Politiikka

Järjestöt vaativat perusturvan nostamista köyhyyden nujertamiseksi – Näin puolueet vastaavat

HS kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta kaksi kysymystä: Mistä niukkuudessa elävien epätoivon ja pettymyksen tunne kertoo ja mitä asialle pitäisi ensimmäiseksi tehdä.

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina laajan artikkelin niukkuudessa elävien suomalaisten kokemasta arjesta. Jutussa haastateltavat kuvasivat köyhyyden tuottamaa kurjuutta ja toivottomuutta. Artikkeli pohjautui HS:n tekemään kyselyyn, johon tuli yli neljätuhatta vastausta.

Lue lisää: 4000 talousahdingossa elävää vastasi HS:n niukkuuskyselyyn. Vastauksista vyöryi niin paljon vihaa ja itsetuhoisuutta, että kokeneet tutkijatkin järkyttyivät.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt pitävät köyhien tilanteen parantamisessa ensimmäisenä keinona perusturvan korottamista. HS:n haastattelemista asiantuntijoista enemmistö oli sitä mieltä, että nämä tuet eivät riitä kaikkien tarpeisiin.

Kun HS kysyi kaikkien eduskuntapuolueiden johtajilta, miten kurjuutta vastaan pitäisi taistella, vain osa puolueista oli samoilla linjoilla järjestöjen kanssa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Perusturvan korottamista vaativat vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta. Myös Sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin mukaan ”kaikkein heikoim­massa asemassa olevien ihmisten toimeen­tuloa ja palveluja on parannettava”. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan pitäisi ”huolehtia perustoimeentulon riittävyydestä”.

Rkp ehdottaa muun muassa paljon sairastavien omavastuiden yhdistämistä lääkkeissä, hoitokustannuksissa ja kuljetuskustannuksissa.

Kokoomus puolestaan vaatii sosiaaliturvan eri muotojen yksinkertaistamista ja korostaa työn merkitystä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

HS kysyi eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta tai varapuheenjohtajilta kaksi kysymystä.

1. Mistä rahapulassa ja niukkuudessa elävien epätoivon ja pettymyksen tunne kertoo?

2. Mitä asialle pitäisi ensimmäiseksi tehdä?

Li Andersson, puheenjohtaja, vasemmistoliitto

1. ”Artikkeli toi esille sen, miten ihmiseen vaikuttaa henkisesti se, jos joutuu joka päivä murehtimaan, miten saa rahat riittä­mään arkisten menojen katta­miseen. On luotu pysyvä kierre ja tilanne, jossa ihmi­sellä ei ole toivoa parem­masta eikä uskoa siihen, että heidän tilan­teensa tulee muuttu­maan.”


”Tämä johtuu monesta syystä. Yksi on se, että perus­turvan taso on yksin­kertaisesti liian alhai­nen. Se on niuk­kuutta luova tekijä erityisesti isom­missa kaupun­geissa, joissa asumisen kustan­nukset ovat nousseet. Asumisen kalleus vaikut­taa myös työtä­tekevien toimeen­tuloon ja lisää köyhyyttä sitä kautta.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Myös puheet siitä, että kyllä eriarvoisuus ratkeaa, jos ihmiset ottavat itseään niskasta kiinni ja menevät töihin, kertoo, että meillä on vallassa ihmisiä, joilla ei ole mitään tajua siitä arjesta ja tilanteesta, jossa moni pienituloinen elää. Sekin luo ymmärrettävästi turhautumista, suuttumista ja vihaa päättäjiä kohtaan.”

”Suomessakin olisi ison kollektiivisen asennemuutoksen paikka siinä, miten täällä – erityisesti oikealla laidalla – vähätellään köyhyyttä. Annetaan kuva, että kyse on yksittäisten ihmisten henkilökohtaisista epäonnistumisista eikä yhteiskunnan rakenteista ja asumiseen ja sosiaaliturvan rakenteisiin liittyvistä ongelmista.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

2. ”Tästä pitäisi tehdä vaaliteema. Huolehditaan siitä, että seuraava hallitus suhtautuu köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaan niin, että se on strateginen tavoite, joka ohjaa politiikkaa.”

”Kun sosiaaliturvaa uudistetaan, yhdeksi tavoitteeksi otetaan sen tason parantaminen sekä rakenteen muuttaminen niin, että vähennetään ihmisten toimeentulotuen tarvetta. Se on rakenneongelma, joka toistuvasti luo köyhyysloukkuja.”

”Köyhyydellä on monet kasvot, ja yhtä ratkaisua ei ole. Perusturvan parantaminen on kuitenkin ihan keskeisessä roolissa. Ja asumisen hinnan alentaminen.”

Sari Essayah, puheenjohtaja, kristillisdemokraatit

1. ”Siitä, että taloudellinen tilanne rajoittaa monen ihmisen perus­toimeentulon lisäksi mahdol­lisuuksia sosiaaliseen elämään ja oman perheen, muun muassa lapsien parem­paan tukemiseen, josta seuraa syylli­syyden, häpeän ja turhau­tumisen tunnetta.”

”Osalla ihmisiä myös työn puute määrit­telee vahvasti koke­musta oman identi­teetin vajavuudesta.”

2. ”Pitäisi huolehtia perus­toimeen­tulon riittävyy­destä, ja myös siitä, että työn ja sosiaali­turvan voisi sovittaa helpom­min yhteen. Myös sosiaali­työn tuki­palvelujen tulee olla parem­min saavutet­tavissa.”

Pekka Haavisto, puheenjohtaja, vihreät

1. ”Puhutaan noidankehästä, jossa taloudellinen niukkuus kuormittaa ihmistä, ja samaan aikaan terveyserot kasvavat. Ei ole mahdollisuutta käyttää kaikkia terveydenhoitopalveluita, joita tarvitsisi. Erilaiset sosiaaliset vaikeudet lisääntyvät. Köyhyyden noidan­kehä on nähtävissä. Se voi olla eläkeläis­köyhillä tai lapsi­perhe­köyhillä. Köyhyydellä on monet kasvot.”

”Suomessa voidaan sanoa, että ainakin puoli miljoonaa ihmistä elää tasolla, jossa perus­turvan taso ei ole riittävä ja jossa puhutaan köyhyyden ongelmista. Huonot asiat kasau­tuvat silloin samoille ihmisille ja samoille perheille.”

2. ”Ensim­mäinen asia olisi sosiaali­turvan perus­turva­etuuksien korotukset. Silloin puhutaan minimi­eläkkeistä ja työttömän perus­päivärahasta ja sen tyyppisistä. Samaan aikaan, jos voidaan vaikuttaa kuluihin, jotka ovat asumisen hinta, erilaiset sote-maksut ja muut, jotka muodostavat kohtuut­toman osan köyhimpien menoista.”

”Puhutaan varmaankin satasen korotuk­sista pienim­piin etuuksiin. Silloin päästäisiin tilannetta parantamaan.”

Jussi Halla-aho, puheenjohtaja, perussuomalaiset

1. ”Moni­mutkaisiin kysymyksiin halutaan taas yksin­kertaisia vastauksia. On vaikea antaa yksit­täistä vastausta. Esimerkiksi kansan­eläkeläisen köyhyys on hyvin erilaista kuin nuoren ihmisen köyhyys, eivätkä ratkaisut voi olla saman­laisia.”

2. ”Meille on tärkeää yhteis­kunnallinen oikeuden­mukaisuus varsinkin julkisen vallan käytön osalta. Julkisen vallan tulee pitää suoma­laisten puolta. Meitä häiritsee epäoikeuden­mukaisuus – ei olla köyhiä eikä kipeitä silloin, kun kyse on trendik­käistä meno­kohteista, mutta kun kyse on taval­lisista ihmisistä ja heidän vaikeuk­sistaan, niin ne eivät kiinnosta kuin vaalien alla.”

Anna-Maja Henriksson, puheenjohtaja, Rkp

1. ”Se kertoo siitä, että yhteis­kuntamme ei ole kaikin osin onnis­tunut. Edelleen on ihmisiä, jotka ovat hyvin köyhissä oloissa ja joissa yksinäisyys korostuu. Yhteisöl­lisyys ja sen tunne ei ole ulottunut heihin asti.”

”Tunnistan joitakin piirteitä, sillä tulen yksin­huoltaja­perheestä. Äitini jäi aikoinaan yksin. Tiedän mitä niukkuus voi olla. Tiedän myös sen miten tärkeää on, että on verkostoja, joka kannustavat. Joskus voi olla niin, että kunhan saa avun juuri sinä hetkenä, kun on heikoim­millaan, niin asiat voivat järjestyä.”

2. ”Yksin­huoltajien lapsi­lisän korotus eli yksin­huoltaja­korotus tulisi korottaa. Nyky­järjestelmässä on epäkohta, että yksin­huoltaja, joka on vailla työtä ja nostaa toimeen­tulotukea, ei saa yksin­huoltajan lapsilisä­korotusta ollenkaan. Se vähennetään toimeentulotuesta. Tämä pitäisi purkaa, se on epäoikeudenmukaista.”

”Toinen asia on pienillä eläkkeillä elävien, paljon sairastavien omavastuut sekä lääkkeissä hoitokustannuksissa että kuljetuskustannuksissa. Nämä omavastuut lasketaan erikseen, mutta niille pitäisi saada yksi yhteinen omavastuukatto. Nyt erilaisia lääkkeitä ja hoitoja tarvitsevalla omavastuu nousee yli tuhanteen euroon. Se on paljon.”

”Kolmanneksi kunnilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia saada lapsiperheille ja varsinkin yksinhuoltajaperheille kunnallista kotiapua silloin kun on hätä.”

Sanna Marin, 1. varapuheenjohtaja, Sdp. Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne oli estynyt vastaamasta sairausloman vuoksi.

1. ”Ihmisten tarinat kuvaavat sitä karua todellisuutta, jossa moni tällä hetkellä elää. Sipilän hallituksen tekemät leikkaukset koulutukseen ja palveluihin sekä vauraita suosiva tulonjakopolitiikka ovat entisestään kasvattaneet tulo- ja hyvinvointieroja ihmisten välillä. Rahaa on riittänyt suurituloisten veronkevennyksiin, mutta ei pienituloisten tilanteen parantamiseen. Päinvastoin, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluita ja toimeentuloa on heikennetty.”

”Köyhyydessä elävien lasten luku­määrä on noussut 150 000 lapseen ja entistä useampi joutuu turvau­tumaan järjestöjen apuun selvi­täkseen arjessa. Tämä on väärin ja suunta on muutet­tava.”

2. ”Ainoa oikea ja inhimil­linen johto­päätös on, että kaikkein heikoim­massa asemassa olevien ihmisten toimeen­tuloa ja palveluja on parannettava. Sdp haluaa työelämän, jossa palkalla tulee toimeen ja sosiaaliturvan, joka on yksilön näkökulmasta yksinkertaisempi ja joustavampi ja joka vähentää köyhyyttä.”

”Olemme esittäneet sosiaaliturvan uudistamista yleisturvamallin pohjalta. Se takaa toimeentulon ja tarvittavat palvelut vaihtuvissa elämäntilanteissa sekä helpottaa työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. Myös koulutuksen resursseja on lisättävä.”

”Meille on ensiarvoisen tärkeää parantaa lasten ja nuorten välistä tasa-arvoa toimivan ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kautta. Jokainen ansaitsee ihmisarvoisen elämän sekä apua ja toivoa, kun elämässä tulee vaikeuksia vastaan.”

Petteri Orpo, puheenjohtaja, kokoomus, valtiovarainministeri

1. ”Helsingin Sanomien artikkeli oli surullista luettavaa. Suomessa, maailman onnellisimmassa maassa, on paljon osattomuutta, ahdinkoa ja syrjäytymistä. On erityisen huolestuttavaa, että syrjäytyminen ja ongelmat kasaantuvat ja jatkuvat yli sukupolvien.”

”Oli pysäyt­tävää lukea esi­merkiksi niistä ahke­rasti työtä tekevän yksin­huoltajan koke­muksis­ta, että palkalla ei tule toimeen ja että apua ei saa. Mihin ne yhteis­kunnan rahat oikein menevät, kun palvelujen piiriin tuntuu olevan vaikeaa päästä eikä kenel­läkään ole kokonais­käsitystä apua tarvit­sevan tilanteesta, hän kysyi.”

”Tässä onkin se villa­koiran ydin: voimme luvata aina vain lisää rahaa, mutta yhtälössä pitää olla mukana byro­kratian purka­minen, järjestelmien yksinkertais­taminen ja ihmisen nostaminen keskipisteeksi. Ihmisen pitää saada kokea, että hän itse vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Tämä ei nykyään toimi niin kuin pitäisi.”

2. ”Perinteinen kokoomuslainen ajattelu lähtee siitä, että jokaisen työkykyisen pitää voida löytää työtä – mutta pitää myös voida tulla palkallaan toimeen. Niitä, jotka eivät voi tehdä työtä, autetaan. Nykypäivänä on käynyt vielä entistä selvemmäksi, että lisäksi sosiaaliturvan eri muotoja pitää yksinkertaistaa.”

”Me kokoomuksessa ajattelemme myös, että yhteiskunnassa ongelmia pitää pyrkiä ehkäisemään ennalta jo varhain. Lasten osalta työ syrjäytymisen ehkäisemiseksi alkaa päiväkodeissa. Tämän hallituksen aikana olemme tuoneet yli 15 000 lasta maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Perheiltä säästyy satasia päiväkotimaksuissa.”

”Työskentelemme sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi ainakin yksi mieluisa harrastus. Vähimmäispäivärahoja on korotettu ja ylivelkaantuneita autetaan. Tärkeintä on, että 120 000 suomalaista on saanut työtä.”

Juha Sipilä, puheenjohtaja, keskusta, pääministeri

1. ”Minusta se kertoo siitä, että taloudellinen niukkuus ja taistelu perustarpeiden tyydyttämisestä vie ihmisen voimavarat, nakertaa itsetuntoa ja syrjäyttää monella tapaa yhteiskunnasta. Vastaavat tarinat ovat tuttuja myös säätiömme kautta.”

”Valitet­tavasti turvaverk­komme ei ole aukoton. Rahan lisäksi tarvitaan parem­pia palvelu­kokonai­suuk­sia.”

2. ”Perus­turvaa on vahvistettava jo ennen sosiaali­turvan kokonais­uudistusta, koska sosiaali­turvauudis­tuksen toteuttaminen vie useamman vaalikauden.”

”Olemme korottaneet pienimpiä päivärahoja ja takuueläkettä enemmän kuin indeksikorotusten jäädyttäminen on leikannut. Myös lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on nostettu, opintotukeen on tehty huoltajakorotus, sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittamista helpotettu ja yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työttömyysturvaa parannettu. Pitkäaikaistyöttömyys, joka on usein talousvaikeuksien syynä, on puolittunut huippuluvuista tämän hallituskauden aikana.”

”Näitä toimia pitää jatkaa. Pienimpiä etuuksia ja takuueläkettä on jatkossakin korotettava. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa Suomen on parannettava sosiaaliturvajärjestelmäämme perustulon suuntaan, nykyistä yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi. Tämä tarkoittaa myös osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantamista.”

”Kun omat voimat ovat vähissä, apua pitää saada matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman pitkälti yhdestä paikasta.”

Sampo Terho, puheenjohtaja, siniset, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri

1. ”Vaikka köyhyydessä olevien määrä on Suomessa vähentynyt, se tuskin lohduttaa heitä, joille köyhyys on arkitodellisuutta. Epätoivon ja pettymyksen tunne kertoo usein tulevaisuudenuskon puutteesta, näköalattomuudesta.”

”Työ­paik­kojen lisään­tymi­nen on pa­rasta lää­kettä köy­hyyteen. Työtä onkin nyt parem­min tar­jolla kuin muu­tama vuosi sitten, mutta teh­tävää vielä on. Poliiti­koilla on tässä suuri vastuu.”

2. ”Työttömyyden vähentämistä pitää jatkaa, mutta niukkuudessa eläviä on valitettavasti tulevina vuosinakin. Hattu kourassa ei kenenkään pitäisi joutua kulkemaan, vaan julkisen puolen tulisi tarjota aktiivisesti tukea, jota tarvitaan ja johon oikeus on. Siksi sosiaaliturvan pitää olla erilaisten etuuksien tilkkutäkin sijaan yhtenäinen turvaverkko, johon jokainen voi luottaa.”

”Verotusta tulisi muuttaa siten, että vähäisenkin työn vastaanottaminen olisi aina ihmiselle kannattavaa. Käänteinen tulovero on tähän oiva tapa. Työttömyysturvan osalta tulisi laajentaa ansiosidonnaisuus koskemaan kaikkia.”

Essayah, Marin, Orpo, Sipilä ja Terho vastasivat sähköpostitse.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Lähes kaikki kuntohiihtäjät sortuvat kahteen perusvirheeseen, jotka korjaamalla eteneminen helpottuisi hetkessä

  2. 2

   Saara Aallon ”Spice Girl -jäsenyys” näyttäisi perustuvan ainakin osittain Mel C:n maalis­kuiseen kohteliaisuuteen – Britti­lehti ei siteeraa kohtaa, jossa ”Sporty Spice” kertoo vain vitsailevansa

  3. 3

   ”Maailman söpöin koira” Boo kuoli omistajansa mukaan sydänsuruun – Julkkiskoiralla yli 16 miljoonaa seuraajaa Facebookissa

  4. 4

   Viihteen veteraani Danny teki virhearvion ja esitti jäähyväiskonsertissaan Vain elämää -hittejä – mutta vanhat iskelmäklassikot kuulostivat paremmilta kuin koskaan

  5. 5

   Mahdollisesti maailman suurin valkohai tallentui videolle Havaijilla – Sukeltajat pääsivät niin lähelle kuusimetristä jättiläistä, että pystyivät koskettamaan sitä

  6. 6

   Tältä näyttää Redi arkisena aamu­päivänä – Yrittäjät kertovat, miltä kauppa­keskuksen tilanne vaikuttaa nyt

  7. 7

   Banksyn maalaus ilmestyi ennen joulua yllättäen autotallin seinään – nyt tallin omistava terästyöläinen myi sen kuusinumeroisella summalla

  8. 8

   Tämä asia sinun pitää muuttaa elämästäsi nyt, jotta olet kesäkuussa viisi kiloa kevyempi

   Tilaajille
  9. 9

   Mitä jos Suomi söisi koko vuoden kuten tammikuussa? Muutos kansan­terveyteen olisi mullistava, ellei ryhti­liike lopahtaisi jo helmikuussa

  10. 10

   Trumpilta odotetaan uutta tarjousta demokraateille – Presidentti lupasi ”merkittävän ilmoituksen” illan puheessaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tältä näyttää Redi arkisena aamu­päivänä – Yrittäjät kertovat, miltä kauppa­keskuksen tilanne vaikuttaa nyt

  2. 2

   Viihteen veteraani Danny teki virhearvion ja esitti jäähyväiskonsertissaan Vain elämää -hittejä – mutta vanhat iskelmäklassikot kuulostivat paremmilta kuin koskaan

  3. 3

   Tämä asia sinun pitää muuttaa elämästäsi nyt, jotta olet kesäkuussa viisi kiloa kevyempi

   Tilaajille
  4. 4

   Vakava vaaratilanne Helsinki-Vantaalla: Matkustajakone laskeutui varatulle kiitotielle

  5. 5

   Suomi voisi nollata päästönsä, mutta mitä se vaatii? Tällaista olisi elämä hiili­neutraalissa Suomessa vuonna 2035

   Tilaajille
  6. 6

   Banksyn maalaus ilmestyi ennen joulua yllättäen autotallin seinään – nyt tallin omistava terästyöläinen myi sen kuusinumeroisella summalla

  7. 7

   Saara Aallon ”Spice Girl -jäsenyys” näyttäisi perustuvan ainakin osittain Mel C:n maalis­kuiseen kohteliaisuuteen – Britti­lehti ei siteeraa kohtaa, jossa ”Sporty Spice” kertoo vain vitsailevansa

  8. 8

   Lähes kaikki kuntohiihtäjät sortuvat kahteen perusvirheeseen, jotka korjaamalla eteneminen helpottuisi hetkessä

  9. 9

   Naisen kotoa Itä-Helsingistä löytyi 26 erittäin huonokuntoista koiraa – Kaikki lopetettiin, mahdollisesti vesikauhuisia koiria on myyty eteenpäin

  10. 10

   Hän hyökkää, haukkuu ja saa ilonsa toisen nujertamisesta – Sadistisen persoonallisuus­häiriön piirteitä ilmenee aivan tavallisilla ihmisillä, ja tällainen se on

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Vuosaarelaisen kaunottaren turhamaisuus pöyristyttää ihmisiä – Mutta lopulta he itkevät, sillä Jasmin Koskirannan tarina onkin suurempi

   Tilaajille
  2. 2

   Keksijänero loi miljardituotteen ja joutui tyttärensä syrjäyttämäksi – Suomalaista Polaria ja sen perustajan traagista kohtaloa ympäröi hiljaisuuden muuri

   Tilaajille
  3. 3

   Nämä sanat kannattaisi sanoa monelle vanhemmalle, vaikka minut ne saivatkin itkemään

  4. 4

   Vuoden paras Fingerpori -äänestys keräsi yli 23 000 ääntä – ”Hieno valinta”, toteaa Pertti Jarla yleisön suosikista ja paljastaa omansa

  5. 5

   Radikaalit pääsivät niskan päälle perussuomalaisten nuorisojärjestössä – suljetulla keskustelupalstalla julistetaan rotuoppia ja haukutaan Halla-ahoa

   Tilaajille
  6. 6

   Pilapiirtäjä Ville Ranta teki piirroksen Oulun seksuaali­rikoksista ja sohaisi muurahais­pesään – Facebook jäädytti tilin, mutta se ei Rantaa hetkauta, sillä hän ei ole ensi kertaa asialla

  7. 7

   Sähköhammasharjakin voi jättää hampaat likaisiksi – yleinen harjaustekniikka pilaa koko sähköharjan idean, sanoo asiantuntija

  8. 8

   Miksi suomalaismiehet hakevat puolisonsa Aasiasta? Tästä kertoo Ylen Tuontirakkautta-sarja, joka suututti osallistujapariskunnan

  9. 9

   Autoista tuli niin hyviä, että kuljettajien ajotaidot romahtivat – tämä perusasia unohtuu monelta ja talvella sen kuulee lähes joka risteyksessä

  10. 10

   Tällainen on kahdeksan lapsen hyväksikäyttö­tapaus: Kalliolaismies saalisti tyttöjä Instagramissa – Tuomittu pyysi 14-vuotiasta tyttöä vaikenemaan seksistä

  11. Näytä lisää