Politiikka

Ylimmät laillisuusvalvojat kehottavat eduskuntaa täsmentämään tietoliikennetiedustelun hakuehtoja – antavat käytännössä tuen twiittaaville perustuslaki­professoreille

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsovat, että hallintovaliokunnan mietintö oli muodollisesti juuri ja juuri perustuslain mukainen, mutta kehottavat täsmentämään useita tiedustelulakien kohtia.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kehottavat eduskunnan valiokuntia täydentämään sääntelyä, jonka perusteella kansalaisten internetliikennettä saa seurata ja suodattaa valtakunnan rajoilla. Ylimmät laillisuusvalvojat katsoivat lausunnoissaan keskiviikkona, että tämä tapahtuu määrittelemällä hakuehdot nykyistä täsmällisemmin.

Käytännössä ylimmät laillisuusvalvojat asettuvat professoreiden Juha Lavapuron ja Martin Scheininin taakse. Lavapuro ja Scheinin pysäyttivät tiedustelulakien etenemisen eduskunnassa viime viikolla muutamalla twiitillä, kun eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) veti hätäjarrusta ja palautti tiedustelulait valiokuntiin.

Martin Scheinin nosti viime viikolla räikeäksi viestintäsalaisuuden loukkaukseksi sen, että Supo ja sotilastiedustelu pääsevät seulomaan Suomen rajat ylittävää internetliikennettä liian vapaasti. Kyse on siitä, millaisen hakuehdon perusteella suodatus nappaa internetliikennettä viranomaisten avattavaksi ja luettavaksi eli tietoliikennetiedustelusta.

Uhkakuvana on ollut, että liian väljästi määritelty laki voisi johtaa kohdentamattomaan valvontaan ja siten esimerkiksi sivullisten viestien tarkkailuun. Pohjimmiltaan kysymyksenä on, millainen hakuehto on hyväksyttävä eli miten tiedustelutehtävässä saa kerätä tietoa ja miten ei.

Tiedustelun tekijät voisivat määritellä esimerkiksi, että arabialaisilla tai kyrillisillä kirjaimilla kirjoitetut ja vaikkapa Android-käyttöjärjestelmästä lähetetyt viestit, jotka suuntautuvat tiettyihin verkko-osoitteisiin, tulisivat tiedustelijoiden syyniin. Kiistassa on kyse siitä, kuinka tarkasti tai väljästi nämä ehdot on määriteltävä.

Nyt ylimmät laillisuusvalvojat ovat asettuneet tukemaan professorien kantaa siitä, että hakuehdot tulee määritellä lakiin tarkemmin kuin eduskunta on mietinnöissä ehdottanut.

Pöystin mukaan hakuehdot tulee rajoittaa sellaisiin ehtoihin, jotka ovat välttämättömiä tiedustelutehtävän suorittamiseen.
Perustuslakiasiantuntijat katsoivat viime viikolla, että eduskunta oli ottamassa käsittelyyn perustuslain vastaisia tiedustelulakiesityksiä. Näin pääsi professorien mielestä käymään, koska hallintovaliokunta ei ottanut riittävästi huomioon perustuslakivaliokunnan kantoja.

Oikeuskansleri Pöysti katsoi lausunnossaan keskiviikkona, että hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan mietinnöt eivät ole perustuslain vastaisia. Hän pitää kuitenkin perusoikeuksien kannalta perusteltuna jonkin verran täsmällisempää sääntelyä tietoliikennetiedustelun hakuehdon tai hakuehdon joukon määrittelyyn.

”Kyse on nimenomaan hakuehtojen kohdentamisen yleisistä perusteista ja siitä, että hakuehdot eivät johda tarpeettomaan tiedon kertymiseen ja että hakuehdot rajoitetaan niihin, jotka ovat välttämättömiä kyseisen tiedustelutehtävän suorittamiseen”, Pöysti kirjoittaa lausunnossaan perustuslakivaliokunnalle.

Sotilastiedustelulain osalta Pöysti katsoo, että laki on syrjinnän kieltoa koskevia varauksia lukuun ottamatta perustuslain mukainen.Pöysti kirjoittaa pitävänsä hallintovaliokunnan mietinnössä esitettyä sääntelyä ”tältä osin vähimmäisvaatimukset juuri ja juuri täyttävänä, mutta tarkempi sääntely olisi perusteltua perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta”.

”Pitäisin tätä huomiota myös hallintovaliokunnan mietinnön osalta yhtenä painavimmista. Perustuslakivaliokunnan olisikin vakavasti harkittava tältä osin sääntelyn täydentämistä”, oikeuskansleri ohjeistaa perustuslakivaliokuntaa.

Tiedustelulakien virkamiesvalmistelijat ovat olleet sitä mieltä, että täsmälliset hakuehdot määritellään käytännön tiedustelutyössä.

Oikeuskansleri Pöysti on kuitenkin toista mieltä, kun asiaa katsotaan perusoikeuksia korostavan lainsäädäntötavan ja sääntelyn johdonmukaisuuden valossa. Hänestä selvästi parempi vaihtoehto olisi kirjoittaa periaatteet auki tietoliikennetiedustelulakiin sekä samalla perustella ja tarkentaa niiden soveltamista ja merkitystä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen Jääskeläisen mukaan hallintovaliokunta on ottanut mietinnössään huomioon ne ehdot, jotka täyttämällä tiedustelulaki voidaan hyväksyä. Hän jättää kuitenkin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, ovatko hallintovaliokunnan ehdottamat muutokset kaikilta osin riittäviä.

Oikeuskanslerin mielestä nimenomaan hakuehtojen määrittelyä koskevat lisäykset valiokunnassa ovat olleet hyvin suppeita.

Hallintovaliokunta kuittasi perustuslakivaliokunnan vaatimuksen lisäämällä tiedustelulakiin kolme momenttia. Täsmällisimmän momentin mukaan hakuehdolla tarkoitetaan tietoa, ”jonka perusteella tietoliikennetiedustelulla viestintäverkon osasta mahdollisimman rajatusti ja täsmällisesti valitaan tietoliikennetiedustelun kohteena oleva tietoliikenne”.

Lisäykset eivät eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan ole riittäviä.

”Käsitykseni mukaan pelkästään nämä määritelmät eivät ilmeisesti täytä sitä, mitä perustuslakivaliokunta on tavoitellut hyväksyttävän hakuehdon perusteista säätämisellä, joka viitannee hakuehtojen sisällöllisiin perusteisiin”, oikeusasiamies Jääskeläinen kirjoittaa.

Jääskeläinen siis käytännössä katsoo, etteivät hallintovaliokunnan mietintöön lisäämät määritelmät täytä perustuslakivaliokunnan asettamia vaatimuksia.

Jääskeläinen kiinnittää professoreiden tapaan huomiota myös syrjintäkiellon toteutumiseen. Lakiin tulisi muotoilla syrjinnän kielto hallintovaliokunnan ehdotusta laajemmin ja informatiivisemmin, hän katsoo.

Myös oikeuskansleri katsoo, että syrjintäkiellossa on parannettavaa.

”Syrjintäkiellon osalta olisi myös tarpeen toteuttaa avoin luettelo kielletyistä syrjinnän perusteista. En sinänsä pidä kuitenkaan lakiesitystä perustuslain vastaisena, mutta perustuslakivaliokunnan säätämisjärjestysponnen toteutus on jäänyt puutteelliseksi”, Pöysti kirjoittaa lausunnossaan.

 

Hallintovaliokunnan ehdottamat lisäykset lakiin eivät ole oikeusasiamiehen mukaan ole riittäviä.

Perustuslakivaliokunta piti jo syksyllä ”ensiarvoisen tärkeänä”, että eduskunta säätää ”hyväksyttävän hakuehdon perusteista”.

Näin pitää tehdä sääntelyn ”tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden sekä tietoliikennetiedustelun perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta hyväksyttävän kohdentumisen vuoksi”, perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan syksyllä.

Professorit Scheinin ja Lavapuro katsoivat, että tämä ei riitä, eivätkä hallintovaliokunta ja puolustusvaliokunta tehneet niin kuin perustuslakivaliokunta vaati.

He katsoivat, että ”hakuehdon määrittely kaikki toteutettu tyhjin tautologioin” eikä kokonaisuus ”saavuta perustuslain mukaista hyväksyttävää tasoa”.
Lisäksi professorit nostavat esiin tiedustelulain 20. pykälän, jossa säädetään tietoliikennetiedustelusta ilmoittamisesta. Kyse on siis siitä, missä tapauksessa kansalaiset saavat jälkeenpäin tietää olleensa tiedustelun kohteena tarkoituksella tai vahingossa.

Tiivis pykälä sisältää useita viittauksia eri puolille tiedustelulainsäädäntöä, ja valiokuntien jäsenetkin ovat pitäneet sitä vaikeaselkoisena.

Hallintovaliokunta muutti pykälää osin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta. Tiedustelusta pitää ilmoittaa silloinkin, kun Supo tai sotilastiedustelu hankkivat tietoa tietoliikenteen tunnistamistiedoista kuten viestin lähettäjästä, vastaanottajasta tai lähetysajasta. Aiemmin ilmoittamisvelvollisuus koski vain viestin sisältöä.

Hallintovaliokunta linjasi, että tiedustelusta ei tarvitsisi kertoa kansalaisille muun muassa silloin, kun hän oleskelee tiedustelun aikana ulkomailla. Useat valiokunnissa kuullut asiantuntijat ovat arvostelleet tätä pykälää.

Hallintovaliokunta uskoi kuitenkin sisäministeriötä, jonka mielestä oikeudet ulkomailla asettaisivat suomalaiset ”erityisasemaan”.

Myös eduskunnan oikeusasiamies Jääskeläinen kiinnittää huomiota siihen, että ilmoittamisvelvollisuutta kansalaisille ei ole kaikissa tilanteissa.

”Näyttää siltä, että perustuslakivaliokunta on sinänsä hyväksynyt ne ehdotetut tilanteet, jolloin velvollisuutta ilmoittamiseen ei ole. Todettakoon, että olen perustuslakivaliokunnalle aiemmin antamissani lausunnoissa arvostellut sitä, että ilmoitusvelvollisuutta ei olisi, jos tiedot on laissa mainituilla perusteilla hävitetty”, Jääskeläinen kirjoittaa.

Samoin Jääskeläinen muistuttaa arvostelleensa sitä, että ilmoitusvelvollisuutta ei olisi tilapäisesti ulkomailla olevalle suomalaiselle.

Katso Helsingin Sanomien hakukoneesta, millaisia täysin salaisiksi jääviä tiedonhankintakeinoja Supo ja Pääesikunnan tiedustelu ovat saamassa Suomen sisälle ja ulkopuolelle, jos hallituksen ja valiokuntien esitykset menevät läpi.Lavapuron ja Scheininin virtuaalinen professoripaneeli hylkäsi hallintovaliokunnan tekemät muutokset 20:nteen pykälään ja lopulta koko hallintovaliokunnan tiedustelulakiehdotuksen.
Samassa tiedustelulain pykälässä säädetään siitäkin, että Supon tai sotilastiedustelun vahingossa nappaamasta ja avaamasta viestistä ei tarvitse kertoa loukkauksen kohteille.

Näitä voivat olla Suomen sisällä oleskelevat kansalaiset, jotka viestivät toisilleen. Supon tai sotilastiedustelun ei siis olisi pakko kertoa vahingossa napatusta ja tuhotusta viestistä koskaan kansalaisille.

Perustuslakivaliokunta ei suoraan vaatinut, että ulkomailla tapahtuneen viestinnän tiedustelusta tai tuhotuista viesteistä pitäisi kertoa. Perustuslakiasiantuntijoiden Lavapuron ja Scheininin listalla tämä pykälä kuitenkin on ja monet valiokuntien lausunnonantajat ovat arvostelleet pykäliä.

Hallintovaliokunnan linjaus koskee myös tiedustelulta muuten suojattua toimittajan ja lähteen sekä lakimiehen, lääkärin ja papin sekä näiden asiakkaiden välistä viestintää. Jos tällainen viesti joutuu vahingossa tiedustelun kohteeksi, valiokuntien mukaan ilmoitusvelvollisuutta esimerkiksi lähdesuojan loukkauksesta ei ole, viesti vain hävitetään lukemisen jälkeen.

Myös puolustusvaliokunnan mietinnössä oli Martin Scheininin mukaan sama ongelma, vaikka muuten puolustusvaliokunta pääsi professorien kuvitteellisesta ”tentistä” läpi.
Puolustusvaliokunnan osalta professorit kiinnittivät huomiota muun muassa siihen, että peitetoiminnasta ja valeostosta tekee edelleen päätöksen sotilastiedustelun päällikkö eikä tuomioistuin.

Perustuslakivaliokunta katsoi, että tuomioistuimen pitää päättää siitä, milloin Supon tai sotilastiedustelun työntekijät voivat esiintyä väärillä henkilöllisyyksillä ja tehdä tutkinnassa valeostoja eli ostaa esimerkiksi tietoa. Nämä ovat tiedustelun rankimpia pakkokeinoja.

Puolustus- tai hallintovaliokunta eivät tähän kuitenkaan suostuneet, koska kansanedustajat ilmeisesti uskoivat enemmän tiedustelun tekijöiden kuin perusoikeusprofessorien perusteluja. Nämä valiokunnat päättivät, että peitetoiminnasta ja valeostoista voivat päättää suojelupoliisi ja sotilastiedustelu itse.

Hallinto- ja puolustusvaliokunta pystyivät sivuuttamaan perustuslakivaliokunnan näkemyksen näiltä osin, koska kannanottoja ei viety pykälämuutosten taakse. Laillisuusvalvojat kommentoivat tätä asiaa vain lyhyelti.

”Jatkossa onkin seurattava ja arvioitava peitetoiminnan ja henkilöihin kohdistuvan tiedustelun onnistumista ja oikeusturvakysymyksiä”, Pöysti kirjoitti lausunnossaan.

Oikaisu 20.2.2019 kello 20.45: Jutussa listatut tiedustelutoiminnassa mahdollisesti käytettävät hakuehdot ovat professori Martin Scheininin lausunnosta, eivät valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen lausunnosta, kuten aiemmin virheellisesti kirjoitettiin.

Fakta

Hakuehdot tiedustelussa


Professori Martin Scheinin arvioi lausunnossaan, että tiedustelutoiminnassa hakuehtoina voitaisiin käyttää seuraavia asioita:

 Viestin kieli tai kirjaimisto

 Viestin lähettäjän ja vastaanottajan teleosoitteet

 Viestin laadinnassa käytetyn näppäimistön tai käyttöjärjestelmän kieli

 Tiettyjen salausohjelmistojen käyttö

 Tiettyjen sosiaalisen median sovellutusten (app) käyttö

 Viestin lähetysmaata tai -paikkakuntaa osoittava IP-osoitteiden avaruus

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Loukkasiko natsiksi ja rasistiksi nimittäminen Junes Lokan kunniaa? HS seuraa hetki hetkeltä Oulun käräjä­oikeuden istuntoa

  2. 2

   Norjan hiihtotähti Therese Johaug julistettiin voittajaksi, vaikka hän oli hitaampi kuin toiseksi tullut

  3. 3

   Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes testikäyttöön

  4. 4

   Amerikkalainen oikeus päätti rikkakasvimyrkky Roundupin aiheuttaneen syöpää: Bayerin osakekurssi romahti yli 12 prosenttia

  5. 5

   Helsinkiläis­naisen patjan alta löytyi testamentti, joka käynnisti sotkuisen riidan: Korkein oikeus jätti rahoja vaatineet hyvän­tekeväisyys­järjestöt nuolemaan näppejään

  6. 6

   Harvinainen möhkäkala ajautui rantaan Australiassa, jopa tuhat­kiloiseksi kasvavaa eläintä luultiin ensin laivan hylyksi

  7. 7

   Legendaarinen Roudasta rospuuttoon -sketsi ei olisi syntynyt ilman Petteri Summasen omaa tragediaa: ”Lapsuuteni oli turvallinen ja ihana, ja yhtäkkiä se loppui”

   Tilaajille
  8. 8

   Alma kertoo ensimmäistä kertaa haastattelussa homoudestaan – koska haluaa olla tyttöystävänsä kanssa aivan kuin kaikki muutkin

  9. 9

   Pohjois-Korean uhkaus ydinkokeiden jatkamisesta voi johtaa ennen­näkemättömään uhittelun aikaan

  10. 10

   Kartta näyttää, miten ylivoimaisesti yksi automerkki on valloittanut Helsingin seudun

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Loukkasiko natsiksi ja rasistiksi nimittäminen Junes Lokan kunniaa? HS seuraa hetki hetkeltä Oulun käräjä­oikeuden istuntoa

  2. 2

   Sami Hedberg nauraa sketsisarjassaan homoille, venäläisille ja saamelaisille, Sami Hedbergille eivät naura edes lapset

  3. 3

   Sdp:n etumatka kasvoi, keskusta heikkeni yhä – HS-gallup paljastaa asetelmat, joista ehdokkaat lähtevät vaalikentille

  4. 4

   Anna-Maja Henrikssonin esiintymisessä Ylen tentissä oli niin vähän konkretiaa, että edes faktoja on vaikea tarkistaa – tässä parhaat palat giffeinä

  5. 5

   Kartta näyttää, miten ylivoimaisesti yksi automerkki on valloittanut Helsingin seudun

   Tilaajille
  6. 6

   Legendaarinen Roudasta rospuuttoon -sketsi ei olisi syntynyt ilman Petteri Summasen omaa tragediaa: ”Lapsuuteni oli turvallinen ja ihana, ja yhtäkkiä se loppui”

   Tilaajille
  7. 7

   Monia suomalaisia odottaa eläkkeellä ikävä yllätys – Katso HS:n laskurista, millainen eläke sinulle on tulossa

   Tilaajille
  8. 8

   Näin saksalaiset ratkaisisivat turvapaikan­hakijoiden palautukset

  9. 9

   Harvinainen möhkäkala ajautui rantaan Australiassa, jopa tuhat­kiloiseksi kasvavaa eläintä luultiin ensin laivan hylyksi

  10. 10

   Autoilijat valtasivat pyöräkaistan pysäköintipaikoiksi Taka-Töölössä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Moni käyttää astian­pesu­konetta väärin, ja välin­pitämättömyys voi aiheuttaa isot kulut: toimi näin, niin vältyt ikäviltä yllätyksiltä

   Tilaajille
  2. 2

   Kuvilleni saa nauraa, sanoo Iiu Susiraja, mutta hiljenee kun katselee lukioaikaista valokuvaa itsestään

  3. 3

   Lars Kihlström halusi uskoa hyvää isästä, mutta lopulta hän itki – Suomalaisen SS-miehen päiväkirjasta löytyi lause, joka kyseenalaistaa historian­kirjoituksen

   Tilaajille
  4. 4

   Uuden-Seelannin terrori-iskusta epäilty sai murhasyytteen, ainakin 50 ihmistä kuollut

  5. 5

   Kenellä on vastuu, jos joku perheen­jäsenistämme sairastuu takkat­ulien polton takia Espoossa?

  6. 6

   Kun Siskonpedistä tuttu Niina Lahtinen vei yksivuotiaansa päiväkotiin, vanhempainiltaan kutsuttiin psykologi paikalle: ”Vastuu ja syyllistäminen lankeavat lähinnä naisille”

   Tilaajille
  7. 7

   Missä on nainen, joka hyppäsi takaisin autoonsa ja hylkäsi pyöräilijän kuolemaan suojatielle? Vantaan poliisilta on loppumassa keinot poikkeuksellisen yliajotragedian selvittämisessä

   Tilaajille
  8. 8

   Sami Hedberg nauraa sketsisarjassaan homoille, venäläisille ja saamelaisille, Sami Hedbergille eivät naura edes lapset

  9. 9

   Jussi Halla-aho ei ole muuttunut, mutta hän on oivaltanut jotain

  10. 10

   Uusi liikunta­trendi parantaa terveyttä nopeasti, ja kenellä tahansa on siihen aikaa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää