VTV:n tarkastajat yrittivät nostaa esiin isoja ongelmia toimeentulotuen siirrossa Kelalle – ”Olisin hyvin varovainen nostamaan virheitä esiin”, viraston johtaja kommentoi siivotessaan kriittisiä huomioita - Politiikka | HS.fi

VTV:n tarkastajat yrittivät nostaa esiin isoja ongelmia toimeentulotuen siirrossa Kelalle – ”Olisin hyvin varovainen nostamaan virheitä esiin”, viraston johtaja kommentoi siivotessaan kriittisiä huomioita

Viraston johtaja Anna-Liisa Pasanen perusteli poistoja muun muassa sillä, että hän oli luvannut Kelalle jättää tiettyjä aiheita käsittelemättä. Tarkastuksen esitellyt neuvos Taina Rintala sanoo, että tarkastajat eivät tällaisia lupauksia voi antaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston johtaja Anna-Liisa Pasanen poisti lukuisia Kelaan kohdistuvia kriittisiä huomioita tarkastuskertomuksesta.­

8.4. 21:58

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n Kelaa koskevasta tarkastuskertomuksesta poistettiin lukuisia kriittisiä huomioita. Tämä käy ilmi HS:n näkemästä luonnoksesta.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallitus päätti vuonna 2014 siirtää perustoimeentulotuen kunnilta Kelalle. Muutos astui voimaan vuonna 2017.

Perustoimeentulotuen siirto johti merkittäviin ongelmiin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien, moniongelmaisten ihmisten kannalta. VTV arvioi tarkastuksessaan siirtoa ja sen vaikutuksia vuoteen 2019 saakka.

Tarkastuksen esittelystä vastannut tuloksellisuustarkastusneuvos Taina Rintala sanoo, että viraston johtaja Anna-Liisa Pasanen pyrki poistamaan viime vuoden alussa julkaistusta tarkastuskertomuksesta perusteltuja kriittisiä huomioita.

”Kertomuksesta otettiin pois ja muutettiin suurin osa huomioista, jotka olivat kriittisiä suoraan Kelaa kohtaan”, Rintala kertoo.

Vastaavia tietoja on tullut viime päivinä julkisuuteen koskien muitakin VTV:n tarkastuskertomuksia. HS ja Ilta-Sanomat kertoivat keskiviikkona, että VTV:ssä oli pehmennelty valtion it-hankintoja koskevaa kertomusta. Iltalehti kertoi viime viikolla, että VTV:ssä oli sensuroitu ja pehmennelty liikkuvaa poliisia sekä cleantech-ohjelmia koskeneita tarkastuskertomuksia. Iltalehti ja Ilta-Sanomat nostivat esiin myös VTV:n tarkastustoiminnan vähenemisen.

Torstaina eduskunnan kansliatoimikunta päätti pidättää virasto pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastaan keskusrikospoliisin käynnissä olevan esitutkinnan ajaksi. Esitutkinta koskee laittomaksi katsottua työsopimusta sekä lentomatkoista saatujen bonuspisteiden käyttöä. VTV itse ilmoitti pidättävänsä virasta myös johtaja Mikko Koirasen.

Tarkastaja Rintalan kommentit koskien Kela-tarkastuksen kriittisten osien poistoa käyvät ilmi HS:n näkemästä luonnoksesta. Alla olevista kuvista näkyy vain muutamia esimerkkejä tarkastuskertomusluonnoksesta poistetuista kohdista. Vastaavia esimerkkejä on lukuisia yli kuusikymmentäsivuisessa dokumentissa.

Pasanen puuttui esimerkiksi seuraaviin kohtiin:

Muotoilu ”vaatimukset toteutuivat puutteellisesti tai niitä ei käsitelty lainkaan” muutettiin muotoon ”toteutuivat vain osittain”. Muun muassa seuraava kappale poistettiin kokonaan: ”Tarkastuksen perusteella näyttää siltä, että uudistuksella tavoiteltiin julkisen talouden säästöjä, mutta käytännössä luotiin järjestelmä, joka on lisännyt hallinnollisia kustannuksia yli hallintorajojen”.

Niin poistettiin myös seuraava kappale: ”Uudistusta valmisteltaessa olisi pitänyt selvittää perusteellisemmin, millaista Kelan etuustoiminta on ja miten se soveltuu perustoimeentulotuen toimeenpanoon. Tämä olisi ollut selvitettävissä tutustumalla konkreettisesti Kelan etuustoimintaan ja kunnan aikuissosiaalityön asiantuntijoiden työhön. Uudistuksessa arviot Kelan etuustoiminnan soveltuvuudesta perustoimeentulotuen toimeenpanoon perustuivat kuitenkin olettamuksiin.”

Myös seuraava kappale poistettiin: ”Välillisten viranomaisvaikutusten arvioimatta jättäminen oli selkeä puute, koska toimeentulotuen toimeenpanossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös sellaisten viranomaisten toimintaan, joiden toiminta liittyy jollain tavoin perustoimeentulotuen myöntämiseen tai jotka työskentelevät toimeentulotukiasiakkaiden kanssa. Lisäksi hallituksen esityksessä ei esitetty kaikkia valmisteluvaiheessa esiin nostettuja vaikutuksia, vaan niitä esitettiin valikoiden.”

Lisäksi kymmeniä muita kriittisiä, muun muassa Kelan toiminnan virheitä tai puutteita koskevaa havaintoa oli poistettu kokonaan tai niitä oli voimakkaasti pehmennelty.

Pasanen on kommentoinut aineistoa HS:n näkemässä materiaalissa muun muassa sanomalla näin: ”Olisin hyvin varovainen nostamaan virheitä ja ratkaisujen laatua tekstissä esiin. Tämänkään arviointi ei kuulu VTV:n mandaattiin. Tarkistusratkaisuja käsitellään kertomuksessa vain resurssien ja toiminnan sujuvuuden näkökulmasta.”

Kommentti virheistä ja laadusta koski muun muassa seuraavaa tarkastajien kirjoittamaa kappaletta: ”Kaikista suurimmaksi ongelmaksi koettiin kuitenkin se, että ratkaisujen määrällinen tavoite on liian korkea ja vaarantaa ajoittain ratkaisujen laadullisten kriteerien täyttymisen. Tämä synnyttää virheellisiä ja huolimattomasti tehtyjä ratkaisuja, joita joudutaan pahimmassa tapauksessa käsittelemään useampaan kertaan uudestaan. Tämä vie enemmän aikaa kuin hakemuksen käsitteleminen kerralla huolellisesti.”

Pasanen poisti kappaleen.

Lisäksi Pasanen toteaa muun muassa, että ”olemme luvanneet, että emme vertaile nykytilannetta aiempaan”. Vastaavia kommentteja on useita. Pasasen puuttui edellä mainittujen aiheiden lisäksi muun muassa yhdenvertaisuutta sekä ylipäänsä Kelan toiminnan arviointia koskeviin huomioihin. Tarkastuskertomuksen kuvauksia toimeentulotuen asiakkaiden yhdenvertaisuuteen liittyvistä ongelmista poistettiin kokonaan.

Pasanen poisti tarkastuskertomuksesta esimerkiksi seuraavat kohdat:

”Valtaosa tarkastuksen aineistoista osoittaa tai epäsuorasti viittaa siihen, että yksilöllisen harkinnan toimeenpano on tuottanut Kelalle vaikeuksia. Tämä heikentää asiakkaan asemaa ja näkyy eri tavoin muiden viranomaisten työmäärän lisääntymisenä. Kyse ei ole siis pelkästään oikeuksien toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä vaan toimeenpanon tarkoituksenmukaisuudesta ja hallinnollisista kustannuksista.”

”Kela-siirron myötä sosiaalityön ja yksilöllisen harkinnan toimeenpanon välinen yhteys heikkeni ja valtaosassa tapauksista katkesi kokonaan.”

Tarkastajat olivat haastatelleet kuntien sosiaalityöntekijöitä, ja kirjanneet tarkastuskertomukseen heidän näkemyksiään. Pasanen poisti kohdan, jossa näkemyksiä esiteltiin ja jossa tuotiin esille, että kunnan sosiaalitoimi joutuu paikkaamaan Kelan toiminnan riittämättömyyttä.

”Tässäkään kappaleessa ei pidä lähteä arvioimaan Kelan toimintaa”, Pasanen kommentoi poistoaan.

Lisäksi Pasanen poisti esimerkiksi kappaleen, jossa tarkastajat kertoivat muun muassa perustoimeentulotuen ratkaisijoiden kokemasta kiireestä ja ratkaisujen mahdollisesta virheellisyydestä.

”Jättäisin tästä alaluvun loppuosasta pois kohtia, joihin olisi helppo tarttua (esim. media) ja esittää vastaväitteitä”, Pasanen kommentoi.

Tuloksellisuustarkastusneuvos Taina Rintala sanoo, että VTV:n tarkastajat eivät ole luvanneet Kelalle, että tarkastuksen ulkopuolelle rajataan asioita.

”Ei tarkastaja voi luvata kohteille tällaista. Kun tarkastamme, katsomme asiaa objektiivisesti, sekä hyviä että huonoja puolia.”

VTV:llä ei ole eduskunnan alaisena laitoksena oikeutta tarkastaa Kelaa. Nyt asiassa oli Rintalan mukaan kuitenkin kyse siitä, että VTV tarkisti perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan, ja Kela antoi luvan haastatella työntekijöitään sekä lähettää heille kyselyitä. Rintalan mielestä perustoimeentulotuen siirron tavoitteita ja niiden toteutumista on mahdoton tarkastaa, ellei Kelan toimintaan ja asiakkaiden tilanteeseen voi ottaa kantaa.

Tarkastajat olivatkin perustelleet tätä tarkastuskertomusluonnoksessa toteamalla, että ”Kelan perustoimeentulotuen toimeenpano sisältyy tarkastukseen ainoastaan siitä syystä, että vain siten lainvalmisteluvaiheessa esitettyjen tavoitteiden ja toisaalta siirtoon liittyvien varauksien toteutumista voitiin arvioida”.

Pasanen poisti kohdan. Sen tilalle tuli maininta, että tarkastus ei arvioi Kelan toimintaa, ja että ”tarkastus ei käsittele toimeentulotuen tarveharkinnan ja yhdenvertaisuuden toteutumista oikeusturvakysymyksinä eikä vertailla perustoimeentulotuen aiempaa toimeenpanoa nykyiseen tilanteeseen”.

”Uskon, että tässä oli kyse siitä, mistä on jo kirjoitettu lehdissä. Eli, että meidän talossa pitää mennä tarkastuksissa positiivisuus edellä, jotta johto ei joudu selittelemään ikäviä asioita. Kela tuli tässä tarkastuksessa hyvin vastaan. En ymmärrä, mistä tuli tämä tarve poistaa lähes kaikki Kelan toimintaan kohdistuva kritiikki”, Rintala sanoo.

Rintala kertoo, että tarkastuksen tekeminen edellytti sen selvittämistä, miten Kela toimii.

”Oli paljon odotuksia siitä, että kustannukset supistuvat ja toimintaa tehostuu. Yritimme tarkastuksessa nimenomaan katsoa, lunastiko uudistus sen, mitä luvattiin. Emmehän me voi muuten sanoa, onko tämä uudistus täyttänyt sille asetetut odotukset”, Rintala sanoo.

”Ja kaikki nämä tuloksemme tukivat jo sitä olemassa olevaa tietoa, jota esimerkiksi THL ja Kuntaliitto olivat tuottaneet. Se, minkä nostimme esiin, oli että siirrossa ei ollut otettu huomioon sen vaikutuksia laajemmin, myös muihin viranomaisiin, ja siinä oli sivuutettu asiantuntijoiden esittämät varoitukset.”

Rintala lähetti pääjohtaja Tytti Yli-Viikarille sähköpostin, jossa hän kyseli, missä menee esittelijän vastuu, jos johtaja muuttaa tekstiä merkittävästi.

”Kuinka paljon vaikuttavuusjohtaja voi muokata tarkastusta ilman, että sillä on vaikutusta esittelijän vastuuseen?” Rintala kysyi.

Yli-Viikari ei vastannut.

”Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen” johtajana toimiva Pasanen ei suostunut antamaan puhelinhaastattelua vaan vastasi niukasti sähköpostitse. Pasanen kiistää luvanneensa mitään Kelalle. HS on kuitenkin nähnyt edellä mainittua kirjallista aineistoa, jossa Pasanen puhuu suoraan ”lupaamisesta”.

Pasanen kirjoitti myös, että ”tarkastuskertomuksen kommentointi on liittynyt tarkastuksen laadunvalvontavaiheeseen”.

”Tarkastukseen osallistuvilla saattaa olla erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaisia kannanottoja tarkastuksen perusteella voidaan tehdä. En ole ollut tarkastuksen aikana yhteydessä kehenkään Kelassa tähän tarkastukseen liittyen enkä ole siten luvannut kenellekään mitään. Tarkastuksen aikana kaikki yhteydenpito Kelaan on tapahtunut tarkastajien toimesta. Ennen tarkastuskertomusluonnoksen palautekierrosta osallistuin tilaisuuteen, jossa tarkastuksen tekijät esittelivät tarkastuksen tuloksia STM:n ja Kelan edustajille. Tämä vaihe kuuluu vakiona tarkastusprosessiin”, Pasanen kirjoitti.

”Eduskunnan alaisena organisaationa VTV:llä ei ole tarkastusoikeutta Kelaan eikä kuntiinkaan. Kela kuuluu VTV:n sidosryhmiin, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. VTV voi tarkastuksissaan hyödyntää Kelan tietovarantoja, joita Kela on kiitettävästi avannut yleiseen käyttöön.”

Tarkastuskertomuksessa olevan kritiikin poistamisen lisäksi Rintala kertoo, että lehdistötiedotetta piti pehmennellä. Tarkastajien mielestä sen kärkeen olisi tullut nostaa se huomio, että uudistuksen myötä hallinnolliset toimeenpanon kustannukset olivat kolme kertaa suuremmat kuin Kela oli arvioinut.

”Sinne laitettiin jotain muuta. Sitä yritettiin hälventää”, Rintala sanoo.

Tiedotteen otsikoksi päätyi: Perustoimeentulotuen uudistus on aiheuttanut enemmän kustannuksia kuin arvioitiin.

Rintala piti erityisen yllättävänä sitä, että Pasanen uskoi enemmän Kelan lausunnossa esitettyä kritiikkiä tarkastusta kohtaan, kuin viraston omia tarkastajia.

”Hän ei myöskään vaikuttanut uskovan talon sisäistä laadunvarmistusta, jonka läpi kaikki tietenkin menee. Kertomus piti laittaa vielä talon ulkopuolelle tieteellisen neuvoston jäsenelle sen varmistamiseksi, pitääkö kaikki sanottu paikkansa. Sieltä tuli viesti, että kyllä pitää.”

Tuo jäsen on nykyinen Turun yliopiston professori Olli Kangas, joka on edelleen neuvoston jäsen. Kangas vahvistaa saaneensa tarkastuskertomuksen luettavakseen ja pitäneensä sitä hyvänä. Kankaan mukaan on hyvin oleellista, että tarkastettaessa toimeentulotuen siirtoa verrataan tilannetta Kelassa ja kunnissa ennen ja jälkeen muutoksen.

Kelan asiakkaiden yhdenvertaisuus, Kelan toiminta, sen virheet ja tilanne ennen ja jälkeen toimeentulotuen siirron olivat asioita, jotka Pasasen kommenttien mukaan oli luvattu rajata pois tarkastuksesta. Kangas sanoo, että hänen mielestään niiden arviointi kuitenkin olisi tärkeää.

”Jotta saadaan kuvaa, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja että myös tehdään ne korjausliikkeet virheistä, joita on havaittu. Täytyy arvioida mitä tavoiteltiin, mikä meni pieleen ja miksi meni pieleen, ja sen jälkeen voidaan ottaa korjausliikkeet. Mielestäni Kelan toiminnan virheitä ja ratkaisun laatua oli syytä tuoda esiin juuri sen takia, että virheistä opitaan. Toimeentulotuen Kela-siirrossa tehtiin virheitä.”

Kangas sanoo, että hän ei osaa sanoa, miksi Kelalle oli luvattu tarkastuksen rajaamista.

”Minun kantani on se, että demokraattisessa yhteiskunnassa VTV:n pitää kyetä arvostelemaan niitä instituutioita, jotka meitä hallitsevat ja hallinnoivat. Ja arvioinnin tulee olla asianmukaisen kriittinen.”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat