A. Berg FIM 0,00 103,39...

15.9.1994 3:00

A. Berg FIM 0,00 103,39 103,39 100,00 +0,68 +3,39 A. Berg Finland -1,58 218,69 232,32 194,54 +2,33 +12,41 A. Berg Obligaatio -0,09 95,24 107,63 92,58 +1,50 -9,89 2,76Y A. Berg Optimal -0,93 109,31 111,47 99,92 +2,97 +9,31 ABB Korko+Osake -0,90 9,93 10,15 9,93 0,00 * Aktia Capital -2,45 184,84 211,25 172,07 +0,42 +4,87 Aktia Interest A * +0,78 99,53 103,46 98,76 +0,59 -1,95 Aktia Interest B * +0,78 132,40 137,70 131,37 +0,59 -1,94 Aktia Global +0,07 74,36 100,41 72,53 -1,39 -15,49 15,60Y Aktia Secura -1,39 112,06 136,73 106,08 +1,01 -7,40 10,90Y Arctos Fenno -0,65 101,53 102,19 99,89 +0,74 Arctos Finland -1,59 102,27 106,50 97,72 +0,22 Arctos Forte -1,39 102,58 105,61 99,12 -0,25 Arctos Futura -2,76 101,90 106,89 94,04 +1,74 Diana Korko * +0,15 96,36 101,15 93,17 +2,20 Diana Osake * -0,61 132,04 139,33 116,24 +2,68 +13,59 Evli-Select -1,57 26,91 28,71 25,04 +0,82 1,13Y Evli-Global (CHF) * -0,10 9,72 10,13 9,34 +0,31 FIM Forte -1,03 106,04 110,86 100,00 +1,47 Gyllenberg Bond -0,09 483,26 492,18 468,05 +1,57 Gyllenberg Small Firm -0,86 504,45 525,83 492,65 -1,04 Gyllenberg Teollisuus -1,23 1026,02 1139,46 937,68 +3,43 +5,36 52,00Y Gyllenberg Finlandia -0,83 635,69 679,17 558,69 +3,97 +13,72 1,20Y Interbank-Korko * +0,19 99,80 109,17 97,26 +2,12 -6,70 Interbank-Lyhyt * +0,09 105,04 105,39 101,50 +0,13 +3,49 Interbank-Osake * -0,47 120,70 131,75 110,34 +3,08 +9,39 Investa-Osake -1,95 66,86 78,82 61,13 +0,98 +4,58 6,10Y Investa-Obligaatio -0,18 38,02 40,07 36,64 +2,29 Kansallis-Korko -0,03 990,49 1032,55 969,34 +1,51 -2,28 Kansallis-Metsä -1,04 1117,77 1216,06 1043,25 +1,34 +5,54 Kansallis-Tuotto -0,83 1170,60 1247,71 1101,72 +0,30 +2,16 40,00Y Kansallis-Kasvu -1,63 2079,99 2315,60 1892,96 +1,34 +9,38 Y Odin Finland * -0,62 409,59 451,06 339,95 -1,95 +20,49 OP-Delta -1,57 188,18 199,93 166,12 +0,74 +13,28 OP-Korko -0,04 97,89 102,41 94,83 +1,96 -2,95 0,05Y OP-Metsä -1,05 138,04 152,77 128,48 +1,70 +2,11 8,00Y OP-Pirkka -1,71 117,55 142,64 110,09 +0,18 -2,45 6,00Y OP-Tuotto -0,94 124,74 135,92 117,82 +1,03 -0,95 6,00Y Presta -1,82 640,70 728,65 578,36 +2,84 +4,08 16,50Y PSP Korko A +0,47 64,14 69,93 62,58 +0,02 -6,49 PSP Korko B +0,48 60,45 67,79 58,98 +0,02 -9,10 Selin-Korko -0,09 99,70 100,24 97,60 +1,05 Selin-Osake -1,45 187,11 209,80 172,32 +1,15 +6,34 11,24Y Kasvu-SYP -1,08 21,04 23,65 20,33 -0,71 +3,34 Riski-SYP -1,11 20,44 23,10 19,82 -1,30 +3,13 Tuotto-SYP 0,00 21,87 22,88 21,48 +0,92 -2,50 0,20Y (Muutosprosenteissa ei ole huomioitu voitto-osuuksien irtoamista) (* Arvop. ei 14. 9. 1994)