A. Berg FIM +0,02 104,21...

9.11.1994 2:00

A. Berg FIM +0,02 104,21 104,21 100,00 +0,33 +4,21 A. Berg Finland -0,99 213,99 232,32 194,54 +0,26 +10,00 A. Berg Obligaatio +0,09 97,60 107,63 92,58 -0,07 -7,65 2,76Y A. Berg Optimal -0,56 110,08 112,65 99,92 +1,20 +10,08 ABB Korko+Osake 0,00 9,78 10,15 9,74 +0,20 Aktia Capital -0,13 181,25 211,25 -1,47 +2,83 Aktia Interest A * -0,75 101,37 103,46 98,76 +0,02 -0,14 Aktia Interest B * -0,77 134,83 137,70 131,37 0,00 -0,14 Aktia Global -0,06 69,92 100,41 68,94 0,00 -20,54 15,60Y Aktia Secura -0,08 109,21 136,73 106,08 -1,23 -9,75 10,90Y Arctos Fenno 0,00 102,26 102,78 99,89 -0,42 Arctos Finland -0,44 98,08 196,50 97,72 -0,76 Arctos Forte +0,02 99,34 105,61 98,96 -1,83 Arctos Futura -0,35 105,69 110,46 94,04 +4,81 Diana Korko * -0,32 97,72 101,15 93,17 -0,52 Diana Osake * -1,55 126,67 139,33 116,24 +0,58 +8,97 Evli-Select -0,34 26,54 28,71 25,04 +1,49 1,13Y Evli-Global (CHF) * -0,53 9,44 10,13 9,29 +0,53 FIM Forte -0,98 110,00 112,35 100,00 +2,76 Gyllenberg Bond +0,07 491,15 495,63 468,05 -0,12 Gyllenberg Small Firm -0,49 513,42 529,93 492,65 +1,18 Gyllenberg Teollisuus -0,53 1009,08 1139,46 937,68 -0,36 +3,62 52,00Y Gyllenberg Finlandia -0,64 640,00 679,17 558,69 +1,11 +14,49 1,20Y Interbank-Korko * +0,04 102,25 109,17 97,26 +0,57 -4,41 Interbank-Lyhyt * 0,00 106,27 106,29 101,50 +0,77 +4,70 Interbank-Osake * -0,13 116,08 131,75 110,34 -1,65 +5,20 Investa-Osake -0,60 64,95 78,82 61,13 +0,51 +1,60 6,10Y Investa-Obligaatio +0,18 38,73 40,07 36,64 -0,10 Kansallis-Korko +0,05 1007,04 1032,55 969,34 +0,42 -0,64 Kansallis-Metsä -0,26 1062,50 1216,06 1043,25 -2,63 +0,32 * Kansallis-Tuotto +0,10 1163,07 1247,71 1101,72 +1,31 +1,50 40,00Y Kansallis-Kasvu -0,42 2010,96 2315,60 1892,96 -0,31 +5,75 Y Odin Finland * -1,19 412,46 451,06 339,95 +1,33 +21,33 OP-Delta -0,45 185,49 199,93 166,12 +0,35 +11,66 OP-Korko +0,09 99,18 102,41 94,83 +0,06 -1,68 0,05Y OP-Metsä -0,14 134,18 152,77 128,48 -2,20 -0,75 8,00Y OP-Pirkka -0,51 112,21 142,64 110,09 -0,66 -6,88 6,00Y OP-Tuotto -0,20 123,34 135,92 117,82 -0,62 -2,06 6,00Y Presta -0,41 613,68 728,65 578,36 -0,76 -0,31 16,50Y PSP MK Korko A * -0,24 65,59 69,93 62,74 +0,63 -4,37 PSP MK Korko B * -0,26 61,81 67,79 58,98 +0,62 -7,05 Selin-Korko +0,05 100,88 101,70 97,60 -0,06 Selin-Kunta +0,03 100,95 101,69 100,75 -0,1E * Selin-Osake -0,50 179,93 209,80 172,32 -0,67 +2,26 11,24Y Kasvu-SYP -0,60 19,92 23,65 19,92 -0,60 -2,16 Riski-SYP -0,68 19,10 23,10 19,10 -3,05 -3,63 Tuotto-SYP -0,05 22,11 22,88 21,48 -0,23 -1,43 0,20Y (Muutosprosenteissa ei ole huomioitu voitto-osuuksien irtoamista) (* Arvop. ei 8. 11. 1994)