Ulkomailla noteeratut Lontoo-UBF Amer A V 0,00 122,00 121,00 158,00 Cultor II V 0,00 65,00 65,00 87,00 Instrumentarium B V 0,00 190,00 185,00 220,00 KOP V 0,00 46,00 43,00 473,00 Kymmene V -3,00 92,00 92,00 697,00 Nokia kanta V 0,00 80,00 80,00 103,00 Nokia etu V +1,00 72,00 67,00 94,00 Pohjola B V +1,00 93,00 92,00 131,00 SYP C V -0,50 23,50 23,50 31,00 SYP-Invest C V 0,00 61,00 58,00 61,00 Tietotehdas B 0,00 427,00 427,00 438,00 Wärtsilä II V 0,00 404,00 339,00 441,00 Yhtyneet Paperiteht etu V 0,00 100,00 99,00 170,00 Tukholma Kone B V 0,00 900,00 425,00 900,00 Nokia etu V -1,00 107,00 102,00 143,00 Wärtsilä II V 0,00 625,00 107,00 640,00 - Talous | HS.fi

Ulkomailla noteeratut Lontoo-UBF Amer A V 0,00 122,00 121,00 158,00 Cultor II V 0,00 65,00 65,00 87,00 Instrumentarium B V 0,00 190,00 185,00 220,00 KOP V 0,00 46,00 43,00 473,00 Kymmene V -3,00 92,00 92,00 697,00 Nokia kanta V 0,00 80,00 80,00 103,00 Nokia etu V +1,00 72,00 67,00 94,00 Pohjola B V +1,00 93,00 92,00 131,00 SYP C V -0,50 23,50 23,50 31,00 SYP-Invest C V 0,00 61,00 58,00 61,00 Tietotehdas B 0,00 427,00 427,00 438,00 Wärtsilä II V 0,00 404,00 339,00 441,00 Yhtyneet Paperiteht etu V 0,00 100,00 99,00 170,00 Tukholma Kone B V 0,00 900,00 425,00 900,00 Nokia etu V -1,00 107,00 102,00 143,00 Wärtsilä II V 0,00 625,00 107,00 640,00

26.4.1990 3:00

Pörssi- ja OTC-listan osakkeiden P/E-lukujen pohjana olevia Unitaksen laskemia EPS-lukuja (osaketta kohti laskettu nettotulosennuste) on uusittu. Pörssilistan luvut pohjautuvat vuoden 1990 ja OTC-listan vuoden 1989 ennusteisiin. x