Politiikka

Näin Antti Rinteen hallitus muuttaisi Suomea: Tuhat uutta lääkäriä, lisää veroja tupakalle ja limsalle, paljon pyöräteitä ja Airbnb’t verolle

HS käy läpi tulevan hallituksen hallitusohjelman.

Suomen seuraavan hallituksen ohjelma on valmis ja ministeripaikkojen jako puolueille on tehty. Hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne (sd) julkisti ohjelman maanantaina Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Hallitusohjelma on yli 190 sivua pitkä.

Tässä jutussa kerrotaan, miten tällä viikolla todennäköisesti syntyvä Rinteen hallitus aikoo muuttaa Suomea.

Terveydenhoito


Seitsemässä päivässä lääkäriin

Hallitusohjelmassa tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitotakuun kiristäminen maksaa vuoden 2023 tasossa noin 50 miljoonaa euroa.

Nykyisinkin hoitoon pääsyssä on määräajat, mutta ne ovat perustason palveluissa pitkät.

Tuhat uutta lääkäriä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvion mukaan viikon hoitotakuu edellyttäisi nykyjärjestelmällä 1 600–2 600 lääkärin lisäämistä terveyskeskuksiin. Hallitusohjelmassa kuitenkin todetaan, että muun muassa paremmalla työnjohtamisella ja digitalisaatiolla tavoite voidaan saavuttaa noin tuhannen yleislääkärin lisäyksellä.

Rinne lupasi ennen eduskuntavaaleja juuri tuhat uutta lääkäriä.

Hoitajamitoitukseksi 0,7

Vanhusten hoivan hoitajamitoituksen vähimmäistasoksi kirjataan 0,7.

Hoivakotien kriisi herätti alkuvuonna paljon keskustelua. Hallitus aikoo kehittää omavalvontaa ja tehostaa paikallista ja valtakunnallista vanhushoivan valvontaa.

Maksutonta ehkäisyä kokeillaan alle 25-vuotiaille

Toteutetaan valtakunnallinen kokeilu maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Tulosten perusteella päätetään kokeilun vakinaistamisesta vaalikauden lopulla.

Mallia ovat ajaneet esimerkiksi Väestöliitto ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL. Se on ollut käytössä esimerkiksi Helsingissä.

Translaki uudistuu

Hallitusohjelman mukaan vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Sukupuolen voi hakemuksesta korjata yhä vain täysi-ikäisenä.

Vaasan keskussairaala muutetaan laajan päivystyksen sairaalaksi

Vaasan sairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi vaatii terveydenhuoltolain avaamista ja Vaasan liittämistä mukaan listaan, jossa luetellaan Suomen 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa.

Tämä on Rkp:n koko viime hallituskauden kestänyt haave. Eduskunta päätti vuonna 2016, että Suomeen tulee 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa, ja Pohjanmaalta mukaan kelpuutettiin vain Seinäjoen keskussairaala. Päätös oli osa sairaalaverkoston keskittämistä, jolla haettiin säästöjä.

Rkp:tä Vaasan kohtalo närästi siksi, että puolue oli huolissaan kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Alueen ruotsinkieliset eivät olleet vakuuttuneita siitä, että Seinäjoen päivystyksessä saa palvelua omalla äidinkielellä.

Sdp riensi ennen vaaleja Rkp:n tueksi. Antti Rinne ilmoitti, että tulevalla vaalikaudella on pakko miettiä päivystävien sairaaloiden kokonaisuutta vielä kerran.

”Välttämätön hoito” turvataan paperittomille

Verotus


Kotitalousvähennys pienenee

Kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 250 euroon. Hallitusohjelmassa luvataan selvittää edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat.

Asuntolainojen korkovähennys poistuu

Hallitus jatkaa edellisten hallitusten linjaa, jossa oman asunnon asuntolainan korkojen verovähennyksistä luovutaan asteittain. Jäljelle jäänyt verovähennys poistuu kokonaan hallituskauden aikana.

200 miljoonaa tuloveron kevennykseen

Ohjelmassa luvataan 200 miljoonaa euroa ”maltilliseen tuloveron kevennykseen, jolla korvataan osaltaan pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin kohdistuvia välillisten verojen korotuksia”.

Tupakan, alkoholin ja virvoitusjuomien verotus kiristyy

Tupakka- ja nikotiinituotteisiin tehdään asteittaisia veronkorotuksia yhteensä 200 miljoonalla eurolla tulevan hallituskauden aikana. Alkoholiveroa korotetaan 50 miljoonalla eurolla. Virvoitusjuomien veroa korotetaan 25 miljoonalla eurolla painottuen sokeripitoisiin juomiin.

Airbnb:t ja muut alustatalousyritykset verolle

Hallitus aikoo antaa verottajalle lainsäädännölliset ja teknologiset keinot kerätä niin sanottujen digitaalisen alustatalouden toimijoilta tietoja verottajan käyttöön. Alustayrityksiä ovat esimerkiksi Airbnb ja Uber. Verohallinto on toivonut yrityksille velvollisuutta luovuttaa tiedot alustaa käyttävien yrittäjien saamista tuloista.

Selvitetään sokeriveroa

Tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävän veron, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. Hallitus vaikuttaa myös EU:ssa siihen, että uudenlaisia terveyttä edistäviä veroja voidaan ottaa käyttöön.

Lähdevero selvitetään

Ennakkoon kiisteltyä lähdeveroa hallitusohjelmassa ei ole. Hallitus kuitenkin selvittää, olisiko mahdollista ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille 5 prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä.

Ulkomailta Suomeen tulevien huippuosaajien verohuojennus vakinaistetaan.

Julkinen talous


1,23 miljardia uusia pysyviä menoja

Pysyviä menoja lisätään 1,23 miljardia euroa vuoden 2023 tasolla verrattuna kevään 2019 tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan. Pysyvät uudet menot kohdennetaan muun muassa osaamisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen sekä ilmastopoliittisiin toimiin.

730 miljoonaa veronkiristyksiä

Verotuloja lisätään 730 miljoonaa euroa ja budjettitalouden menoja ja tuloja uudelleen kohdennetaan 200 miljoonaa sisältäen 100 miljoonaa yritystuista.

Oikeusvaltio


300 poliisia lisää

Poliisien määrää nostetaan noin 300:lla 7500:aan vuoteen 2022 mennessä. Poliisille määritellään enimmäisvasteajat koko Suomeen, eli hallitus aikoo lisätä poliisin läsnäoloa etenkin harvemmin asutuilla alueilla maakunnissa.

Kireämpiä rangaistuksia

Hallitus toteuttaa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen.

Hallitusohjelman mukaan törkeimpien väkivalta- ja seksuaalirikosten rangaistavuutta arvioidaan niin, että ”rangaistukset ovat oikealla tasolla sekä suhteessa teon vahingollisuuteen että muista rikoksista langetettaviin rangaistuksiin”.

Erityisesti lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia korotetaan. Hallituksen mukaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä arvioidaan perusteellisesti.

Raiskauksen määritelmä muutetaan

Rikoslain raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi, ”oikeusturvasta huolehtien”. Hallitus laajentaa seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten palvelutarjontaa ja valtakunnallista kattavuutta.

Hallitus puuttuu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan eri tavoin.

Rikoslain 6 luvun 5 pykälän mukaiseksi koventamisperusteeksi säädetään rikoksen tekeminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Hallitus laatii naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman, jossa muun muassa lisätään uhrien tukipalveluja sekä turvakotien paikkamäärää ja resursointia Euroopan neuvoston edellyttämälle tasolle.

Hallitus perustaa itsenäisen ja riippumattoman naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän ja lupaa huolehtia Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta.

Hallitus aikoo turvata resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön.

Pakkoavioliittojen mitätöinti mahdollistetaan ja niiden kriminalisointia selvitetään.

Perintäkuluille ylärajat

Hallitus parantaa talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta ja palveluihin ohjaamista. Hallitus selvittää myös sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamista, ja ottaa sen selvityksen pohjalta käyttöön koko maassa hallituskauden aikana.

Ohjelman mukaan ”perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö”.

Hallitus aikoo vahvistaa viranomaisten edellytyksiä puuttua lain tai hyvän perintätavan vastaiseen perintätoimintaan.

Liikenne


Polttoainevero kiristyy

Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana.

Ruuhkamaksut mahdollisiksi

Säädetään laki, joka mahdollistaa ruuhkamaksujen käyttöönoton.

Muutoksia taksilakiin

Ohjelmassa todetaan, että ”taksiliikenteen osalta tehdään tarvittavat korjaukset ottaen huomioon toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta”.

”Erityisesti kohdattuihin epäkohtiin (esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyys ja taksien saatavuus) pyritään etsimään ratkaisuja muuttuneessa tilanteessa”, ohjelmassa lukee.

Myös Kela-taksien kilpailutuskäytännöt aiotaan arvioida uudelleen.

Pakolaiset ja maahanmuutto


Pakolaiskiintiö 850:een

Ohjelmassa pakolaiskiintiö nostetaan ensi vuonna vähintään 850:een. Sen jälkeen tasoa arvioidaan joka vuosi välillä 850–1 050, ottaen huomioon turvapaikanhakijoiden määrä.

Turvapaikkahakemusten käsittelylle kuuden kuukauden tavoiteaika

Turvapaikkahakemusten käsittelylle asetetaan kuuden kuukauden tavoiteaika. Hallitus tekee kokonaisselvityksen ”ulkomaalaislakiin tehtyjen lukuisten erillisten lakimuutosten ja soveltamiskäytäntöjen” yhteisvaikutuksesta oikeusturvaan.

Mahdollisuus asettaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille jalkapannat

Hallitus muuttaa ulkomaalaislakia siten, ”että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena, vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena, säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön tekninen valvonta”. Käytännössä kyse on jalkapannoista.

Perheenyhdistämisen helpottamista selvitetään

Hallitusohjelmassa luvataan selvittää perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta ”ottaen huomioon perhe-elämän suoja, lapsen edun toteutuminen ja muissa Pohjoismaissa sovellettavien toimeentuloedellytysten taso ja käytännöt”.

Toimeentuloedellytysten soveltaminen kansainvälistä suojelua saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan.

Lisää työperäistä maahanmuuttoa

Ohjelman mukaan ”erityisesti osaavan työvoiman työperusteista maahanmuuttoa lisätään”.

Työperäisen maahanmuuton painopisteeksi asetetaan työvoimapulasta kärsivät alat sekä ”tki-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat”. Tavoitetta varten laaditaan toimenpideohjelma.

Valmistumisen jälkeinen oleskelulupa pidennetään kahteen vuoteen ja mahdollistetaan lyhytaikaisen työn vastaanotto.

Työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaikoja nopeutetaan ”vahvistamalla edustustoverkkoa sekä purkamalla prosesseihin liittyviä pullonkauloja selvitysten pohjalta”.

Perhe


Perhevapaat uudistetaan

Ohjelman mukaan perhevapaiden uudistus tulee toteuttaa niin, että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso.

Molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti.

Kotihoidon tuki jatkuu nykymuotoisena, ohjelmassa todetaan. Nykyisin lasta voi hoitaa kotona kotihoidontuella siihen asti, kun hän täyttää kolme vuotta. Hallitus selvittää mahdollisuutta maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.

Koulutus


Ylipistoille 40 miljoonaa lisää

Yliopistojen määrärahoja korotetaan 40 miljoonalla eurolla vuodessa, minkä lisäksi yliopistoindeksi palautetaan. Ammattikorkeakoulujen rahoitus kasvaa 20 miljoonalla eurolla vuodessa, minkä lisäksi indeksi palautetaan.

Yritysvetoiseen Business Finlandin johtamaan tutkimus ja kehitys -kokonaisuuteen hallitus satsaa 150 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Kunnat saavat viidelle vuodelle ammatillisen koulutuksen lisäopettajien palkkaamiseen yhteensä 235 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksessa palautetaan kokoaikainen subjektiivinen oikeus kaikille ja pienemmät ryhmäkoot yli 3-vuotiaille.

Yksityisille päiväkodeille tulee luvanvaraisuus, ja myös niiden voitontavoittelun rajaamista selvitetään.

Oppivelvollisuus pitenee

Oppivelvollisuutta pidennetään 18 ikävuoteen eli toiselle asteelle asti. Se tarkoittaa ilmaisia oppimateriaaleja lukioihin ja ammattikouluihin. Hallitus varaa pidennyksen rahoittamiseen 107 miljoonaa euroa vuodessa.

Ruotsin kieli pakolliseksi yo-kirjoituksiin

Toinen kotimainen kieli palaa jälleen pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksiin. Ruotsin kirjoittaminen ylioppilaskirjoituksissa on ollut suomenkielisille lukiolaisille vapaaehtoista vuodesta 2005 saakka.

Nykyisessä tutkinnossa vain äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Tutkintolakia muutettiin juuri niin, että vuonna 2022 tutkinnon aloittavien tulee suorittaa yhteensä vähintään viisi koetta nykyisten neljän sijaan.

Sosiaaliturva


Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen

Sosiaaliturvan uudistus valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa. Komiteassa käsitellään perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta, ja lisäksi palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Työssä on huomioitava erityisryhmät, jotka nykyjärjestelmässä jäävät väliinputoajiksi. Komitea ei käsittele vanhuuseläkettä.

Päämääränä on nykyistä selkeämpi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen. Tavoitteena on, että työn tekeminen on nykyistä kannattavampaa ja työtuloista jää ihmiselle selvästi ennakoitavissa oleva summa käteen.

Komitea selvittää yleisen asumistuen kehittämistarpeet erillisenä muista etuuksista.

Opiskelijoiden opintoraha sidotaan indeksiin ensin puolikkaana vuonna 2020 ja sen jälkeen kokonaan. Opintorahaan tulee 25 euron huoltajakorotus.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentaminen selvitetään

Hallitusohjelmassa luvataan tehdä jatkoselvitys siirtymisestä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kaikille työssäoloehdon täyttäneille. Nykyisin kaikki palkansaajat osallistuvat työttömyysturvajärjestelmän rahoittamiseen maksamalla työttömyysvakuutusmaksua, mutta vain työttömyyskassojen jäsenet ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Tästä on tehty viime hallituskaudella jo yksi selvitys, jonka mukaan järjestelmää olisi mahdollista kehittää kaikkia palkansaajia koskevaksi ansioturvaksi.

Indeksikorotukset tehdään jälleen

Hallitusohjelmassa vahvistetaan, että edellisellä hallituskaudella jäädytetyt sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotukset alkavat jälleen. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kansaneläkkeeseen, työttömyysetuuksiin ja lapsilisiin tehdään jälleen suunnilleen inflaation nousua vastaavat korotukset.

Indeksikorotukset tehdään kansaneläkeindeksin ja kuluttajahintaindeksin mukaisina vuoden 2020 alusta.

Negatiivista tuloveroa kokeillaan

Perustulokokeilu saa jatkoa, sillä hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa negatiivista tuloveroa koskeva kokeilu hyödyntäen viime kaudella toteutetusta perustulokokeilusta saatuja kokemuksia.

Negatiivisessa tuloverossa veroa maksetaan vasta silloin, kun kuukausitulot ylittävät tietyn tulorajan. Jos tulot jäävät tulorajan alle, vähimmäistulotaso turvataan maksamalla negatiivista veroa eli etuutta.

Työllisyys


Aktiivimallin leikkuri jää historiaan

Hallituspuolueet lupaavat purkaa työttömien aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet. Tilalle valmistellaan malli, jossa työttömän työllistymissuunnitelmassa sovitaan henkilökohtaisesta työnhakuvelvoitteesta ja palveluista, kuten esimerkiksi koulutuksesta ja kuntoutuksesta. Henkilökohtaisen palvelun resurssit TE-toimistoissa turvataan.

Hallituksen tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä. Nykyinen palkkatuki uudistetaan vähentämällä työnantajabyrokratiaa siten, että työnantaja saa sitovan palkkatukipäätöksen ennakolta. Käyttöön on tulossa myös työllistämisseteli.

Kunnat saavat vastuuta työllisyydestä

Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö.

Kolmikantainen valmistelu työllisyystoimista

Hallitus aloittaa työllisyystoimista kolmikantaisen valmistelun, josta odotetaan ensimmäisiä tuloksia jo tulevan syksyn budjettiriiheen.

Lue lisää: Työttömyystuet uudistetaan ja aktiivimallin leikkurit puretaan. Näillä keinoilla Rinteen hallitus aikoo luoda 60 000 työpaikkaa

Ympäristö


Energiaverotukseen kokonaisuudistus

Hallitus toteuttaa energiaverotuksen kokonaisuudistuksen vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä.

Teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmästä luovutaan, mikä on kiristys teollisuudelle, mutta sitä kompensoidaan laskemalla sähköveron II veroluokan veroa EU:n sallimaan minimitasoon.

Siirretään veroluokkaan II sekä lämpöpumput että konesalit, jotka tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon. Merituulivoimaloiden kiinteistöveroa alennetaan.

Sähköverkkojen maakaapeloinnin jatkoa harkitaan uudelleen. Hallitus aikoo pohtia vaihtoehtoisia tapoja turvata haja-asutusalueiden sähköhuolto kalliiksi tulleen maakaapeloinnin sijasta.

Turpeen ja muiden fossiilisten käyttö vähenee

Turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Hallituspuolueet arvioivat turpeen energiakäytön päättyvän 2030-luvun aikana muutenkin, kun päästöoikeuden hinta nousee. Turve säilyy huoltovarmuuspolttoaineena.

Turpeen luopumista varten perustetaan laajapohjainen työryhmä. Tämä oli keskustan vaatimus.

Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. Valtion ja kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2024 mennessä.

Tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta kasvatetaan.

Hiilinieluja vahvistetaan

Suomen hiilinieluja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Siihen on useita keinoja, joista hallitusohjelmassa mainitaan muun muassa metsien hoito, metsityksen edistäminen, metsäkadon vähentäminen, soiden ja turvemaiden päästöjen vähentäminen, suometsien hoito ja maatalousmaan päästöjen vähentäminen.

Tavoitteena on, että Suomen nettonielu kasvaa.

Hallitus aikoo selvittää mahdollisuuden ottaa ilmastovaikutusten arviointi osaksi ympäristölupamenettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi metsäteollisuuden uuden tehtaan ympäristölupa vaatisi sitä, että tehdas olisi ilmastovaikutuksiltaan kestävä eikä esimerkiksi sen raaka-aineen tarve heikentäisi ilmastoa.

Luonnonsuojeluun lisää rahaa

Hallitus aikoo kasvattaa luonnonsuojelun rahoitusta kokonaisuudessaan 100 miljoonalla eurolla vuositasolla.

Kaivoslaki uusiksi

Hallitus lupaa uudistaa kaivoslainsäädännön. Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella.

Käyttöön on tulossa myös maltillinen kaivosrojaltivero, jonka tuotonjaosta päätetään lainvalmistelun yhteydessä.

Eläinten oikeudet

Hallitus aikoo selvittää asiantuntijaryhmän voimin, miten voidaan tukea sika-alan tavoitetta porsitushäkeistä luopumiseksi. Tästä oli viime vaiheen kiistaa Säätytalolla, mutta tämäkin ratkaistiin siirtämällä ongelma jatkoselvittelyyn.

Hallitus selvittää myös mahdollisuudet luopua porsaiden kastraatiosta ja taata riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä.

Eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valvontaa parannetaan ja teurastamoiden videovalvontaa tehostetaan. Lisäksi hallitus perustaa eläinsuojeluasiamiehen viran.

Lue lisää: Rinteen hallitus haluaisi Suomen näyttävän tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä – HS kysyi Greenpeacen ja EK:n kommentit ohjelmaan

Liikenneinvestoinnit


Ylläpitoon lisää rahaa

Perusväylänpitoon tehdään parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaan vuodesta 2020 eteenpäin 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus. Talvikunnossapitoon tehdään 20 miljoonan euron pysyvä korotus perusväylänpidon tasokorotuksen sisällä.

Raideinvestointien määrää kasvatetaan nykytasosta investoimalla enemmän raiteisiin. Toteutetaan rautateiden nopeutus- ja turvallisuustoimenpiteitä perusväylänpidon tasokorotuksen sisällä. Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen on varattu lisärahoitusta 22 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022.

Uusien yhteyksien suunnittelu alkaa

Pääradan ja sen laajennusten suunnittelu käynnistetään. Tämä tarkoittaa Helsinki-Tampere -väliä. Helsingistä länteen suuntautuvan matka-aikoja lyhentävän radan jatkosuunnittelu käynnistetään, mikä tarkoittaa Helsinki-Turku väliä. Myös Helsingistä itään suuntautuvan matka-aikoja lyhentävän radan suunnittelu käynnistetään

Hallitusohjelman mukaan ”Pisara-radan ja Helsingin ratapihan järjestelyjen osalta on varmistettava liikenteen kehittämisen ja kansantalouden kannalta tehokkain ja parhaan kokonaishyödyn tuova malli”.

Pyöräteitä lisää

Hallitus varaa jopa 41 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022, jotta kävely ja pyöräily lisääntyisi. Se merkitsee muun muassa lisää kävely- ja pyöräväyliä.

Tasa-arvo


Sukupuoli huomioidaan budjetoinnissa

Hallituspuolueet aikovat laatia tasa-arvo-ohjelman, ”jolla koordinoidaan toimenpiteitä tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi eri osa-alueilla”.

”Tasa-arvon seuraamiseen luodaan valtion eri hallinnonalat kattava seurantajärjestelmä. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin”, ohjelmassa todetaan.

Hallitus kertoo sitoutuvansa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen muun muassa budjettiprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.

Syrjintään puututaan

Hallitus ehkäisee raskaussyrjintää täsmentämällä lakia niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

Hallitus laatii myös rasismin ja syrjinnän vastaisen toimintaohjelman. Rekrytointisyrjintään ”puututaan määrätietoisesti” ja viranomaisten ”osaamista ja tietoisuutta vähemmistöasioissa lisätään”. Hallitus aikoo tehdä selvityksen nimettömästä työnhausta.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka


Uusia edustustoja perustetaan

Suomi laajentaa edustustoverkkoaan Etelä- ja Kakkois-Aasiassa sekä Afrikassa, mutta ohjelmassa ei tarkenneta uusien edustustojen määrää.

Lisää kehitysyhteistyörahoja

Suomen tavoitteena on kehitysyhteistyön määrärahojen korottaminen 0,7 prosenttiin bkt:stä. Edelliselle hallitukselle se oli ”pitkän aikavälin tavoite” samalla, kun määrärahoja supistettiin.

Hornet-hävittäjät korvataan täysimääräisesti

Puolustusyhteistyö erityisesti Ruotsin kanssa tiivistyy

Lue lisää: Rinteen hallitusohjelman ulkopolitiikassa arvot korostuvat ja uhkakuvat palaavat rivien väliin

Luotot


Sosiaalinen luototuksen laajentamista selvitetään

Sosiaalinen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana.

Positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön

Maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa lyhennetään

Pikavippien myöntäjien valvonta keskitetään Finanssivalvontaan

Viestintä


Valokuitukaapeleita lisää

Hallitus aikoo rakentaa kattavan valokuituverkon koko maahan. Kaikille tulee mahdollisuus nopeaan laajakaistaan. Tämä toteutetaan asettamalle teleoperaattoreille nykyistä tiukempi yleispalveluvelvoite.

Postijakelu turvataan

Postilla säilyy yleispalveluvelvoite. Postinjakelu turvataan myös harvaan asutuilla aluille. Maksuton poste restante tulee varmistaa henkilöille, joilla se on ainoa tapa vastaanottaa postia.

Hallitus myös selvittää vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa.

Digitaalisuutta kehitetään

Digitaalisuutta kehitetään perustamalla yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen neuvottelukunta.

Lähtökohta on, että julkiset toimijat avaavat tietorajapinnan, jos niillä ei ole erityistä syytä pitää suljettuna.

Digitaalisille luville pyritään luomaan yhden luukun periaate.

Lisää tietoa

Tavaroiden ja pakkausten tuottajille säädetään nykyistä laajempi velvoite tarjota tietoa kuluttajille tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Helsinkiläismies entisöi 1970-luvun maastoauton ja myy sitä nyt liki sadallatuhannella eurolla

  2. 2

   Vastavalmistuneen kerrostalon seinään repesi ammottava halkeama Espoossa

  3. 3

   Kesällä on hukkunut poikkeuksellisen monta lasta: ”Valvova aikuinen ei voi lukea lehteä tai selata kännykkää”

  4. 4

   Metso siirtää palvelukeskuksen Tampereelta Liettuaan – työt loppuvat noin 30:ltä

  5. 5

   Matalatehoinen liikunta on hyväksi – listasimme 10 väitettä aineenvaihdunnasta ja keinot, joilla nopeutat sitä oikeasti

   Tilaajille
  6. 6

   Ainutlaatuinen kuva Kuusamosta: Tältä näyttää karhun hyökkäys hirven niskaan

  7. 7

   Oikeus takavarikoi fitnessmalli Sofia Belórfin puolison omaisuutta neljän miljoonan euron arvosta

  8. 8

   Lokki kaappasi koiran puutarhasta ja lensi paikalta lemmikki mukanaan Britanniassa

  9. 9

   Ruotsin kaduilla on räjähtänyt käsikranaatti harva se viikko: Niitä käytetään, koska todisteita jää vähemmän kuin ampuma-aseista

  10. 10

   Lappu seinällä kehottaa käymään suihkussa, kun kokelaat koodaavat kellon ympäri: HS seurasi Helsingin uuden ohjelmointikoulun ”erittäin vaikeaa” karsintaa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Tätä et tiennyt Suomesta”: Unkari jatkoi propagandaansa Suomen mediaa ja oikeuslaitosta vastaan

  2. 2

   Kapteeni juopotteli Turussa ja pelkäsi sotaoikeutta – Pian Hangosta lähti merelle neuvosto­sukellusvene, joka aiheutti historian pahimman meri­tragedian

   Tilaajille
  3. 3

   Matalatehoinen liikunta on hyväksi – listasimme 10 väitettä aineenvaihdunnasta ja keinot, joilla nopeutat sitä oikeasti

   Tilaajille
  4. 4

   Katsastaja hylkäsi vantaalaismiehen auton ”katkenneiden takajousien” takia, vaikka jouset olivat täysin ehjät

  5. 5

   Ruotsin kaduilla on räjähtänyt käsikranaatti harva se viikko: Niitä käytetään, koska todisteita jää vähemmän kuin ampuma-aseista

  6. 6

   Näin villejä tarinoita kerrotaan Helsingin turistibusseissa: Täällä syödään ”sapaksia”, poliiseille kannattaa puhua ruotsia ja Havis Amanda esineellisti suomalaiset naiset

  7. 7

   Kasvomaskiin, irtohihoihin ja lippahattuun pukeutunut Wu Jinghua ei ymmärrä, mikseivät ihmiset suojaa ihoaan auringolta kunnolla: ”Ruskettunut iho on niin valtavan ruma”

  8. 8

   Ainutlaatuinen kuva Kuusamosta: Tältä näyttää karhun hyökkäys hirven niskaan

  9. 9

   Venäläinen toimittaja löysi Putinin tyttären ja paljasti Skripalin epäillyt myrkyttäjät – Nyt hän esittää hurjia väitteitä ”Putinin kokista” ja kertoo erikoisesta kaksossynnytyksestä

  10. 10

   Natalie Portmanista tulee naispuolinen Thor uudessa Marvel-elokuvassa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Harri Virtasen elämä särkyi, kun äiti pysäytti auton keskellä metsätietä: vasta aikuisena Virtanen toipui, ja nyt hän auttaa myös toisia pois trauman kierteestä

   Tilaajille
  2. 2

   Frendit ja Seinfeld ikääntyivät – toinen teki sen arvokkaasti, toinen on niin homofobinen, että sitä katsoessa täytyy irvistää

   Tilaajille
  3. 3

   Synkkä puhelu sai päivystäjän itkemään kesken hätäpuhelun: Saana Välimaa kertoo vaativasta mutta kiittämättömästä työstä luolassa Uudellamaalla

   Tilaajille
  4. 4

   Katsastaja hylkäsi vantaalaismiehen auton ”katkenneiden takajousien” takia, vaikka jouset olivat täysin ehjät

  5. 5

   VR vaihtoi kesäkuussa siivousyhtiötä, nyt likaiset junat ihmetyttävät niin matkustajia kuin henkilökuntaakin

  6. 6

   Töölöläinen Liisa Eskelinen etsii Facebookissa kumppania pitkän kriteerilistan avulla: lapseton, äänestänyt kaikissa vaaleissa ja prioriteettina yhteinen aika

  7. 7

   Bloggari Maria Nordin aiheutti sukupuoliristiriitaa käsittelevällä Pride-päivityksellään somemyrskyn, soitimme riidan osapuolille

  8. 8

   Tarja Myllyrinne asuu ensimmäisessä kerroksessa yhdellä Helsingin meluisimmista kaduista: Tällainen on hänen kotinsa

   Tilaajille
  9. 9

   Parisuhde loppui Halla-ahon vuoksi, liian vihreitä sukulaisia ja sisällissota aina vain – Näin politiikka riitauttaa suomalaisia

  10. 10

   Finnair oli jättää yksin matkustavan nuoren ulos koneesta ylivarauksen takia – Lentoyhtiö kertoo, miten ylivaraustilanteet ratkaistaan

  11. Näytä lisää