Hiljaa virtaa ki

Työelämätoimitus etsii ja nimeää Työn sankareita. Tällä kertaa hän on helsinkiläinen shiatsuhoitaja Jouni Mehtälä, 42. "Jouni löytää ja hoitaa kipukohdat ammattimaisesti. Työpaikallani monet ovat hänen pitkäaikaisia asiakkaitaan. Hän on lennokas kaveri, jonka kanssa voi hieronnan aikana puhua lähes mistä tahansa.

Shiatsuhoitaja Jouni Mehtälä on monien tekniikoiden mies.

18.11.2012 2:29

Työ­elä­mä­toi­mi­tus et­sii ja ni­meää Työn san­ka­rei­ta. Täl­lä ker­taa hän on hel­sin­ki­läi­nen shiat­su­hoi­ta­ja Jou­ni Meh­tä­lä, 42. "Jou­ni löy­tää ja hoi­taa ki­pu­koh­dat am­mat­ti­mai­ses­ti. Työ­pai­kal­la­ni mo­net ovat hä­nen pit­kä­ai­kai­sia asiak­kai­taan. Hän on len­no­kas ka­ve­ri, jon­ka kans­sa voi hie­ron­nan ai­ka­na pu­hua lä­hes mis­tä ta­han­sa. Hil­jaa­kin voi ol­la", sa­noo vies­tin­nän asian­tun­ti­ja Tuu­la Ke­to­la Hen­gi­tys­lii­tos­ta.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat