Metsärahastojen tuloja voi jäädä kokonaan verottamatta, Luke: aukkoihin puututtava

Kansainvälisten sijoittajien Suomesta saamat metsätulot voivat tietyissä tilanteissa jäädä kokonaan verottamatta.

Tuoreen raportin mukaan Suomessa toimii ainakin parikymmentä erilaista metsärahastoa ja ulkomaista sijoittajatahoa.

12.1. 8:00

Metsärahastojen ja ulkomaisten sijoittajien metsänomistus on lisääntynyt Suomessa edellisten kymmenen vuoden aikana. Luonnonvarakeskuksen (Luke), Tampereen yliopiston, Finnwatchin ja Pellervon taloustutkimus PTT:n tuore selvitys kertoo, että kansainvälisten sijoittajien metsätuloja voi jäädä Suomessa kokonaan verottamatta.

Selvityksessä vertaillaan erilaisten metsänomistusmuotojen tuloverokohtelua.

Puhtaasti kotimaisissa tilanteissa rahaston kautta sijoittaminen ei yleensä synnytä verotuksellista etua. Veroedut liittyvät lähinnä luonnollisen henkilön suoraan metsäomistukseen.

”Kansainvälisissä tilanteissa osa erikoissijoitusrahastojen ja muiden sijoitusrakenteiden kautta Suomesta saaduista metsätuloista voi sen sijaan jäädä Suomessa verottamatta”, kertoo Tampereen yliopiston vero-oikeuden professori Pekka Nykänen Luken tiedotteessa.

Näin on erityisesti silloin, kun metsärahasto on Suomessa verovapaa ja rahastolla on ulkomaisia osuudenomistajia, jotka eivät ole Suomessa velvollisia maksamaan veroa rahaston kautta saamastaan tulosta joko Suomen oman lainsäädännön tai Suomen muiden valtioiden kanssa tekemien verosopimusten vuoksi, tiedotteessa todetaan.

Metsätuottoja voi jäädä verottamatta myös konsernien sisäisten lainajärjestelyiden myötä.

Suomessa veronalaista metsätuloa on jossain määrin mahdollista siirtää konsernien sisällä ulkomaille vähennyskelpoisina korkomenoina.

Selvityksen mukaan erilaiset konsernin sisäiset lainajärjestelyt ovat kansainvälisissä sijoitusrakenteissa yleisiä.

”Lainajärjestelyjen avulla metsäomaisuudesta saatuja tuottoja siirretään ulkomaille suomalaisyhtiön verotusta pienentävinä korkoina. Sen seurauksena metsätulot jäävät joissain tapauksissa Suomessa kokonaan verottamatta”, toteaa Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen tiedotteessa.

Metsäomaisuuteen Suomessa sijoittavien erikoissijoitusrahastojen ulkomaiset osuudenomistajat eivät ole tällä hetkellä velvollisia maksamaan Suomessa veroa rahasto-osuuksista saamistaan luovutusvoitoista.

Näiden voittojen veronalaisuutta laajentava lakimuutos on paraikaa eduskunnan käsittelyssä. Monet Suomen tekemät verosopimukset kuitenkin estävät jatkossakin näiden voittojen verotuksen Suomessa, Luke huomauttaa.

Tiedotteessa nostetaan esiin, että jos ulkomaiset sijoittajat eivät maksa Suomeen tekemistään metsäsijoituksista veroa Suomessa eivätkä omassa asuinvaltiossaan, voi metsärahastojen kilpailuasema muodostua muihin metsää ostaviin nähden vahvemmaksi.

Luke toteaa selvityksen tiedotteessa, että veropohjan aukkoihin tulee puuttua.

Metsärahastot ja ylipäänsä kansainväliset ulottuvuudet on syytä ottaa aiempaa laajemmin huomioon arvioitaessa metsätulojen verottamista koskevan verolainsäädännön kehittämistarpeita, tiedotteessa todetaan.

Luken, Tampereen yliopiston, Finnwatchin ja PTT:n raportin johtopäätöksissä esitetään politiikkasuosituksia. Raportissa suositellaan muun muassa neuvottelemaan uudestaan verosopimusten luovutusvoittoja koskevien määräysten muuttamisesta. Esimerkkinä nostetaan Suomen ja Luxemburgin välinen verosopimus.

Raportissa kehotetaan myös EU:ta ryhtymään yhtenäistämistoimiin, jotta kansallisen sääntelyn eroista johtuvat verotukselliset esteet rajat ylittäviltä rahastosijoituksilta poistuisivat.

Selvityksen mukaan Suomessa toimii ainakin parikymmentä erilaista metsärahastoa ja ulkomaista sijoittajatahoa.

”Metsärahastojen ja ulkomaisten sijoittajien omistaman metsän pinta-ala on yhteensä lähes 600 000 hehtaaria ja arvo yli kaksi miljardia euroa. Lähes puolet tästä on ulkomaisten toimijoiden hallussa. Luvut ovat kaksinkertaisia aikaisempaan käsitykseen verrattuna”, kertoo Luken erikoistutkija Esa-Jussi Viitala tiedotteessa.