Politiikka

Oikeuskanslerilta harvinainen kannanotto kesken tiedustelu­lakien säätämisen: Supon valta­oikeudet kasvavat poikkeuksellisen isoiksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ottaisi suojelupoliisin (Supo) tehtävät ja valtaoikeudet tarkasteluun 2–3 vuoden päästä. ”Olen yleensä ollut varovainen ottamaan kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin, mutta tässä on kyse perusoikeuksien toteutumisesta.”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ottaisi suojelupoliisin (Supo) tehtävät ja valtaoikeudet sekä niiden käytön tarkasteluun 2–3 vuoden päästä. Syynä perusteelliselle arvioinnille on se, että uusien tiedustelulakien myötä Supolle muodostuu oikeuskanslerin mukaan poikkeuksellisen laaja-alaiset valtaoikeudet sekä pääsy erilaisiin rekistereihin.

Oikeuskansleri sanoo ottavansa poikkeuksellisesti kantaa suojelupoliisin asemaan kesken tiedustelulakien säätämisen. Eduskunta keskustelee ja päättää tiedustelulakien sisällöstä keskiviikkona.

Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella Suomen ylin laillisuusvalvoja.

”Olen yleensä ollut varovainen ottamaan kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin, mutta tässä on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. Tuleva Supon arviointi on osa perusoikeusmyönteistä lainsäädäntötapaa ja lakien soveltamista”, oikeuskansleri Pöysti sanoo.

Syynä kannanottoon nyt on se, että Supolle on muodostumassa kaksoisrooli poliisina ja tiedustelupalveluna, kun tiedustelulait tulevat voimaan.

Tiedustelulakien tarkoituksena ei ole hankkia tietoa rikostutkintaa varten, mutta Supolle jää salaisia tiedonhankintaoikeuksia rikosten ennaltaehkäisemiseen ja paljastamiseen. Siihen Supo saa käyttää muun muassa telekuuntelua ja televalvontaa.

Puhtaat siviilitiedustelupalvelut joutuvat yleensä luopumaan poliisin valtaoikeuksista, mutta Suomessa syntyvä tiedustelupalvelu Supo säilyttää osin asemansa poliisina.

Supo saa tiedustelulain myötä käyttöönsä uudet salaiset tiedusteluoikeudet, joita se voi käyttää ilman rikosepäilyä. Samalla Supo jää osaksi poliisia ja saa käyttää poliisilaissa määriteltyjä salaisia pakkokeinoja sekä poliisin tietojärjestelmiä.

Kyse on ennen varsinaista esitutkintaa käytettävistä salaisista tiedonhankintakeinoista, joita Supo käyttää rikosten ennaltaehkäisemisen ja paljastamisen tarkoituksessa. Supon oikeudet käyttää ennakolta telekuuntelua laajenivat 2011 terrorismirikoksista myös maanpetos- ja vakoilurikosten estämiseen ja paljastamiseen.

”Tämä tarkoittaa sitä, että Supon toimintapaletti on hyvin laaja-alainen. On erityislaatuinen tilanne länsimaissa, että samassa organisaatiossa on näin laajalti molempia salaisia tiedonhankintakeinoja”, oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo.

Oikeuskansleri Pöysti mainitsee, että osassa länsimaita – kuten Britanniassa – pidetään tärkeänä, että poliisi ja tiedusteluviranomainen ovat erillisiä. Britanniassa tiedustelulla on satojen vuosien ”varsin kehittyneet” perinteet.

Pöystin mukaan suomalainen malli luo lisähaasteen Supon valvonnalle.

”Kansainvälinen ihmisoikeusnormisto edellyttää selkeästi sitä, että mitä enemmän valtuuksia sitä vahvempia väärinkäytösten estäviä mekanismeja tarvitaan”, Pöysti sanoo.

Oikeuskanslerin mukaan tämä ei koske vain valvontaa, vaan myös tiedustelu- ja rikostietojen käyttömahdollisuutta eli luovuttamista Suposta rikospoliisin käyttöön.


Oikeuskanslerin mukaan suomalaisella mallilla on myös hyvät puolensa.

”Kansallisen turvallisuuden intressi tietyltä osin puoltaa tätä yhdistelmää pienessä maassa, koska meihin kohdistuu monenlaisia uhkia. Mutta palomuurien ja roolien selkeyden kannalta erillisyys on yleensä perustelluin ratkaisu.”

Tiedustelulakien myötä Supo luopuu 30 vuotta sitten saamastaan oikeudesta tehdä esitutkintaa. Tätä oikeutta Supo on käyttänyt hyvin harvoin: esimerkiksi terrorismirikosten esitutkinnan Supo on siirtänyt kokonaan keskusrikospoliisille.

”Kyllä tässä toisaalta iso ja perusteltu askel otetaan, kun Supon esitutkintaoikeudet poistetaan”, Pöysti sanoo.

Suojelupoliisin napanuora esitutkintaan ei katkea kokonaan, sillä tiedustelulakien mukaan Supo voisi edelleenkin ”osallistua tarpeen mukaan” esitutkintaan asiantuntijaviranomaisen ominaisuudessa.

Uutta siviili- ja sotilastiedustelulakien pykälissä on sekin, että ne antavat suomalaisille virkamiehille oikeuden rikkoa toisten maiden lainsäädäntöä niiden alueella. Hallituksen esityksen mukaan kyse on salaisista tiedustelumenetelmistä, mutta lainrikkomukset voivat tarvittaessa olla muutakin toimintaa.

Tällöin kyse olisi sen harkitsemisesta, onko toiminnasta kansalliselle turvallisuudelle aiheutuva etu selvästi suurempi kuin siihen liittyvät riskit, hallituksen esitys määrittelee.

Suomi on siis tarvittaessa valmis osallistumaan vakoojamaailman kovimpiin operaatioihin Yhdysvaltain CIA:n ja Venäjän SVR:n tapaan. Kyseessä on myös kulttuurisesti iso askel, kun käsite kansallinen turvallisuus tulee toden teolla käyttöön pienessä Suomessa.

”Tämä tyypillistä kansallinen turvallisuus -ajattelua ja siinähän voi käydä huonostikin. Ja siksi on tärkeää, että laissa selvästi on säädelty valtuudet ja rajat”, Pöysti sanoo.

Tiedustelumaailman uudet entistä isommat riskit on otettu huomioon lainvalmistelussa, vaikka sitä on lakiesityksistä vaikea havaita.

Siviili- ja sotilastiedustelulakien pykälät on nimittäin kirjoitettu niin, että käytännössä pieleen menneistä tiedusteluoperaatioista vastuun kantaa aina suojelupoliisin päällikkö tai sotilastiedustelun päällikkö. Heitä korkeammalla olevat kuten ministerit, pääministeri ja tasavallan presidentti voivat muodollisesti säilyttää kasvonsa ja asemansa, vaikka antavatkin tiedustelutehtäviä ja tietävät operaatioista.

”Tasavallan presidentin ja ministerivaliokunnan yhteiskokous antaa yleisluontoisen toimeksiannon sotilastiedustelun painopisteistä ja saa tuloksista säännöllisesti yleisemmän selvityksen”, Pöysti sanoo.

Oikeuskanslerin mukaan silmiinpistävää on, että lain perustelujen mukaan tiedusteluselvityksessä ”ei olisi kyse laillisuusvalvonnasta”, vaan tiedonhankinnan tuloksien kertomisesta.

”Tästä luen, että tiedusteluoperaation isosta virheestä vastaa aina tiedustelupäällikkö eikä tasavallan presidentti tai puolustusministeriö”, Pöysti sanoo.

Hänen mukaansa tällainen ajattelu on perusteiltaan tervettä, sillä näin lainsäätäjä erottaa tiedustelun strateginen ja operatiivisen työ toisistaan. Kansallisen turvallisuuden määrittelyn ja operaatioiden toteutuksen välillä pitää olla selvä ero.

”Hyvä puoli on se, että ratkaisu estää tiedustelukoneiston käyttämisen poliittiseen tarkoitukseen. Jos vaikka huonona hetkenä ja toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa tuleva pääministeri tai tasavallan presidentti saisi kiusauksen kerätä tietoa esimerkiksi oppositiosta.”

Oikeuskansleri Pöysti myöntää, että tällaiset uhkakuvat kuulostavat nyky-Suomessa vainoharhaiselta. Hänellä on kuitenkin kokemusta siitä, että ne sellaiset epäilyt saattavat konkretisoitua helposti.

”Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF) selvitimme kysymystä, oliko komission silloinen puheenjohtaja antanut suullisesti liian laajan toimeksiannon OLAF:n pääjohtajalle, jotta yhdestä komissaarista olisi päästy eroon”, OLAF:in valvontakomitean puheenjohtajana 2014–2015 työskennellyt Pöysti mainitsee esimerkin tiedusteluoikeuksien mahdollisesta väärinkäytöstä.

Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan OLAF:n agentit olivat muun muassa kopioineet salaa komissaarin matkapuhelimen sisällön ja tunkeutuneet löytyneen salasanan avulla hänen sähköpostiinsa sekä kopioineet teletunnistetietoja. Lopulta EU:n terveyskomissaari John Dalli joutui eroamaan vuonna 2012 tehtävästään tupakkalainsäädäntöön liittyvän korruptioskandaalin vuoksi.

Belgiassa taas käydään oikeutta silloista OLAF:n johtajaa vastaan puhelinsalaisuuden loukkaamisesta, kun todistajan ja epäillyn välinen puhelinkeskustelu nauhoitettiin salaa epäillyltä.

”Innokas tutkija haluaa käyttää kaikki lain suomat keinot ja joskus vähän ylikin – toki hyvässä tarkoituksessa. Siksi katvealueita sääntelyyn ja valvontaan ei saa jäädä”, Pöysti sanoo.

Viimeistään 2–3 vuoden päästä joudutaan miettimään sitäkin, tulisiko Supon ja sotilastiedustelun päälliköille räätälöidä kultainen kädenpuristus. Kultaisia kädenpuristuksia on maksettu esimerkiksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajille silloin, kun he joutuvat eroamaan tehtävästään ilman selvästi osoitettavaa laiminlyöntiä.

”Sellaistahan ei ole aikaisemmin ollut, mutta se voi olla tarpeen. Paikka voi osoittautua tuulisemmaksi kuin on odotettu”, Tuomas Pöysti sanoo.

Tuulisuudella Pöysti tarkoittaa juuri sitä, että tulevassa tiedustelumaailmassa on enemmän riskejä kuin perinteisellä turvallisuuspoliisin toimialalla, jota suojelupoliisi on kohta 70 vuotta edustanut.

Pöysti huomauttaa, että tiedustelutoiminnassa myös strateginen taso eli tasavallan presidentit ja ministerit vaativat valvontaa. Se on lankeamassa oikeuskanslerin viraston harteille.

”Kun tasavallan presidentin ja valtioneuvoston laillisuuden valvonta yleensä kuuluu oikeuskanslerille, niin tiedustelun strategisen päätöksenteon valvonta on myös tulossa minunkin murheekseni. Valvon sitä, että tasavallan presidentin ja ministerivaliokunnan antamat toimeksiannot tiedustelulle pysyvät asianmukaisella tasolla”, Pöysti sanoo.

Perustuslain mukaan oikeuskansleri saa tietää valvontaansa varten tarvittavat tiedot eli tulevaisuudessa tarvittaessa myös tiedustelutoiveet. Jo nykyisin oikeuskanslerin tietoon tulevat hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokousten asialistat.

Supon ja sotilastiedustelun varsinaista tiedustelutoimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu, jonka hakuilmoitus oli mediassa viime sunnuntaina.

Supo: Elementtejä tiedustelupalvelusta, turvallisuuspalvelusta ja turvallisuuspoliisista

Helsingin Sanomat kysyi suojelupoliisilta muun muassa, mikä Supon toiminnassa muuttuisi, jos Supo luopuisi kokoaan asemastaan poliisina. HS kysyi esimerkiksi mistä poliisin rekistereistä Supo joutuisi tuolloin luopumaan.

Supo vastasi kertomalla, miten sen nykyiseen ja tulevaan asemaan on päädytty.


Suojelupoliisin mukaan sisäministeriön työryhmä linjasi Supon roolia loppuraportissaan vuonna 2014.

”Työryhmä päätyi tuolloin siihen, että Suomen olosuhteisiin ei sellaisenaan sovi ratkaisu, jossa suojelupoliisi olisi pelkästään tiedustelupalvelu. Työryhmä päätyi malliin, jossa yhdistetään elementtejä tiedustelupalvelusta, turvallisuuspalvelusta ja turvallisuuspoliisista”, Supo kirjoittaa vastauksessaan.

Suojelupoliisin mukaan sen nykyinen hallinnollinen asema sisäministeriön alaisena poliisiyksikkönä pohjautuu tähän raporttiin.

”Toisenlaisen mallin pohtiminen ei ole ainakaan tässä kohtaa ajankohtaista. Emme siis ole tehneet nyt arvioita kysymistäsi asioista, vaan kehitämme toimintaamme valtionjohdon linjausten mukaisesti”, Supon vastaa kysymyksiin.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kartta näyttää miltä Helsingin alueilta sijoittajat himoitsevat asuntoja

  2. 2

   Lapsen kiukun laannuttamiseen on yksi, yksinkertainen keino

   Tilaajille
  3. 3

   Helsingin eteläiseen kärkeen suunnitellaan koteja yli 7 000 ihmiselle – Tie pois vie tuskaisen ruuhkasumpun kautta

  4. 4

   Yksi katse muistuttaa toivon heittäneestä lama-Suomesta – Iltalypsyn karjakko kertoo, miten syntyi armoton satiiriohjelma, jota ei enää voisi tehdä

   Tilaajille
  5. 5

   Lapsen raiskauksesta tuomittu selvisi ehdollisella tuomiolla, koska vankila olisi haitannut miehen ”sosiaalista selviytymistä” – miksi tekijän oma selviytyminen vaikuttaa rangaistukseen?

   Tilaajille
  6. 6

   Opettaja kirjoitti HS:ssa jättävänsä heikoimmat heitteille, ja ilmiön tunnistaa myös OAJ: ”entisiä tarkkislaisia” on siirretty ilman tukea tavallisiin luokkiin

  7. 7

   Selvitys: Viranomaiset eivät löydä käyttöä kansalaispalveluksen suorittaneille

  8. 8

   Flunssat harvenivat, kun askelissa tuli kymppitonni täyteen

  9. 9

   En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

  10. 10

   Tutkijat: Ilmastonmuutoksen kieltäjien jääkarhuväite tukeutuu yhteen lähteeseen, joka ei perustu tieteeseen

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Junes Lokka on kutsunut itseään ”läpällä” rasistiksi, mutta saiko Johanna Vehkoo tehdä niin vakavissaan? Tätä pohdittiin tänään oikeudessa

  2. 2

   Kartta näyttää, miten ylivoimaisesti yksi automerkki on valloittanut Helsingin seudun

   Tilaajille
  3. 3

   En pystynyt keskittymään, ja kaikki ylimääräinen aika oli maailmasta kadonnut. Löysin tähän syypään luikertelemasta sänkyni takaa.

  4. 4

   Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes testikäyttöön

  5. 5

   Legendaarinen Roudasta rospuuttoon -sketsi ei olisi syntynyt ilman Petteri Summasen omaa tragediaa: ”Lapsuuteni oli turvallinen ja ihana, ja yhtäkkiä se loppui”

   Tilaajille
  6. 6

   Maailman ehkä harvinaisin muumimuki tulee myyntiin huhtikuussa huutokaupassa Turengissa

  7. 7

   20 vuotta sitten The Matrix muutti tapaamme katsoa elokuvaa – Nyt feminismiä vihaava äärioikeisto käyttää sitä hyväkseen tavalla, jota tekijät eivät koskaan olisi uskoneet mahdolliseksi

   Tilaajille
  8. 8

   Harvinainen möhkäkala ajautui rantaan Australiassa, jopa tuhat­kiloiseksi kasvavaa eläintä luultiin ensin laivan hylyksi

  9. 9

   Helsinkiläis­naisen patjan alta löytyi testamentti, joka käynnisti sotkuisen riidan: Korkein oikeus jätti rahoja vaatineet hyvän­tekeväisyys­järjestöt nuolemaan näppejään

  10. 10

   Sdp:n etumatka kasvoi, keskusta heikkeni yhä – HS-gallup paljastaa asetelmat, joista ehdokkaat lähtevät vaalikentille

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lars Kihlström halusi uskoa hyvää isästä, mutta lopulta hän itki – Suomalaisen SS-miehen päiväkirjasta löytyi lause, joka kyseenalaistaa historian­kirjoituksen

   Tilaajille
  2. 2

   Kuvilleni saa nauraa, sanoo Iiu Susiraja, mutta hiljenee kun katselee lukioaikaista valokuvaa itsestään

  3. 3

   Uuden-Seelannin terrori-iskusta epäilty sai murhasyytteen, ainakin 50 ihmistä kuollut

  4. 4

   Kun Siskonpedistä tuttu Niina Lahtinen vei yksivuotiaansa päiväkotiin, vanhempainiltaan kutsuttiin psykologi paikalle: ”Vastuu ja syyllistäminen lankeavat lähinnä naisille”

   Tilaajille
  5. 5

   Missä on nainen, joka hyppäsi takaisin autoonsa ja hylkäsi pyöräilijän kuolemaan suojatielle? Vantaan poliisilta on loppumassa keinot poikkeuksellisen yliajotragedian selvittämisessä

   Tilaajille
  6. 6

   Sami Hedberg nauraa sketsisarjassaan homoille, venäläisille ja saamelaisille, Sami Hedbergille eivät naura edes lapset

  7. 7

   Junes Lokka on kutsunut itseään ”läpällä” rasistiksi, mutta saiko Johanna Vehkoo tehdä niin vakavissaan? Tätä pohdittiin tänään oikeudessa

  8. 8

   Jussi Halla-aho ei ole muuttunut, mutta hän on oivaltanut jotain

  9. 9

   Uusi liikunta­trendi parantaa terveyttä nopeasti, ja kenellä tahansa on siihen aikaa

   Tilaajille
  10. 10

   ”Suurin osa ihmisistä ei tajua, mistä siinä puhutaan” – Satumaa-tango täyttää 20 vuotta ja nyt Maija Vilkkumaa kertoo, miksi biisi saattoi sanoittaa perussuomalaisten nousun

   Tilaajille
  11. Näytä lisää