallii vain 0,9 prosentin vuotuisen kasvun, on vaarana, että maakunta ei selviä velvoitteistaan toiminnan tehostamisesta huolimatta”, valiokunnan lausunnossa todetaan.

”Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa onkin arvioitu, että historiatietojen ja kansainvälisen vertailun perusteella esityksen mukainen menojen kasvu olisi poikkeuksellinen kehityskulku, sillä se tarkoittaisi käytännössä sote-menojen BKT-osuuden kasvun pysähtymistä 2020-luvulla. Kustannusten kasvun voimakas hillintä on vaikeaa myös siitä syystä, että Suomen sote-menot ovat muutoinkin jo kohtuullisella tasolla.”

THL:n johtaja Markku Pekurinen kirjoittaa lausunnossaan pitävänsä tavoitetta 0,9 prosentin menokatosta epärealistisena, koska ”pelkästään väestön ikääntymisestä aiheutuva menopaine arvioidaan mm. kestävyysvajelaskelmissa noin 1,5 prosentiksi vuodessa”.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa voidaan aina tehostaa ja tuottavuutta parantaa, mutta en pidä uskottavana, että lakikokonaisuuden mahdollistamilla toimilla päästään asetettuun menojen kasvutavoitteeseen”, Pekurinen kirjoittaa.

”Nordic Health Care Groupin valtioneuvoston kanslialle laatima selvitys arvioi, että sote-uudistuksella voitaisiin säästää kolme miljardia euroa, jos kaikki tuottajat pystyisivät tuottamaan sote-palvelut yhtä kustannustehokkaasti, so. yhtä edullisesti kuin paras tuottaja. Tämä ei käytännössä ole mahdollista.”

Kilpailu, kermankuorinta ja kustannukset

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Otto Toivanen ja projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto arvostelevat lausunnossaan nykyistä esitystä esimerkiksi kilpailun suhteen.

”Lakiesityksen perusteluissa on hyvin puutteellisesti, jos ollenkaan, analyysiä siitä, millaiseksi kilpailu palveluntarjoajien välillä muodostuu. Tästä seuraa se, että uudistuksen keskeisen onnistumisenedellytyksen täyttymisestä ei ole analyysiin perustuvaa näkemystä”, tutkijat kirjoittavat.

”Keskeisimpiä, täysin mahdollisia, kilpailun puutteeseen liittyviä riskejä ovat: markkinoiden keskittyminen muutamalle toimijalle sekä alueelliset monopolit erityisesti pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla. Näiden kehityskulkujen estämiseen esitetty valinnanvapauslainsäädäntö antaa vähän työkaluja.”

Toivanen ja Nokso-Koivisto myös arvioivat, että asiakasmäärän perusteella maksettava kiinteä maksu eli kapitaatiomalli luo yksityisille sote-keskuksille kannustimia valikoida terveimpiä ja näin tuottavimpia asiakkaita.

”Kapitaatiojärjestelmä luo palveluntuottajille voimakkaan kannustimen valikoida asiakkaat. Olisi naivia olettaa, ettei palveluntuottajilla olisi tai ettei niille syntyisi kyky valikoida asiakkaitaan. Itse asiassa lakiesitykseen kirjatut velvoitteet yhdessä toiminnan luonteen kanssa synnyttävät automaattisesti palveluntuottajille kyvyn valikointiin.”

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että ”valinnanvapauslaki sisältää merkittäviä riskejä, joiden osittainenkin laukeaminen voi aiheuttaa kustannuksiltaan ja järjestelmävaikutuksiltaan eri tasoisia ongelmia”.

”Systeemitason kriisitkään eivät ole esitetyllä valinnanvapauden mallilla poissuljettuja. Näistä syistä suosittelemme, että riskien kohtuullistamiseksi valinnanvapauslakia olisi ratkaisevilta osiltaan muutettava tai lain käyttöönottoa olisi merkittävästi vaiheistettava alueellisesti.”

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt suhtautuu kermankuorinnan riskiin varovaisemmin. Vattin tutkijat kirjoittavat, että ”lakiesityksen mukaisessa korvausmallissa riski potilaiden kermankuorintaan voikin olla merkittävä, joskin käytännössä riskin suuruus riippuu korvausjärjestelmän yksityiskohdista”.

”Hyvin toteutetussa kapitaatiomallissa tuottajille jää kannustimet tehdä kustannussäästöjä karsimalla turhia toimenpiteitä ja tehostamalla toimintaansa ilman, että potilaan tarvitsema, aidosti hyödyllinen hoito kärsii merkittävästi.”

Miten tästä eteenpäin?

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) on sanonut eduskunnassa, että sote-uudistuksen keskeisten osien käsittely menee juhannuksen yli.

Eduskunta äänestää juuri sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä, jonka pitää odottaa muiden valiokuntien lausuntoja.

”Perjantaina käsitellään tuoretta lausuntoa. Asia on heti aamukahdeksalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöydällä. Olemme kutsuneet paikalle myös VM:n valtiosihteerin Martti Hetemäen esittelemään asiaa”, Kiuru sanoo.

”Kyllähän se tietysti on nyt tärkeää, että tämä rahoitus käydään seikkaperäisesti läpi valiokunnassa ja katsotaan tämän valtiovarainvaliokunnan lausunto huolellisesti läpi.”

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tunnelma ”voisi olla parempikin”.

”Hallituspuolueilla on ymmärrettävästi todella kovat paineet, jotka kohdistuvat hallituspuolueiden omiin jäseniin valiokunnassa. Pääministeri Juha Sipilä onkin julkisuudessa todennut, että hallitus kaatuu, jos uudistusta ei saada läpi. Ymmärrän hyvin nämä suuret paineet.”

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on aiemmin sanonut, että hallituksen ehdoton takaraja sote- ja maakuntalainsäädännön hyväksymiseen eduskunnassa on heinäkuun alku. Näin maakuntavaalit ehdittäisiin järjestää lokakuussa.

Pari viikkoa sitten Jääskeläinen sanoi kuitenkin HS:lle, ettei soten käsittelyn lykkääntyminen heinäkuun alun yli välttämättä vaikuta maakuntavaalien aikatauluun.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tällainen on Suomi: Kun Trump ja Putin olivat poistuneet, presidentti Niinistö lähti terassille kuin kuka tahansa

  2. 2

   Poliisi tutkii: Amstaffi tappoi shetlanninlammaskoiran ja hyökkäsi 16-vuotiaan tytön kimppuun Espoossa

  3. 3

   Mandalay Bay -hotellin omistajayhtiö haastoi Las Vegasin joukkosurman uhreja oikeuteen – festivaaliyleisöä tulitettiin hotellin ikkunasta

  4. 4

   Heidi Juvonen on ollut pian vuoden ostamatta mitään turhaa, vaikka hänellä on kolme alaikäistä lasta ja kaksi kissaa – Näin se onnistui

   Tilaajille
  5. 5

   Ihminen voi hukkua täpötäydellä uimarannalla 30 sekunnissa kenenkään huomaamatta – ”Hukkuva ei näytä yleensä hukkuvalta”

  6. 6

   Sana ”moi” riitti lopettamaan huumeidenkäyttäjien häiriköinnin Töölön kirjastossa – ”Jos ihminen nähdään vain järjestyshäiriönä, käytös on sen mukaista”

  7. 7

   Girl power oli toimittajien suosituin terveinen Suomesta – karjalanpiirakka­kortit jäivät hyllyyn huippukokouksen lehdistökeskuksessa

  8. 8

   Trump purki raivoaan Fox Newsin haastattelussa ja muisteli Neuvostoliiton sotauhreja – ”En halua edes käyttää Venäjästä sanaa vastustaja”

  9. 9

   Viranomaisten rahkeet loppuivat Ruotsin metsäpaloissa – Apua saatu Italiasta asti, Suomi tarvitsee sammutuskalustonsa itse

  10. 10

   Donald Trump antoi raivoa herättäneelle kommentilleen niin hämmentävän selityksen, ettei internet voinut muuta kuin keksiä siitä toinen toistaan tylympiä vitsejä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Jäämies Ötzi kuoli täysin vatsoin, mutta nykyihmistä hänen viimeinen ateriansa voi hirvittää

  2. 2

   36-vuotias nainen sai pelastettua hukuksissa olleen lapsen Vantaalla, mutta hukkui itse – pelastuslaitoksen mukaan hukkunut oli lapsen äiti

  3. 3

   Trump pyörtää puheitaan Helsingin-kokouksen jälkeen: Venäjä sekaantui Yhdysvaltojen vaaleihin

  4. 4

   Kesän lämpöennätys nousi 33,3 asteeseen, Lapissa on yhtä lämmintä kuin Roomassa – Kuvakooste näyttää, kuinka Helsingissä hikoiltiin

  5. 5

   Lastaan pelastaessa hukkunut äiti oli veden alla yli 40 minuuttia vilkkaalla uimarannalla Vantaalla – Uima­valvojille on järjestetty kriisiapua

  6. 6

   Täysin kokeellinen hoito tuotti yllättävän tuloksen: ihosyöpä hävisi kokonaan 97-vuotiaalta naiselta

  7. 7

   Trump purki raivoaan Fox Newsin haastattelussa ja muisteli Neuvostoliiton sotauhreja – ”En halua edes käyttää Venäjästä sanaa vastustaja”

  8. 8

   Sana ”moi” riitti lopettamaan huumeidenkäyttäjien häiriköinnin Töölön kirjastossa – ”Jos ihminen nähdään vain järjestyshäiriönä, käytös on sen mukaista”

  9. 9

   Helsingin huippukokous oli outo jopa Trumpin asteikolla – se oli liikaa presidentin uskollisille tukijoillekin, mutta mitä siitä seuraa?

  10. 10

   Mandalay Bay -hotellin omistajayhtiö haastoi Las Vegasin joukkosurman uhreja oikeuteen – festivaaliyleisöä tulitettiin hotellin ikkunasta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Republikaani­senaattori John McCain: Helsingin huippu­kokous oli hirvittävä virhe – lue HS:n seuranta Trumpin ja Putinin tapaamisen käänteistä

  2. 2

   Trump tuhosi Helsingin huippukokouksen yhdellä iskulla – amerikkalaiset tyrmistyivät Trumpin ”antautumisesta” Venäjän presidentille

  3. 3

   Donald ja Melania Trumpin saattue saapui Kalastaja­torpalle suuren väkijoukon saattelemana – lue HS:n seuranta sunnuntain tapahtumista

  4. 4

   Suomen hipsterein paikka on pieni kylä Nokian hylkäämässä Salossa – ”Elämäntilanteeni on niin hyvä, ettei siitä melkein kehtaa puhua”

  5. 5

   Los Angeles Timesin toimittaja tuli Helsinkiin raportoimaan huippukokouksesta, mutta rakastuikin julkiseen liikenteeseen – ”Suomi on voittanut minut puolelleen”

  6. 6

   Suomalais­sukeltaja Mikko Paasi oli thaimaalaisessa luolassa viimeisten joukossa ja joutui pakenemaan nousevaa vettä viime hetkellä – nyt hän kertoo HS:lle tapahtumien dramaattiset vaiheet

  7. 7

   Trump teki etikettimokan ja saattoi kuningatar Elisabetin kiusalliseen tilanteeseen Britanniassa

  8. 8

   Jäämies Ötzi kuoli täysin vatsoin, mutta nykyihmistä hänen viimeinen ateriansa voi hirvittää

  9. 9

   Espoolaisilta 13-vuotiailta löytyi huume­seulassa jopa viittä eri ainetta – Eräs poika yritti sekavassa tilassa kaupata rauhoittavia lääkkeitä lastensuojelun työntekijällekin

  10. 10

   Näistä syistä Kalastajatorppa on ylivoimainen paikka Trumpin yöpaikaksi

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Kuvataiteilija Ulla Rantanen on aina tiennyt, että myös hänessä asuu kapinallinen ja taistelija – Ujous vain esti sitä pitkään näkymästä
  3. Bloomberg: EU on määrännyt Googlelle 4,3 miljardin euron sakot kilpailun rajoittamisesta puhelimissa
  4. MM-jalkapalloa varten rakennetulla stadionilla karu kohtalo Volgogradissa – kuvat ja video kertovat mittavista vahingoista heti kisojen jälkeen
  5. Donald Trump antoi raivoa herättäneelle kommentilleen niin hämmentävän selityksen, ettei internet voinut muuta kuin keksiä siitä toinen toistaan tylympiä vitsejä
  6. Tavalliset suomalaiset voivat olla vaikeasti riippuvaisia lääkkeistä, arvioi asiantuntija: ”Lääkkeestä tulee ihmiselle tukikeppi”
  7. Viranomaisten rahkeet loppuivat Ruotsin metsäpaloissa – Apua saatu Italiasta asti, Suomi tarvitsee sammutuskalustonsa itse
  8. Ihminen voi hukkua täpötäydellä uimarannalla 30 sekunnissa kenenkään huomaamatta – ”Hukkuva ei näytä yleensä hukkuvalta”
  9. Tällainen on Suomi: Kun Trump ja Putin olivat poistuneet, presidentti Niinistö lähti terassille kuin kuka tahansa
  10. Queen-elokuvan traileri näyttää, miten Freddie Mercury liittyi kokoonpanoon – ja kuinka ainutlaatuisesta tarinasta ja musiikista on kyse
  11. Pariskunta kavalsi HJK:n junioreilta yli 10 000 euroa – oikeus antoi miehelle ehdottoman vankeustuomion
  12. Näytä lisää