Politiikka

Veijo Baltzarin teatterista tehtiin hyvin kriittinen arvio jo 2012, mutta ministeriö jatkoi sen tukemista yli 100 000 eurolla – HS kysyi kansliapäälliköltä, miksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen alainen Taiteen edistämiskeskus Taike ovat tukeneet Veijo Baltzarin toimintaa lähes 250 000 eurolla.

Vuonna 2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) julkaisi hyvin kriittisen raportin kulttuurineuvos Veijo Baltzarin teatterin toiminnasta.

Tästä huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jatkoi Baltzarin teatteritoiminnan tukemista suurilla summilla.

OKM:n toimittaman selvityksen mukaan ministeriöstä on avustettu Dromia vuosina 2010–2019 noin 166 000 eurolla. Ministeriön alaisuudessa toimivasta Taiteen edistämiskeskuksesta Taikesta on myönnetty tukia vuosina 2015–2019 noin 80 000 euroa.

Viime torstaina Baltzar vangittiin epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta. HS kertoi sunnuntaina laajassa artikkelissa, miten Baltzar on rakentanut teatteristaan kultin. Hän manipuloi, kontrolloi, lähenteli ja houkutteli kotiinsa asumaan nuoria naisia ja tyttöjä. Toimintaan meni mukaan useita alaikäisiä tyttöjä.

Humakin raportissa todettiin muun muassa, että Baltzarilla ”on pyrkimys erityisen vahvaan ja läheiseen ohjaussuhteeseen opiskelijoiden kanssa”. Baltzar provosoi opiskelijoita ”toistuvasti väittämillä ja olettamuksilla, jotka kohdistuivat esimerkiksi heidän persoonaansa, traumakokemuksiin, kompetenssiinsa tai arvomaailmaansa”.

Harrastajilta odotettiin ”ehdotonta sitoutumista” ohjaajan toiveisiin ja teatterissa vallitsi ”vahva auktoriteettiperustaisuus, johon yhdistyi ohjaustoiminnassa muun muassa ihailun, läheisyyden ja romantiikan tärkeyteen viittaavia elementtejä”.

Humakin tutkijoiden mukaan Baltzarin menetelmät olivat selvässä ristiriidassa opettajien yleisen ammattietiikan kanssa. Tutkijat olivat huolissaan siitä, miten ne vaikuttavat nuorten henkiseen hyvinvointiin.

Baltzar ”virittää opiskelijoita vahvasti omien henkisten prosessien äärelle” ja sitten ”esittäytyy auttajana ja eheyttäjänä”. Humakin tutkijat varoittivat, että Baltzarilla ei ole psykiatrista koulutusta ja että toimintaan liittyy vaaroja. Hänen toimintansa ”pitää ohjattavansa lapsen kaltaisessa riippuvuussuhteessa itseensä ja estää todellisen kasvun mahdollisuuden”.

OKM:ssä Humak-raportin otti vastaan silloinen korkeakouluyksikön johtaja Anita Lehikoinen. Lehikoinen on nykyään ministeriön kansliapäällikkö eli ylin virkamies.

Näin Lehikoinen vastasi HS:n kysymyksiin aiheesta:

Miten raportti käsiteltiin OKM:ssä?

”Annoimme Humakille tehtäväksi selvittää, että oliko siitä Baltzarin kehittämästä monikulttuurisesta kokemusperäisestä pedagogiikasta korkeakoulutasoisen opetuksen pohjaksi. Olimme hyvin tyytyväisiä, että siihen kysymykseen saatiin selkeä vastaus, että ei ole. Raportti käsiteltiin ministeriössä korkeakoulu- ja tiedepuolella. Ja raporttihan oli julkinen.”

Mitä sen jälkeen tapahtui?

”Sen jälkeen siinä asiassa ei varmaan tapahtunut mitään. Koska me suljettiin se kansio Humakin kanssa. Muut Baltzarin toiminnan rahoituspäätökset on tehty toisaalla ministeriössä, taiteen ja kulttuurin puolella. Myöhemmin perustettiin Taiteen kehittämiskeskus Taike, ja toimintaa on rahoitettu sieltä. Ja tietysti Baltzarin toimintaa on rahoitettu tavattoman monista muista lähteistä kuin OKM:stä.”

Sanoitte, että mitään ei tapahtunut. Olisiko pitänyt tapahtua?

”No tietysti jälkeenpäin voidaan todeta, että meidän olisi varmaan pitänyt tehdä – – en tiedä, mitä meidän olisi pitänyt tehdä, koska me esitettiin kysymys liittyen nimenomaan siihen korkeakoulutukseen ja todettiin, ettei se ole riittävän solidilla pohjalla. Ja sitten oli ammattikorkeakoulun opettajien ammattietiikkaan sopimattomia menetelmiä – –.”

Siis opettajien ammattietiikkaan?

”Niin. Ja silloin se liittyi korkeakoulutukseen, ja ei oltu ymmärretty että sillä voi olla laajempaakin kantavuutta kaikenlaiseen toimintaan.”

Mitä tarkoitatte?

”Että myöhemmin Dromin taideprojektit kärsisivät samanlaisista menettelytavoista, kuin nyt on sitten kauhistuttavalla tavalla käynyt ilmi. Niin eihän se tietenkään ollut kenenkään tiedossa tai ajattelussakaan. Ne rahoituslähteet ja toimintaperiaatteet ovat kovin erilaiset, ja meidän esittämään korkeakoulutuksen kehittämiseen ja kokemusperäisen pedagogiikan käyttöönottoon liittyvään kysymykseen saatiin vastaus, että tämä ei ole siihen kelvollinen menettely.”

Mikä syy teillä oli olettaa, että tämä toimintamalli ei jatkuisi teatterissa?

”No me tietysti siellä korkeakoulukontekstissa ei osattu sitä miettiä. Emme me ajatelleet sitä. Koska se sama toiminto ei rahoita kulttuuriprojekteja. Siinä on ihan selvästi sellainen asia, että tieto siitä, että jossakin on tätä menetelmää katsottu korkeakoulukontekstissa, ei ole riittävästi levinnyt muille taideprojektin rahoittajille.”

Mitä ajattelitte, kun luitte raportin?

”Muistan kiittäneeni tutkijoita, että olette tehneet näin selkeäsanaisen raportin.”

Mitä ajattelitte sen sisällöstä?

”Että se oli suorasanaista. Ja pitää vielä korostaa sitä, että kun olen ollut sen yksikön päällikkö, niin ei ole ymmärrys riittänyt, että sillä olisi voinut olla laajempaakin kantavuutta Baltzarin toimintaan.”

Mutta kun itse luitte sen raportin ja näitte ne toimintatavat ja tiesitte, että on kyse myös alaikäisistä, niin miten reagoitte siihen?

”No silloinhan ei noussut esiin se, siinä nostettiin esiin epäeettinen käyttäytyminen – – Mutta sieltä ei noussut suoraan esiin esimerkiksi seksuaalista häirintää, ja totta kai takakäteen katsoen siihen olisi jollain tavalla pitänyt puuttua. Mutta sittemminhän Baltzar on ollut ikään kuin vapaan kentän kulttuuritoimija.”

Mitä se tarkoittaa?

”Siis että se toiminta ei ole ollut valtio-osuusrahoituksen piirissä, hän on hakenut hyvin monista eri lähteistä rahoitusta ja tullut rahoitetuksikin ilmeisen usein.”

Mitä itse ajattelitte Baltzarin pedagogiikasta, kun luitte raportin?

”Oli helppo yhtyä tutkijoiden huomioon, että se ei sovellu korkeakoulutasoiseen toimintaan.”

Dromin mukaan ”Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja Anita Lehikoinen kannusti Baltzaria jatkamaan pedagogiikan kehittämistä. Hän totesi, että kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen soveltamista kuvaava monipuolinen evidenssi on tärkeää ja muodostaa merkittävän pohjan tulevaisuudessa”.

”En tunnista tuollaista olleenkaan. Hyvin tarkkaan muistan, kun puhuin siitä silloisen rehtorin kanssa ja kiitin tutkijoita, että he ovat tehneet näin suorasanaisen raportin siitä. Ehdottomasti en ole mennyt tällaista lausumaan, en voi ollenkaan tuohon yhtyä.”

Ette muista sanoneenne tällaista?

”En, en ollenkaan. Koska sen takiahan me kysyttiin Humakilta tästä, annettiin se projekti hoidettavaksi, että he vastaavat tähän kysymykseen.”

Drom toteaa myös myöhemmältä ajalta, että ”Suomen opetusministeriön kansiapäällikkö Anita Lehikoinen on todennut Veijo Baltzarin kehittämän ohjaus- ja opetusmetodologian potentiaaliseksi suomalaiseksi koulutusvientituotteeksi”.

”En tunnista tällaista ollenkaan, ihan pakko sanoa.”

Nämä ovat keksittyjä?

”En sitä sano. Sanon, etten tunnista tällaista ollenkaan.”

Millainen suhde teillä on muuten ollut Baltzariin?

”Ei minkäänlaista. Ainoa kontakti oli tämän hankkeen yhteydessä.”

Jos olette lukeneet sen raportin ja huomaatte, että siellä on opettajien eettisiä sääntöjä rikkovaa toimintaa, ja potentiaalisesti vaarallista toimintaa esimerkiksi nuorten psyykelle, ja tiedätte, että siellä on alaikäisiä tyttöjä, niin miten te ette ole puuttuneet siihen millään tavalla muuten kuin vain sanomalla, että tämä nyt ei sovellu tähän koulutukseen?

”No se on tietysti aika paljon sanottu, kun me sanotaan, että se ei sovellu siihen. Ja silloin varmaan olisi pitänyt – en tiedä, kuka siihen olisi voinut puuttua, Humak tai me, koska me emme saaneet siitä sen kummempia yhteydenottoja.”

Miten viesti toiminnan epäeettisyydestä ei mennyt muille OKM:n osille, jotka rahoittivat Baltzarin toimintaa sen jälkeen?

”Sitä en valitettavasti osaa sanoa. Siitä ei tarpeeksi ole käyty sitten keskustelua talon sisällä, eikä tieto raportista ja sen johtopäätöksistä ole levinnyt riittävän laajalle yhteiskunnan muissa rahoittajissa.”

Miten on mahdollista, että te ette välitä tällaista tietoa muille osille OKM:ään, kun toiminnassa on kyse alaikäisistä?

”Tämä on varmaan se kiinnostava kysymys. Ehkä on luotettu liikaa siihen, että julkinen raportti tulee riittävässä määrin tietoon.”

Miksi olette luottaneet siihen?

”Varmaan sen takia, että ei ole ollut ymmärrystä siihen, että se toiminta voi jatkua sen kaltaisena.”

Jos teillä on raportti jossa kuvataan toimintaa, mitä syitä oli olettaa, että se ei jatkuisi samanlaisena?

”No se on varmaan se, että ministeriön eri osat ovat hyvin itsenäisiä. Siellä, jossa käsitellään korkeakoulupolitiikkaa ja tiedettä, ei välttämättä ole sitä ymmärrystä, että sama toimija voi hakea toisista lähteistä hiukan samankaltaisiin ja erillisiin projekteihin rahaa.”

Miten ette tajunneet, että samat käytännöt ovat tulevissakin produktioissa ja teatterissa läsnä?

”Varmaan sillä tavalla, että me ei hahmotettu, että se on yleensä sellainen toiminnassa oleva taho. Ne ovat hyvin erillisiä toimintoja, katsommeko me korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa vai sitten taidepolitiikkaa. Ne eivät helposti silloin kohtaa. Silloin ei ollut niin paljon osastojen välistä yhteistyötä kuin tällä hetkellä, ja ei tullut tietoon, että hän on hakemassa muista rahoituslähteistä rahaa.”

En nyt puhu pelkästään rahoituksesta. Vaan siitä, että te voitte välittää tästä toiminnasta tietoa ministeriön sisällä, ja vaikka Opetushallitukseen, tai lukioille, joista alaikäisiä harrastajia menee sinne. Ettekö te tajunneet että te voisitte reagoida tähän jotenkin muutenkin kuin tämän koulutusprojektin suhteen?

”Ei me varmaan olla riittävästi tajuttu.”

Mistä se johtuu?

”Sitä en osaa sanoa. Siinä on ollut tietysti monta osapuolta mukana alun perin niissä hankkeissa, on ollut meidän nuorisopuolta ja muuta, ja ymmärrys ei vain ole riittänyt toimijoilla.”

Muistatteko, mitä itse ajattelitte silloin?

”En muista kyllä.”

Olitteko tietoinen Baltzarin saamasta lainvoimaisesta tuomiosta, jossa oli kyse siitä, että Baltzar käytti asemaansa Teatterikorkeakoulussa houkutellakseen nuoria naisia hotellihuoneeseen kanssaan?

”En ollut.”

Miksi Humakia pyydettiin tekemään selvitys?

”Siksi, että halusimme saada selvyyden siitä, voiko tällainen toimintamalli kokemusperäisyydestä olla täydentävä pedagoginen rakennelma.”

Mitä jälkeenpäin ajattelette tästä raportista, jonka jälkeen toiminta on jatkunut seitsemän vuotta?

”Niin, en ehkä vieläkään osaa ajatella sitten, että sillä oli niin suora kytkös siihen Drom-teatterin kaikkeen toimintaan. Ja totta kai kaikki ovat järkyttyneitä siitä, mikä on ollut lopputulema.”

Raportissahan kuvataan sen teatterin toimintaa?

”Joo, mutta tietysti siitä on aikaa ja olen ollut niin erilaisessa asemassa organisaatiossa, että ei ole ehkä ollut sillä tavalla ymmärrystä laaja-alaisesti, että hän tulee hakemaan ehkä rahoitusta muualta.”

Tarkoitan, että raportissahan kuvattiin koko teatterin toimintaa. Äsken sanoitte, että ette ymmärtäneet, että se kuvaa sitä teatterin toimintaa.

”Joo, mutta varmaan ymmärrät, että nyt palataan asioihin erittäin monen vuoden takaa.”

Raportissa todetaan, että ”alkuvuoden 2011 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluyksikkö vakuuttui siitä, että Baltzarin kulttuurienvälinen kokemuspohjainen pedagogiikka sisältää aidosti uudenlaista ja yhteiskunnan kehittämisen kannalta tärkeää ajattelua, jota on syytä kehittää eteenpäin sekä kirjoituksina että käytännön toiminnan tasolla”. Minkä takia te vakuutuitte siitä?

”Ei me varmaan vakuututtu siitä, vaan halusimme selvittää sitä tällä hankkeella.”

Tässä raportissa todetaan, että te vakuutuitte siitä.

”Joo, en sano että vakuututtiin, vaan että rahoitettiin hanke, jolla sitä arvioidaan.”

Eli Humakin tutkijat vääristelivät teidän kantaanne?

”En sano, että vääristelivät. En muista ollenkaan sellaista, että olisimme olleet innostuneita tai vakuuttuneita.”

Mikä syy teillä oli pyytää Humakin selvitystä?

”Olikohan siitä [Baltzarin pedagogiikasta] ollut sitten niin paljon keskustelua, että tässä on tällaista uutta ja innostavaa. En muista sitä kontekstia.”

Liittyykö siihen, että ette reagoineet raporttiin voimakkaammin, se, että tätä toimintaa oli tukemassa vaikutusvaltaisia poliitikkoja?

”Ei, ei, ei. Ei liity sellainen. Teimme itsenäisen päätöksen. Jos ymmärrystä puuttuu, niin siitä on pitkä matka siihen, että olisimme yrittäneet jotain asioita hyssytellä.”

Miten ministeriö nykyään toimii, jos sen jossain osassa saadaan raportti, jossa kerrotaan eettisesti kyseenalaisesta toiminnasta harrastustoiminnassa, jossa on mukana myös alaikäisiä?

”Olettaisin, että tieto kulkee paremmin kuin aikaisemmin. Että ehkä ei kannata rahoittaa.”

Informoitteko te vaikka Opetushallitusta, että on tällaista alaikäisiinkin kohdistuvaa epäeettistä harrastustoimintaa?

”En uskalla lähteä sanomaan sitä, miten ilmoitusvelvollisuus menee.”

Olette myöntäneet isoja summia rahaa virkavastuulla Dromille. Alaikäisiin kohdistuvassa toiminnassa on erityinen velvollisuus selvittää taustat. Siellä on ollut taustalla sekä Humakin raportti että lainvoimainen tuomio siitä, miten hän on käyttänyt omaa auktoriteettiasemaansa houkutellakseen nuoria naisia hotelliin kanssaan. Miten nämä taustat on selvitetty, kun Baltzarille on myönnetty tukia?

”Nyt en osaa sanoa, että miten taustat on selvitetty.”
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Linda-Maria Roine eli räppäri Mercedes Bentso kertoo HS:lle: ”Olin Veijo Baltzarin uhri”

   Tilaajille
  2. 2

   Anthony Joshua kaappasi raskaansarjan mestaruusvyöt takaisin itselleen

  3. 3

   Marin vai Lindtman? Tutkijan mukaan pääministerivalinnassa on kyse siitä, keiden äänistä Sdp aikoo jatkossa kilpailla

  4. 4

   Maria Ohisalo saa uhkauksia muttei ole koskaan pelännyt Helsingin kaduilla – Sisä­ministeri palaa lapsuutensa lähiöön ja kertoo, miksi haluaa puhua hankalasta lapsuudestaan

   Tilaajille
  5. 5

   Rinteen lähtö on parasta, mitä Sdp:lle on tapahtunut toukokuun 2014 jälkeen

  6. 6

   Satojen huippu-urheilijoiden lapsuutta tutkittiin – löytyi vastaus Suomenkin urheilupiirejä pitkään jakaneeseen riitaan

   Tilaajille
  7. 7

   Victorian putoukset ovat kuivuneet noroiksi: video ja vaihtokuvat näyttävät maailman­perintö­kohteen rajun muutoksen

  8. 8

   1990-luvulla suomalais­toimittaja eli vuosia vapaamielisessä Hong­kongissa, nyt Anu Nousiainen palasi katsomaan, kuinka kommunistinen Kiina yrittää tukahduttaa elävän suur­kaupungin

   Tilaajille
  9. 9

   Pakinoitsija Kuukautinen kuunteli miespuolisten synnyttäjien kokemuksia: ”Kätilö totesi, että täällähän on isännällä kohdunsuu 9 cm auki!”

  10. 10

   Timo Seppälä käräytti doping­valvojan urallaan 315 suomalais­urheilijaa ennen kuin hän löi päänsä kiveen ja halvaantui – viimeisessä haastattelussa hän jättää doping­testamenttinsa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   1990-luvulla suomalais­toimittaja eli vuosia vapaamielisessä Hong­kongissa, nyt Anu Nousiainen palasi katsomaan, kuinka kommunistinen Kiina yrittää tukahduttaa elävän suur­kaupungin

   Tilaajille
  2. 2

   Timo Seppälä käräytti doping­valvojan urallaan 315 suomalais­urheilijaa ennen kuin hän löi päänsä kiveen ja halvaantui – viimeisessä haastattelussa hän jättää doping­testamenttinsa

   Tilaajille
  3. 3

   HS:n esiraati valitsi Linnan juhlien puvuista kymmenen säväyttävintä, äänestä kuvien perusteella suosikkiasi

  4. 4

   Victorian putoukset ovat kuivuneet noroiksi: video ja vaihtokuvat näyttävät maailman­perintö­kohteen rajun muutoksen

  5. 5

   Maria Ohisalo saa uhkauksia muttei ole koskaan pelännyt Helsingin kaduilla – Sisä­ministeri palaa lapsuutensa lähiöön ja kertoo, miksi haluaa puhua hankalasta lapsuudestaan

   Tilaajille
  6. 6

   Väri-ilottelua ja modernia glamouria: 35 kuvan kooste Linnan juhlien puvuista

  7. 7

   Satojen huippu-urheilijoiden lapsuutta tutkittiin – löytyi vastaus Suomenkin urheilupiirejä pitkään jakaneeseen riitaan

   Tilaajille
  8. 8

   Linda-Maria Roine eli räppäri Mercedes Bentso kertoo HS:lle: ”Olin Veijo Baltzarin uhri”

   Tilaajille
  9. 9

   Seksivalistus selittää Yhdysvaltain oudot neitsyystestit

  10. 10

   Puolustusvoimat valmistautuu aloittamaan suojelukoulutuksen oikeilla taistelukaasuilla: ”Sariinilla on ihmiseen hirvittävät vaikutukset”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Iltalehden julkaisemien viestien mukaan keskustassa suunniteltiin Rinteen kaatamista jo perjantaina – lue HS:n seuranta politiikan dramaattisesta tiistaista

  2. 2

   Vastahyökkäykseen käynyt Rinne ei aio erota – HS:n tiedot: Rinteen esiintyminen vähensi keskustan luottamusta pää­ministeriin entisestään

  3. 3

   Anopin lause kiteytti sen, mikä pitää parit yhdessä – Tärkeä palanen voi puuttua, vaikka suhteessa riittäisi luottamusta ja hyvää tahtoa

  4. 4

   Espoon keskuksessa on kaksio, jonne on muuttanut koko Suomen aikoinaan tuntema ufo-mies Juhan af Grann

   Tilaajille
  5. 5

   Kimi Räikkönen erottui muista F1-kuskeista ryhmäkuvassa, sosiaalinen media ihastui

  6. 6

   Pertti Jarla piirsi Fingerporin Espoosta: Hoksaatko tämän nokkelan sanaleikin?

  7. 7

   Tässä on ensimmäinen Vantaa-aiheinen Fingerpori: Jälki on taattua Pertti Jarlaa

  8. 8

   Helsinki on nyt silkkaa Fingerporia: Mikä saa ihmisen muuttamaan pois Myllypurosta?

  9. 9

   Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

  10. 10

   Merin on saatava olla huomion keskipiste, koska silloin hän tuntee olevansa olemassa – Tällaista on huomiohakuisen ihmisen arki

   Tilaajille
  11. Näytä lisää