Japaniin ennenaikaiset parlamenttivaalit - Ulkomaat | HS.fi
Ulkomaat|Lyhyesti

Japaniin ennenaikaiset parlamenttivaalit

Tokio. Japanissa pidetään joulukuun puolivälissä ennenaikaiset parlamenttivaalit. Asia ratkesi perjantaina, kun pääministeri Yoshihiko Noda hajotti parlamentin. Nodan päätös liittyy parlamentin ylähuoneen hyväksymään lisävelan ottamiseen. Noda lupasi jo aiemmin tänä vuonna oppositiolle vaalit vastineeksi liikevaihtoveron nostosta.

Tilaajille
Julkaistu: 17.11.2012 2:26

To­kio. Ja­pa­nis­sa pi­de­tään jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä en­nen­ai­kai­set par­la­ment­ti­vaa­lit. Asia rat­ke­si per­jan­tai­na, kun pää­mi­nis­te­ri Yos­hi­hi­ko No­da ha­jot­ti par­la­men­tin. No­dan pää­tös liit­tyy par­la­men­tin ylä­huo­neen hy­väk­sy­mään li­sä­ve­lan ot­ta­mi­seen. No­da lu­pa­si jo aiem­min tä­nä vuon­na op­po­si­tiol­le vaa­lit vas­ti­neek­si lii­ke­vaih­to­ve­ron nos­tos­ta.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Ulkomaat

Luetuimmat

Uusimmat