Talous

1990-luvun laman uhreilta karhutaan yhä velkoja, vaikka valtio on todennut saatavat lähes arvottomiksi

Valtio jatkaa yhä pankkikriisin saatavien perintää ja joutuu pian vastaamaan toimistaan oikeudessa.

Kaikella on rajansa, mutta rajoja voi myös venyttää.

Suomen 1990-luvun lama oli poikkeuksellisen vaikea taloudellinen ja sosiaalinen ahdinko, jonka seurauksista monet ihmiset kärsivät edelleen. Monet menettivät kaiken omaisuutensa. Osa on myös tuomittu talousrikoksista.

Yksi kärsijöistä on haastanut valtion oikeuteen, koska omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal jatkaa yhä valtiovarainministeriön päätöksellä saataviensa perintää.

Oikeudenkäynnissä perimmäinen kysymys on verraten yksinkertainen: onko Arsenalin saatavien perintä 25 vuotta pankkikriisin jälkeen enää kohtuullista tai ylipäätään tarkoituksenmukaista. Valtion oikeuteen haastaneen ihmisen mielenterveys on järkkynyt perheen 1990-luvun alussa alkaneen velkavankeuden aikana.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Hänen vaikea-asteiset ja työkyvyttömyyttä aiheuttaneet psyykkiset oireet johtuvat psykiatrian erikoislääkärin mielestä ”häneen kohdistuneesta pitkäaikaisesta, jopa järjestelmälliseksi luonnehdittavasta institutionaalisesta kiusaamisesta, jonka suorittajia ovat olleet omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal ja sen hallitsemat konkurssipesät”.

Arsenal on valtion omistama roskapankki. Se perustettiin vuonna 1993 hallinnoimaan pankkien ongelmallisia lainoja ja omaisuuseriä. Yhtiö on ollut selvitystilassa vuodesta 2003.

Osakeyhtiölain mukaan selvitystilassa olevan yhtiön liiketoimintaa saadaan jatkaa ainoastaan siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvitys sitä vaatii. Siitä, mikä on tarkoituksenmukaista, päättää Arsenalin yhtiökokous.

Selvitystilassa olevalla yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa eikä hallitusta, vaan selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita. Arsenalin ainoa osakkeenomistaja on valtio, jota yhtiökokouksessa edustaa valtiovarainministeriö.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Arsenalin saatavien arvo oli 9 964 euroa, mutta niiden nimellisarvo 121 miljoonaa euroa. Suuri ero nimellisarvon ja kirjanpitoarvon välillä kertoo siitä, että saatavat ovat erittäin epävarmoja. Silti niiden perimistä jatketaan.

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Leena Mörttinen kertoo, että maaliskuun lopussa Arsenal oli joko suoraan tai konkurssipesien kautta osallisena 18 oikeudenkäynnissä.


”Pitkittynyt selvitystila ei ole valtionkaan etu eikä yhtiö sitä tavoittele. Osakeyhtiölainsäädännön vaatimuksista seuraa, että selvitystilan lopputilitystä ei voida suorittaa ennen kuin oikeudenkäynnit, joissa yhtiö on asianosaisena, ovat päättyneet”, Mörttinen kirjoittaa sähköpostiviestissään.

Selvitystilan jatkamista voi silti pitää erikoisena. Sijoittaja Kai Mäkelän sijoitusyhtiö Herttanelonen tarjoutui ostamaan kirjanpitoarvoltaan 9 964 euron saatavat runsas vuosi sitten 500 000 eurolla.

”Herttanelonen tekee tämän tarjouksen mahdollistaakseen 1990-luvun pankkikriisin lopettamisen. Suomen satavuotisjuhlavuonna on syytä kääntää uusi lehti ja aloittaa seuraava satavuotiskausi puhtaalta pöydältä”, tarjouksessa sanotaan.

Mäkelän mukaan hän olisi sopinut velat velallisten kanssa siten, että he olisivat vapautuneet veloistaan. Tarjous lähetettiin tiedoksi pääministeri Juha Sipilälle (kesk), valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok) ja ulkoministeri Timo Soinille (sin).

Arsenal kieltäytyi tarjouksesta. Ylijohtaja Mörttisen mukaan selvitysmiehet arvioivat tarjouksen ja hylkäsivät sen merkittävästi alihintaisena. Näkemykselle ei löydy näyttöä asiakirjoista.

Vastauksessaan Mäkelälle selvitysmiehet Seppo Salonen ja Juha Sivenius eivät mainitse sanallakaan, että tarjous olisi ollut alihintainen. Sen sijaan he vetoavat siihen, että Arsenalin myyntikelpoiset varat myytiin vuosina 2000–2003 tehdyillä kaupoilla. Kauppojen ulkopuolelle rajattiin riitaisat, rikosperusteiset ja rikosoikeudenkäyntien kohteena olevat saatavat.

”Saatavat koostuvat talousrikostuomioiden yhteydessä velallisten maksettaviksi tuomituista vahingonkorvauksista. Pääosa mainituista saatavista on ulosottotoimien, muiden viranomaistoimien ja oikeudenkäyntien kohteena. Saatavien luonne ja niihin liittyvien toimien keskeneräisyys muodostavat esteen saatavien myynnille.”

Selvitysmiesten perustelu on oikeudellisesti pätevä. Tosin valtiovarainministeriöllä olisi halutessaan myös mahdollisuus toimia toisin. Mörttinen korostaa, että Arsenalin ilmoituksen mukaan sille on tuloutunut palautuksia yli 2,8 miljoonaa euroa tarjouksen hylkäämisen jälkeen.

”Näin ollen myös jälkikäteen voidaan todeta, että saatavien myyminen 500 000 eurolla olisi ollut jo yksin tarjouksen hylkäämisen jälkeen saatujen varojen valossa merkittävästi alihintainen ja yhtiölle ja sitä kautta valtiolle epäedullinen kauppa”, Mörttinen kirjoittaa.

 

”Taloudellisesti ja eettisesti on järjetöntä, että 25 vuotta vanhoja saatavien perimistä vain jatketaan.”

Arsenalin taseessa oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä 1,2 miljoonan euron siirtosaaminen, joka kuvastaa Mörttisen mukaan arvioituja luottotappioiden palautuksia. Mäkelän tarjouksessa kuitenkin todetaan, että valtio olisi saanut 500 000 euron kauppahinnan ylittävältä osuudelta 25 prosenttia nettotuloista.

Helsingin yliopiston prosessioikeuden emeritusprofessori Risto Koulu on Suomen johtavia maksukyvyttömyysoikeuden tutkijoita. Hänen mielestään Arsenalin selvitystilan jatkaminen on monessa mielessä erikoista.

”Taloudellisesti ja eettisesti on järjetöntä, että 25 vuotta vanhoja saatavien perimistä vain jatketaan. Ei tällainen toiminta ole edes epäsuorasti hoidettuna valtion perustehtäviä”, Koulu sanoo.

Hän korostaa, että 25 vuotta vanhat riitaisat velkasuhteet pitäisi aina saada jollakin tavoin järjestettyä, jotta selvitystila voitaisiin lopettaa.

Koulun mielestä vaihtoehtoja on ainakin kaksi. Arsenal sopisi velkasaatavat velallisten kanssa tai myisi ne eteenpäin.

Molemmissa tapauksissa lopputuloksena olisi, että Arsenal voitaisiin vihdoin lakkauttaa ja pankkikriisin raskas perintö tältä osin unohtaa. Velalliselle se voisi merkitä normaalia elämää vuosien velkavankeuden jälkeen ja parhaassa tapauksessa jopa paluuta työelämään.

Arsenal on tosiaan myynyt aikaisemmin saataviaan, jotka se katsonut myyntikelpoisiksi. Vuonna 2000 yhtiö myi nimellisarvoltaan 12 miljardin markan saatavat 700 miljoonalla markalla Aktiv Hansalle ja C&A Finlandille.

”On myös syytä pitää mielessä, että Ulf Sundqvistin kanssa tehtiin sopimus, jossa Sundqvistin vahingonkorvausvelvollisuus neuvoteltiin huomattavasti pienemmäksi. Mielestäni Arsenalin pitäisi tehdä vastaavia sopimuksia myös nykyisten jäljellä olevien velallisten kanssa. Se olisi kaikkien osapuolten kannalta kohtuullista ja johdonmukaista.”

Sundqvist on entisen Suomen Työväen Säästöpankin toimitusjohtaja ja Sdp:n puheenjohtaja.

Oslon yliopiston kauppaoikeuteen erikoistuneen oikeustieteen professorin Jukka Mähösen mielestä Arsenalin selvitystilan lakkauttaminen on pääasiassa poliittinen kysymys. Lakkauttamiseen myös löytyy keinot, jos niitä vain haluttaisiin käyttää.

”Valtio voisi antaa selvitysmiehille valtuutuksen saatavien myymiseen tai saatavien perimisestä luopumiseen, jolloin oikeudenkäynnit loppuisivat. Valtuutuksessa selvitysmiehille pitäisi antaa vastuuvapaus, jolloin heidän asemansa suhteessa osakkeenomistajaan eli valtioon olisi turvattu.”

Oikeustieteen tohtori Kari Uotin mukaan valtiovarainministeri Orpo ilmoitti hänelle keväällä 2017 sähköpostitse pitävänsä Arsenalin toimintaa kohtuuttomana. Uoti on valtion oikeuteen haastaneen oikeudellinen avustaja.

”Herää kysymys, miksi asiassa ei saada aikaan päätöstä, joka viimein vapauttaisi ihmiset vuosikausien velkavankeudesta. Arsenalin selvitystilan jatkamisesta hyötyvät pääasiassa oikeudenkäyntejä ja konkurssipesiä hoitavat asianajajat”, Uoti sanoo.

Valtiovarainministeri Orpo ei kommentoi Arsenalin toimia eikä Uotille lähettämäänsä sähköpostia.

Suomen valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Uoti väittää laatimassaan haastehakemuksessa valtion rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen kidutuksen kieltoa.

Kanteen nostaneen diagnooseina on traumaperäinen stressihäiriö, vaikea-asteinen masennus ilman psykoottisia oireita ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Syynä on psykiatrin mielestä henkinen pahoinpitely.

Uotin mielestä valtiovarainministeriö sivuuttaa perustuslain säännöksen, jonka mukaan valtio on turvattava yksilön oikeudet.

Rikosoikeuden professori Sakari Melander Helsingin yliopistosta painottaa, että epäinhimillinen ja halventava kohtelu on koskenut yleensä vankilaolosuhteita tai vaikkapa ruumiillisia rangaistuksia kouluissa. Keskeistä on se, onko viranomaisen tarkoituksena ollut tahallisesti nöyryyttää ja halventaa uhria.

”Tässä tapauksessa vaikuttaa melko kaukaa haetulta määritellä Arsenalin toiminta institutionaaliseksi kiusaamiseksi ja sitä kautta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tarkoitetuksi kidutukseksi, epäinhimilliseksi tai halventavaksi kohteluksi”, Melander sanoo.

Perimmäinen kysymys jää silti jäljelle: onko pankkikriisin saatavien perintä enää kohtuullista.

Tausta: Pankkikriisiin vaikuttivat useat eri tekijät

Lamojen ja pankkikriisien täsmällinen ennustaminen on yleensä hyvin vaikeaa.

Harva osasi arvioida Neuvostoliiton romahduksen ajankohdan tai sitä, mihin talouden ylikuumeneminen 1980-luvun lopussa johtaisi.

Suomen 1990-luvun lama johtui monista eri syistä, jotka liki samanaikaisesti toteutuessaan ravistelivat perin pohjin yhteiskuntaa. Jälkeenpäin arvioituna lamaa myös pahensivat poliitikkojen tekemät virheet.

Rahoitusmarkkinoiden liian nopea vapauttaminen 1980-luvun puolivälissä kannusti liikepankkeja holtittomaan lainanantoon. Se aiheutti pian arvopapereiden ja asuntomarkkinoiden hintakuplan.

Suomen Pankki pyrki kireällä rahapolitiikalla hillitsemään lainanantoa ja inflaatiota, joka kaikesta huolimatta pysyi voimakkaampana kuin monissa muissa valtioissa.


Voimakas inflaatio heikensi myös Suomelle taloudelle elintärkeän metsäteollisuuden hintakilpailukykyä. Kireä rahapolitiikka eli korkea korkotaso houkutteli yrityksiä ja kotitalouksia ottamaan lainaa ulkomaiden valuutoissa, joissa korot olivat paljon pienemmät.

Neuvostoliiton romahdus vuonna 1991 aiheutti suuren kolauksen Suomen ulkomaankauppaan. Neuvostoliiton osuus Suomen ulkomaankaupasta oli vain muuttamaa vuotta aikaisemmin ollut enimmillään noin 20 prosenttia.

Markka piti lopulta pakon edessä devalvoida vuonna 1991. Devalvoinnin seurauksena kotitalouksien ja yritysten lainanhoitokustannukset kasvoivat voimakkaasti, koska ne olivat ottaneet runsaasti lainoja ulkomaan valuutoissa.

Asuntojen hintakuplan puhkeaminen aiheutti suuria ongelmia kotitalouksille ja valtavia luottotappiota pankeille. Asunnot halpenivat pääkaupunkiseudulla 40 prosenttia.

Osa kotitalouksista joutui myös kahden asunnon loukkuun: uusi asunto oli jo ostettu, mutta vanhaa ei saatu myytyä likimainkaan ennalta arvioidulla hinnalla.

Pankkikriisi muuttui reaalitalouden kriisiksi, kun velkaantuneet kotitaloudet vähensivät kulutustaan ja yritykset investointejaan. Työttömyysaste nousi yli 16 prosenttiin vuonna 1993.

Lamaa pahensivat myös julkisen talouden mittavat menoleikkaukset, jotka vähensivät kokonaiskysyntää.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • pankkikriisi
 • lama
 • Petri Sajari

Nyt voit järjestää kommentit myös suosituimmuuden mukaan.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Parisuhteen julmuri on ulospäin mitä mainioin tyyppi – Näin henkinen väkivalta kasvaa pienistä moitteista tuhoisaksi kierteeksi

   Tilaajille
  2. 2

   Rappiolla-hitin suomeksi laulanut Metallican basisti kertoo uudella videolla rakastavansa Ismo Alangon yhtyeen Enter Sandman -vastausta – katso videotervehdys tästä

  3. 3

   Välimeren ruokavalio on kuollut: Alueen lapset ovat Euroopan lihavimpia – Suomalaisen ravitsemusasiantuntijan mukaan ”tilanne on vakava”

  4. 4

   Näytätkö johtajalta vai hoivaajalta? Nämä piirteet kasvoissasi määrittävät sen, millaisena muut ihmiset sinua pitävät

   Tilaajille
  5. 5

   Donald Trump perui tapaamisen Kim Jong-unin kanssa – Presidentin mukaan asevoimat ovat valmiina, ”mikäli Pohjois-Korea päättää tehdä jotain typerää”

  6. 6

   Kymmenen perhettä haastoi EU:n ilmasto­politiikan oikeuteen ennen­näkemättömässä jutussa, joka kyseen­alaistaa unionin keskeiset ilmasto­toimet

  7. 7

   Daniel Lehtonen alkoi haukkua naisia ja nousi julkisuuteen vihattuna Bile-Danina – Nyt ”parannuksen tehnyt” Lehtonen kertoo, mitä ajattelee oikeasti

  8. 8

   Homomiesten tuoreesta ja pahimmillaan vaarallisesta seksitrendistä on kohistu maailmalla jo vuosia, mutta Suomessa se on noussut esille vasta nyt – tästä on kyse chemsexissä

  9. 9

   Pääsykokeiden valehakijoista on tullut jokavuotinen ilmiö

  10. 10

   Trumpin ja Kimin huippu­kokouksen peruminen ei ollut yllätys, mutta ei se tähän lopu

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Homomiesten tuoreesta ja pahimmillaan vaarallisesta seksitrendistä on kohistu maailmalla jo vuosia, mutta Suomessa se on noussut esille vasta nyt – tästä on kyse chemsexissä

  2. 2

   Parisuhteen julmuri on ulospäin mitä mainioin tyyppi – Näin henkinen väkivalta kasvaa pienistä moitteista tuhoisaksi kierteeksi

   Tilaajille
  3. 3

   Pääsykokeiden valehakijoista on tullut jokavuotinen ilmiö

  4. 4

   Näytätkö johtajalta vai hoivaajalta? Nämä piirteet kasvoissasi määrittävät sen, millaisena muut ihmiset sinua pitävät

   Tilaajille
  5. 5

   Välimeren ruokavalio on kuollut: Alueen lapset ovat Euroopan lihavimpia – Suomalaisen ravitsemusasiantuntijan mukaan ”tilanne on vakava”

  6. 6

   Veroparatiisiin 50–60 miljoonaa piilottaneet selvisivät 0,8 miljoonan euron veronkorotuksella – Oikeus määräsi tiedot julkisiksi

  7. 7

   Kuva Daniel Radcliffesta pitelemässä aseita kylpytakkiin pukeutuneena on nyt kaikkialla – eikä ihme, koska siitä irtoaa loputtomasti Harry Potter -vitsejä

  8. 8

   Daniel Lehtonen alkoi haukkua naisia ja nousi julkisuuteen vihattuna Bile-Danina – Nyt ”parannuksen tehnyt” Lehtonen kertoo, mitä ajattelee oikeasti

  9. 9

   VR myy Vallilan konepajan Bruce Oreckille 11 miljoonalla eurolla – Olemme jäljessä aikataulusta, Oreck sanoo

  10. 10

   En ollut ikinä kiinnostunut vauvoista, joten en tiennyt niiden mahtavuudesta mitään

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Sanna oli 16-vuotias, kun hän kertoi tulleensa raiskatuksi – Viisi vuotta myöhemmin hän paljasti, että vankilaan joutui syytön mies

   Tilaajille
  2. 2

   Homomiesten tuoreesta ja pahimmillaan vaarallisesta seksitrendistä on kohistu maailmalla jo vuosia, mutta Suomessa se on noussut esille vasta nyt – tästä on kyse chemsexissä

  3. 3

   Prinssi Harryn ex-tyttöystävän tympeä ilme, Amal Clooneyn aviomies ja nuori Meghan Markle palatsin edessä – internet sekosi kuninkaallisista häistä, tässä parhaat palat

  4. 4

   Syöpää aiheuttava virus huolestuttaa maailmalla, ja nyt sitä löytyi Suomestakin – osa seksin välityksellä tarttuvan viruksen kantajista sairastuu leukemiaan

   Tilaajille
  5. 5

   Juha Kärkkäisen tavaratalo on synnyttämässä Rovaniemellä poliittisen kiistan – ”En hyväksy tällaista ihmisvihamielisyyttä”

  6. 6

   Kysy nämä kaksi kysymystä, kun lapsi uhmaa ja raivoaa – kasvatuskouluttaja Liisa Ahosen mukaan ongelmalapsia käsitellään väärin

   Tilaajille
  7. 7

   Kalle sai puhelun, mietti vedessä pulikoivia lapsiaan ja vastasi kyllä – Se päätös teki hänestä hyvän isän aivan viime hetkellä

   Tilaajille
  8. 8

   Jasper Pääkkösellä on merkittävä rooli Spike Leen uutuuselokuvassa, josta tuli Cannesissa suuri tapaus – ”Iski tajuntaan, että olen oikeasti osa tällaista”

   Tilaajille
  9. 9

   Häkellyttävän moni kertoo joutuneensa avaruusolentojen sieppaamaksi – Ilmiölle on nimi, ja se selittää, miksi sieppaustarinat ovat nyt loppuneet

   Tilaajille
  10. 10

   Meghanin puku oli aikuisen naisen valinta – kuningatar lainasi tiaran ja Harry poimi kukat

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. NBA-koripalloilija sai kovan kohtelun pysäköintivirheestä – poliisi julkaisi kuukausien jälkeen rajun pidätysvideon ja anteeksipyynnön
  3. Donald Trump perui tapaamisen Kim Jong-unin kanssa – Presidentin mukaan asevoimat ovat valmiina, ”mikäli Pohjois-Korea päättää tehdä jotain typerää”
  4. Macron ja Putin yrittävät pelastaa Pietarissa Iranin ydin­sopimuksen – suora lähetys noin kello 19.30
  5. Britannia haluaa jäädä Galileo-hankkeeseen, ja osalle EU:sta se saattaisi sopia hyvin – muuten britit haluavat takaisin yli miljardi euroa
  6. ”Kuin siivous rikospaikalla” – Räjäytykset toki tuhosivat todisteita Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta, mutta ennen kaikkea kyseessä oli show
  7. Ihminen kohtelee robottilennokkia automaattisesti kuin lemmikkiään – Tutkimuksessa sekä amerikkalaiset että kiinalaiset halusivat olla lennokeille ”kohteliaita”
  8. Egypti pidätti tunnetun blogaajan ja ihmisoikeusaktivistin Wael Abbasin – ”Kävelen miinakentällä”, Abbas sanoi HS:n haastattelussa maaliskuussa
  9. Fortumin Uniper-kaupan hyväksyminen viivästyy Venäjällä
  10. Toimittajaa keskustelupalstalla huoritellut mies sai sakot ja tuomittiin maksamaan 800 euron korvaukset
  11. Tunti sitten
  12. Viranomainen vaatii: Kiivaasti vastustetulle lämpö­voimalalle etsittävä muitakin paikkoja kuin Helsingin koillis­nurkka
  13. Näytä lisää