A. Berg FIM +0,04 106,29... - Talous | HS.fi

A. Berg FIM +0,04 106,29...

11.3.1995 2:00

A. Berg FIM +0,04 106,29 106,29 105,13 +0,50 +1,13 A. Berg Finland -0,33 18,23 21,29 18,17 -9,26 -10,68 A. Berg Obligaatio +0,10 10,18 10,24 9,95 +0,69 +1,90 2,76Y A. Berg Optimal -0,19 10,31 11,19 10,29 -4,89 -5,06 ABB Korko+Osake 0,00 9,07 9,83 9,07 -4,73 -5,91 Aktia Capital/100 os. -0,15 156,20 179,16 155,75 -8,68 -9,53 * Aktia Interest A * -0,57 101,56 102,14 100,27 +0,27 +0,74 4,00Y Aktia Interest B * -0,57 140,52 141,33 138,74 +0,27 +0,75 Aktia Global/100 os. -0,25 64,91 69,90 64,90 -6,39 -6,60 15,60Y Aktia Secura/100 os. -0,11 98,76 108,29 98,76 -6,29 -7,13 10,90Y Arctos Fenno +0,02 104,92 105,08 103,58 +0,21 +1,51 Arctos Finland +0,01 81,71 97,55 81,70 -11,30 -13,50 Arctos Forte -0,03 91,14 99,97 91,06 -5,85 -6,69 Arctos Futura +0,04 79,77 102,12 79,38 -16,51 -19,85 Diana Korko * +0,17 100,80 101,43 99,52 +0,31 +1,33 Diana Osake * -0,50 109,66 128,42 109,66 -9,48 -10,44 1,11Y Evli-Korko 0,00 101,30 101,49 100,23 +0,42 +1,12 Evli-Select +0,30 23,39 27,29 23,32 -10,45 -10,00 1,13Y Evli-Valtionobligaatio +0,03 101,61 102,49 100,29 +0,50 +1,21 Evli-Global (CHF) * -1,07 8,30 9,55 8,23 -10,08 -13,00 0,16* FIM Forte +0,15 98,50 110,69 98,35 -8,82 -6,37 Gyllenberg Bond +0,12 506,27 510,84 498,91 +0,24 +1,22 Gyllenberg Small Firm +0,14 441,74 502,20 439,08 -8,12 -9,63 Gyllenberg Teollisuus -0,34 918,32 1009,41 918,32 -5,90 -5,88 52,00Y Gyllenberg Finlandia +0,04 550,83 630,00 550,30 -8,36 -8,44 1,20Y Interbank-Korko * -0,26 105,66 106,36 103,85 +0,32 +1,74 Interbank-Lyhyt * +0,03 107,93 108,01 106,77 +0,19 +0,66 Interbank-Osake * -0,12 94,88 114,71 94,85 -12,43 -13,95 Investa-Osake -0,16 55,74 65,30 55,56 -9,75 -10,57 6,10Y Investa-Obligaatio +0,05 40,10 40,43 39,47 +0,48 +1,42 Kansallis-Korko +0,03 985,69 1025,26 975,79 +0,47 -3,35 50,00* Kansallis-Metsä -0,22 942,10 1072,80 942,10 -7,95 -10,07 Kansallis-Tuotto -0,51 959,55 1148,95 959,55 -6,92 -14,91 70,00Y Kansallis-Kasvu +0,72 1749,61 2042,43 1737,02 -9,85 -10,19 Y Odin Finland -0,51 346,90 396,54 346,75 -9,05 -9,11 OP-Delta +0,14 156,94 184,72 156,56 -9,47 -11,45 OP-Korko 0,00 100,14 102,29 99,90 -1,99 -0,98 2,40* OP-Metsä -0,43 119,18 135,97 119,18 -8,30 -10,24 8,00Y OP-Pirkka -0,1E 93,70 110,00 93,70 -9,83 -11,04 6,00Y OP-Tuotto -0,17 101,74 123,06 101,74 -14,86 -15,48 11,00* Presta/1000 os. -0,21 519,29 611,19 519,18 -10,14 -11,31 16,50Y PSP MK Korko A/100 os. * -0,19 67,71 67,84 66,61 +0,56 +1,23 PSP MK Korko B/100 os. * -0,19 63,81 63,93 62,78 +0,57 +1,22 1,86Y Selin-Korko +0,05 103,24 104,03 101,91 +0,48 +1,12 Selin-Kunta +0,06 103,62 104,87 101,79 +0,38 +1,47 Selin-Osake -0,13 148,73 175,90 148,73 -10,45 -12,17 11,24Y Kasvu-SYP +0,17 17,43 20,22 17,33 -9,31 -9,22 Riski-SYP +0,24 16,38 19,25 16,29 -10,39 -10,98 Tuotto-SYP +0,14 21,16 22,80 21,12 -6,83 -5,91 1,70* (Muutosprosenteissa ei ole huomioitu voitto-osuuksien irtoamista) (* Arvop. ei 10. 3. 1995)